ПРОЕКТ "ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД - гр.Свиленград,с.Мезек и с.Пъстрогор", ДОГОВОР №BG06RDNP001-19.055-0002-C01

ПРОЕКТ

Файлове:

Информация за проекта Информация за проекта

обновяването на детска площадка в с.Пъстрогор обновяването на детска площадка в с.Пъстрогор

https://www.livechatalternative.com/