Проект "Обновяване на площи за широко обществено ползване, на територията на Община Свиленград - с. Левка,с. Димитровче и кв. "Капитан Петко войвода",гр. Свиленград", Договор №BG06RDNP001-19.055-0001-C01, Подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

Проект

Файлове:

Изградени детски площадки в с.Левка и с.Димитровче Изградени детски площадки в с.Левка и с.Димитровче

Обновен парк в кв. „КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА” Обновен парк в кв. „КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА”

СТАРТ НА СМР В ПАРКА В КВ „КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА” СТАРТ НА СМР В ПАРКА В КВ „КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА”

Информация за проекта Информация за проекта

https://www.livechatalternative.com/