Проект ”Експониране на културно-историческото наследство чрез създаване на Посетителски център в община Свиленград” Договор № BG06RDNP001-19.286-0003- С01 подмярка 7.5 от ПРСР 2014-2020г.

Проект ”Експониране на културно-историческото наследство чрез създаване на Посетителски център в община Свиленград” Договор №  BG06RDNP001-19.286-0003- С01  подмярка 7.5 от ПРСР 2014-2020г.

Файлове:

Информация за приключил проект Информация за приключил проект

Информация за проекта Информация за проекта

https://www.livechatalternative.com/