Проект „Обновяване на площ за широко обществено ползване в гр. Свиленград” Договор № BG06RDNP001-19.055-0004-C01 Подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

Проект „Обновяване на площ за широко обществено ползване в гр. Свиленград”  Договор № BG06RDNP001-19.055-0004-C01 Подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

Файлове:

Информация за проекта.pdf Информация за проекта.pdf

https://www.livechatalternative.com/