Проект "Социално - икономическа интеграция на маргинализираните общности ", Договор № BG05M9OP001-2.096-0005-C01, по ОПРЧР 2014-2020

Файлове:

Напредък- 01.04.2022г. Напредък- 01.04.2022г.

Напредък - 12.01.2022г. Напредък - 12.01.2022г.

Напредък -10.09.2021г. Напредък -10.09.2021г.

Oбща информация за проекта Oбща информация за проекта

https://www.livechatalternative.com/