Сайтът е в процес на обновяване!

Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество / посл. актуализация с Р-е №707/29.11.17г. на ОбС-Свиленград/

Файлове:

	Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество / посл. актуализация  с Р-е №707/29.11.17г. на ОбС-Свиленград/ Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество / посл. актуализация с Р-е №707/29.11.17г. на ОбС-Свиленград/