Проект на Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Файлове:

Проект на Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Проект на Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

https://www.livechatalternative.com/