ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АПК /АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС/ ОБЯВЯВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА:…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АПК /АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС/ ОБЯВЯВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Марийка Атанасова Тодорова, че със Заповед № 1142/17.07.2019 г. е одобрен проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 65677.701.8351 по КК на гр.Свиленград и на проект за изменение на ПУП-ПУР за кв.328, местност „Речни лозя” като имотът се отрежда за „нискоетажно жилищно строителство”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 214 и може да се разгледа от заинтересованите лица. Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на съобщението чрез Кмета на общината пред Административен съд Хасково.

14.08.2019
https://www.livechatalternative.com/