Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН- Свиленград/ за 2012г.

Файлове:

Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН- Свиленград/ за 2012г. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН- Свиленград/ за 2012г.

https://www.livechatalternative.com/