Сайтът е в процес на обновяване!

С първа копка стартираха строително-монтажни дейности на яз.„Келанджика” по проект на община Свиленград за превенция и управление на риска от наводнения

Официална церемония „Първа копка” за стартиране на строително-монтажни дейности се проведе на 11.10.2019 г. на стената на язовир „Келанджика”, в землището на село Димитровче, община Свиленград. Събитието е по проект на община Свиленград „Въвеждане на мерки за превенция и управление на риска от наводнения на яз.”Келанджика”. Начало на строително-монтажните работи…

Съобщения

Общината стартира прием на заявления за включване в заетост по проект „Социално - икономическа интеграция на маргинализираните общности като ромите на територията на МИГ Свиленград Ареал"

     Община Свиленград съобщава, че във връзка с реализацията на Договор №BG05M9OP001-2.043-0001-C01 „Социално - икономическа интеграция на маргинализираните общности  като ромите на територията на МИГ Свиленград Ареал", реализиран в рамките приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” чрез водено от общностите местно развитие по Оперативна…

Общинска администрация - Свиленград, набира участници - младежи до 29г. във връзка с реализиране на проект „Младите хора на община Свиленград- активни участници на пазара на труда” по ОП „Развитие на човешките ресурси”

     Целта на проекта е свързана с подпомагане на безработните млади хора със средно или висше образование до 29 годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в Дирекция „Бюро по труда”- гр. Свиленград, да се…