П Р О Е К Т ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №11 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СПОРТНИ ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 1279/25.09.2019Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЛЕНГРАД

Файлове:

ПРОЕКТ.pdf ПРОЕКТ.pdf

https://www.livechatalternative.com/