Сайтът е в процес на обновяване!

Община Свиленград стартира проект за енергийна ефективност на сгради, общинска собственост

На 22 юни 2020 г. с официална церемония „Първа копка“ Община Свиленград даде старт на строително- монтажните работи по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради общинска собственост” на три обекта в гр.Свиленград - НЧ „Васил Левски 1933”, ОУ „Любен Каравелов” и Социален център гр. Свиленград. Проектът се…

Изложбена зала към музея и детска площадка в село Капитан Андреево ще изгражда общината по нов спечелен проект

     Днес кметът на общината арх. Анастас Карчев и председателят на УС на МИГ „Свиленград ареал” Надя Пеева подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ по проект ,,Изграждане на изложбена зала в гр.Свиленград и детска площадка в с.Капитан Андреево", Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка…

Свиленград започва разработване на План за интегрирано развитие на общината

         Община Свиленград стартира процедура по разработване на План за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021-2027 г. Планът се разработва съгласно Методически указания на Министъра на МРРБ. ПИРО е стратегически документ и интегрира регионалното и пространствено развитие на цялата територия на общината, определя актуалните проблеми,…

Микро- и малки предприятия могат да кандидатстват за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обяви процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ Общата сума на  безвъзмездната финансова помощ е 173 милиона лева и обхваща всички сектори на българската икономика. Предприятията,…

Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на събеседване с подалите заявления за участие по проект „Осигуряване на достъп до заетост в Община Свиленград”

  Община Свиленград съобщава, че във връзка с реализацията на  Договор № BG05M9OP001-1.046-0001-C01, финансиран по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура на подбор на проекти  BG05M9OP001-1.046 МИГ Свиленград-Ареал- Достъп до заетост на територията на МИГ Свиленград-Ареал,  реализиран в рамките на приоритетна ос 1 ”Подобряване достъпа до заетост и…

Община Свиленград стартира прием на заявления за включване в заетост на безработни лица по проект „Осигуряване на достъп до заетост в община Свиленград”

    Община Свиленград съобщава, че във връзка с реализацията на Договор № BG05M9OP001-1.046-0001-C01 „Осигуряване на достъп до заетост в община Свиленград”, реализиран в рамките приоритетна ос 1  „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, чрез ВОМР по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, стартира прием на…

Общината стартира прием на заявления за включване в заетост по проект „Социално - икономическа интеграция на маргинализираните общности като ромите на територията на МИГ Свиленград Ареал"

     Община Свиленград съобщава, че във връзка с реализацията на Договор №BG05M9OP001-2.043-0001-C01 „Социално - икономическа интеграция на маргинализираните общности  като ромите на територията на МИГ Свиленград Ареал", реализиран в рамките приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” чрез водено от общностите местно развитие по Оперативна…