Проект ,, Изграждане на изложбена зала в гр. Свиленград и детска площадка в с. Капитан Андреево, Договор №BG06RDNP001-19.055-0003-C01, Подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

Проект ,, Изграждане на изложбена зала в гр. Свиленград и детска площадка в с. Капитан Андреево, Договор №BG06RDNP001-19.055-0003-C01, Подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

Файлове:

Информация_Проект Информация_Проект

Напредък по проекта. Напредък по проекта.

Напредък Проект Изложбена зала. Напредък Проект Изложбена зала.

https://www.livechatalternative.com/