“Изграждане на спортни площадки в гр.Свиленград”, АДБФ № BG06RDNP001-7.007-0003-C01/20.05.2019 г.

Файлове:

Информация за приключил проект Информация за приключил проект

Информация за проекта Информация за проекта

Напредък по проекта към 25.08.2020 Напредък по проекта към 25.08.2020

https://www.livechatalternative.com/