Архив обществени поръчки

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер  9018209 с ПРЕДМЕТ: Провеждане на компютърно и чуждоезиково обучение и обучение в ключови компетентности  на общинските служители, кметове и кметски наместници в Община Свиленград” по проект „Повишаване на компетентността и ефективността на Общинска администрация Свиленград чрез обучения за професионално развитие, по ключови компетентности и чуждоезиково обучение” Договор А12-22-116/22.05.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Срок за подаване на оферти за участие: 07.08.2013 г. -  17:00 часа.
Указанията и приложенията за участие в обществената поръчка можете да изтеглите оттук:

Техническо задание

Указания

Приложения

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


 

СЪОБЩЕНИЕ
           
            ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД  уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Периодична доставка на хранителни продукти за детски градини, детска ясла, Домашен социален патронаж и Дом за възрастни с психични разстройства – с. Пъстрогор на територията на Община Свиленград”

ще се извърши на 25.10.12 г. от 10:30 ч. в малката заседателна зала на втория етаж в Общинска администрация – гр. Свиленград. При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.


 


logo

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ  ФОНД  ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 thumb_103_bg
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Инвестираме във Вашето бъдеще
“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
“Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.“

OPRR_bg

 

 

 

 

 

С решение № 1728/08.10.2012г. е открита процедура за услуга с предмет „Осигуряване на визуализация, информация и публичност на проект: "Реконструкция, обновяване и оборудване на „МБАЛ-Свиленград” ЕООД” във връзка с Договор за финансиране № BG161PO001/4.1-05/2011/004 По Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г

Приложения


 

СЪОБЩЕНИЕ
           
            ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД  уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Зимно поддържане, снегопочистване, опесъчаване на  общинска пътна мрежа в Община Свиленград през зимния сезон 2012-2013г.” ще се извърши на 22.10.12 г. от 10:30 ч. в малката заседателна зала на втория етаж в Общинска администрация – гр. Свиленград. При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.


 


logo

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ  ФОНД  ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 thumb_103_bg
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
 www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

OPRR_bg

 

 

 

 

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Дизайн и изпълнение на стрийт арт на път към Тракийска гробница с.Мезек”, финансиран по договор №BG161PO001/3.1-02/2009/002 от 6.7.2011 год. по проект „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”, Приоритет 3 «Устойчиво развитие на туризма», Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции” ще се извърши на 09.10.2012 г. от 15:30 часа в малката заседателна зала в сградата на Общинска администрация - гр.Свиленград. При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.


СЪОБЩЕНИЕ
           
            ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД  уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Периодични доставки на асфалтова смес за нуждите на Общинско предприятие “Благоустрояване и озеленяване”-гр.Свиленград”

 ще се извърши на 05.10.2012 г. от 10:30 ч. в малката заседателна зала на втория етаж в Общинска администрация – гр. Свиленград.
            При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

 


 

g

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

СЪОБЩЕНИЕ

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава ,че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена обществена поръчка съгласно ЗОП,
С ПРЕДМЕТ: : „Залесяване на неземеделски земи и последващо отглеждане на насажденията на имот №001919 в землището на гр.Свиленград”, финансиран по Мярка 223”Първоначално залесяване на неземеделски земи” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година., подкрепена  от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ №26/223/00217 от 17.10.2011г.

Приложения

Плащане "Девня трейд ООД "

Плащане "Девня трейд ООД "

Плащане "Девня трейд ООД "


 


logo

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ  ФОНД  ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 thumb_103_bg
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Инвестираме във Вашето бъдеще
“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
“Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.“

OPRR_bg

 

 

 

 

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че:

  1. С Решение № 1646/ 20.09.2012 г. на Кмета наобщина Свиленград бе обявена открита процедураза възлагане на обществена поръчка с предмет: “Разработване на интепретационни  възстановки за Средновековна крепост и Тракийска куполна гробница в с. Мезек”, по проект "С богатството на миналото към атрактивно бъдеще" по Договор №BG161РО001/3.1-02/2009/002, финансиран по ОП "Регионално развитие" 2007-2013, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие", Приоритет 3 "Устойчиво развитие на туризма", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-02/2009 "Подкрепа за развитие на туристическите атракции". Срокът за закупуване на документацията за участие е 25.10.2012 г. – 16:00 часа. За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2012-0032.

Методика за оценяване на офертите

Приложения


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на Портала  за обществени поръчки на на  Агенцията по обществени поръчки е публикувана покана за обществена поръчка с идентификационен номер 9006902 с предмет: Предоставяне на услуги по застраховане на имуществени и неимуществени интереси на Общинска администрация Свиленград и ВРБК – Дейност „ЦДГ, ДЯ и ЗК”, „Общинско предприятие благоустрояване и озеленяване” и Дейност „Социални услуги” включващо: „Сключване на застраховка „каско” и „злополука на  местата” на автомобилите; „Сключване на застраховка „гражданска отговорност на автомобилистите” за автомобилите”; „Имуществено застраховане на сградите които са публична държавна собственост”; „Сключване на застраховка „злополука” на служителите”;  „Сключване на застраховка „Оборудване в т.ч. на електротехника и компютърна техника».

Срок за подаване на офертите за участие до 17:00 часа на 08.10.2012г.

Указания

Приложения 1-2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

Приложение 11

Публична покана

 


 


logo

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ  ФОНД  ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 thumb_103_bg
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Инвестираме във Вашето бъдеще
“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
“Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.“

OPRR_bg

 

 

 

 

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработка, доставка и монтаж на обемно - отражателни холографски изображения в Тракийска гробница в с. Мезек”, по проект “С богатството на миналото към атрактивно бъдеще” по Договор №BG161PO001/3.1-02/2009/002, финансиран по ОП „Регионално развитие” 2007-2013, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”, Приоритет 3 «Устойчиво развитие на туризма», Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции” ще се извърши на 10.09.2012 г. от 14:30 часа в малката заседателна зала в сградата на Общинска администрация - гр.Свиленград. При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

„Този документ е създаден в рамките на проект „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер 9006013 С ПРЕДМЕТ:
Доставка на  готова храна ( обяд ) за учениците от І до ІІІ клас на целодневна организация на учебния процес на ОУ „Любен Каравелов” гр. Свиленград.
Срок за подаване на оферти за участие: 12.09.2012 г. час: 15:00.

Указания

Техническо задание

Приложения

Публична покана


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер 9006004 С ПРЕДМЕТ:
”Доставка на  готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка-тип „Закуска” всеки учебен ден за учениците от І до ІV клас на  ОУ"Любен Каравелов” гр.Свиленград”

Срок за подаване на оферти за участие: 12.09.2012 г. час: 15:00.

Указания

Техническо задание

Приложения

Публична покана


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер 9005961 С ПРЕДМЕТ:
“ Доставка на обувки за нуждите на второстепенните  разпоредители с бюджетни кредити:ЦДГ, Детски ясли  и Здравни кабинети и  ОП “Благоустрояване и озеленяване” – Свиленград
Срок за подаване на оферти за участие: 11.09.2012 г. час: 17:00.

Указания

Техническо задание

Приложения

Публична покана


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер 9005962 С ПРЕДМЕТ:

“ Доставка на работно облекло за нуждите на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити:ЦДГ, Детски ясли  и Здравни кабинети, ОП “Благоустрояване и озеленяване” и Дейност “Социални услуги - Свиленград”
Срок за подаване на оферти за участие: 11.09.2012 г. час: 17:00.

Указания

Техническо задание

Приложения

Публична покана


 


logo

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ  ФОНД  ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 thumb_103_bg
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Инвестираме във Вашето бъдеще
“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
“Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.“

OPRR_bg

 

 

 

 

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че:

 

1. С Решение № 1454/ 24.08.2012 г. на Кмета наобщина Свиленград бе обявена открита процедураза възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на костюми, екипировка и интерпретативно оборудване за “Средновековен атракцион””, финансиран по договор №BG161PO001/3.1-02/2009/002 от 06.07.2011 год. по проект „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”, Приоритет 3 «Устойчиво развитие на туризма», Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”. Срокът за закупуване на документацията за участие е 01.10.2012 г. – 16:00 часа. За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2012-0029.

Приложения

 

2. С Решение № 1456/ 24.08.2012 г. на Кмета наобщина Свиленград бе обявена открита процедураза възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изработка на софтуер, доставка и монтаж на техническо оборудване по проект "С богатството на миналото към атрактивно бъдеще"”, финансиран по договор №BG161PO001/3.1-02/2009/002 от 6.7.2011 год. по проект „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”, Приоритет 3 «Устойчиво развитие на туризма», Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”. Срокът за закупуване на документацията за участие е 02.10.2012 г. – 16:00 часа. За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2012-0031.

Приложения

 

„Този документ е създаден в рамките на проект „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”


 


logo

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ  ФОНД  ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 thumb_103_bg
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Инвестираме във Вашето бъдеще
“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
“Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.“

OPRR_bg

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

 

«Избор на Изпълнител за извършване на външен одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на „МБАЛ-Свиленград” ЕООД” във връзка с Договор за финансиране
 № BG161PO001/4.1-05/2011/004 по
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Указания

Техническо задание

Образци

Публична покана


gg

    


6500 гр.Свиленград, ул.”Отец Паисий”№28  
тел. Факс: 0379 / 7 13 54  - Директор
e-mail: [email protected]    
 тел.: 0379 / 7 13 51 – Помощник - директори
 
тел.: 0379 / 7 1 77 – Канцелария

 

 

СОУ “Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” ГР.СВИЛЕНГРАД, уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на готова храна по предварителни заявки за учениците от   СОУ “Д-р Петър Берон” гр.Свиленград по обособени позиции, както следва: І-ва обособена позиция – “Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка – тип “Закуска” за учениците от І до ІV клас на СОУ “Д-р Петър Берон гр.Свиленград”;         ІІ-ра обособена позиция – “Доставка на готова храна в готов за консумация вид – тип “обяд” за учениците от І до VІІІ клас на целодневна организация на учебния процес на СОУ “Д-р Петър Берон” гр.Свиленград ще се извърши на 24.08.2012 г. от 08:00 часа в стая 101 на        СОУ “Д-р Петър Берон” гр.Свиленград. При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.


 

Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 - 2013

g
g
g

 

Обществена поръчка с предмет: „Строителни работи по оформяне и озеленяване на обект: "Подход към гр. Свиленград от Р. Гърция” по проект “Живот на пътя-Виса-Свиленград”, по Програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013г. Договор №В1.21.02/14.03.2011г.

С Решение № 1381/08.08.2012 г. на Кмета на Община Свиленград е открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Строителни работи по оформяне и озеленяване на обект: "Подход към гр. Свиленград от Р. Гърция” по проект “Живот на пътя-Виса-Свиленград”, по Програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013г. Договор №В1.21.02/14.03.2011г.

Краен срок за закупуване на документация – 12. 09.2012 г ., 16:00 ЧАСА
Краен срок за подаване на оферти – 17. 09.2012 г ., 17:00 ЧАСА
Разглеждане и оценяване на офертите – 19.09.2012 г ., 17:00 ЧАСА

Максимална стойност- 76 250,00 лв. /седемдесет и шест хиляди двеста и петдесет /без ДДС или 91 500,00 лв. /деветдесет и една хиляди и петстотин лева/ с ДДС.

 


 


logo

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ  ФОНД  ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 thumb_103_bg
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Инвестираме във Вашето бъдеще
“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
“Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.“

OPRR_bg

 

 

 

 

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че:

С Решение № 1327/ 27.07.2012 г. на Кмета наобщина Свиленград бе обявена открита процедураза възлагане на обществена поръчка с предмет: “Дизайн и изпълнение на стрийт арт на път към Тракийска гробница с.Мезек”, финансиран по договор №BG161PO001/3.1-02/2009/002 от 6.7.2011 год. по проект „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”, Приоритет 3 «Устойчиво развитие на туризма», Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”. Срокът за закупуване на документацията за участие е 30.08.2012 г. – 16:00 часа. За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2012-0024.

Методика за оценка на офертите

Приложения

„Този документ е създаден в рамките на проект „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”


 

Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 - 2013

g
g
g

С Решение № 1381/ 08.08.2012 г.на Кмета на община Свиленград бе обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителни работи по оформяне и озеленяване на обект: "Подход към гр. Свиленград от Р. Гърция” по проект “Живот на пътя-Виса-Свиленград”, по Програма за  Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013г. Договор №В1.21.02/14.03.2011г. Повече информация може да намерите на страницата на АОП, Преписка № 00040-2012-0027

 logo

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ  ФОНД  ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 thumb_103_bg
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Инвестираме във Вашето бъдеще
“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
“Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.“

OPRR_bg

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер  9004705 С ПРЕДМЕТ:
ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА  ОБЕКТ: РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА В  „МБАЛ-СВИЛЕНГРАД” ЕООД”  във връзка с Договор за финансиране   BG161PO001/4.1-05/2011/004 по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г.

Указания

Техническо задание

Образци

График

Публична покана


 

СЪОБЩЕНИЕ
           
            ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД  уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : “Доставка на  строителни материали и инструменти за нуждите на Община Свиленград” по III – та обособена позиция, – “Доставка на електро материали” ще се извърши на 30.07.2012 г. от 10:30 ч. в малката заседателна зала на втория етаж в Общинска администрация – гр. Свиленград.
            При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.logo

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ  ФОНД  ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 thumb_103_bg
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Инвестираме във Вашето бъдеще
“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
“Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.“

OPRR_bg

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че:

С Решение № 1186/ 04.07.2012 г. на Кмета наобщина Свиленград бе обявена открита процедураза възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработка, доставка и монтаж на обемно - отражателни холографски изображения в Тракийска гробница в с. Мезек”, по проект “С богатството на миналото към атрактивно бъдеще” по Договор №BG161PO001/3.1-02/2009/002, финансиран по ОП „Регионално развитие” 2007-2013, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна   програма “Регионално развитие”, Приоритет 3 «Устойчиво развитие на туризма», Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”. Срокът за закупуване на документацията за участие е 06.08.2012 г. – 16:00 часа. За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2012-0022.

Методика за оценка на офертите

Приложения


 

g

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Залесяване на неземеделски земи и последващо отглеждане на насажденията на имот №001919 в землището на гр.Свиленград”, финансиран по Мярка 223”Първоначално залесяване на неземеделски земи” по ПРСР 2007-2013 , съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ №26/223/00217 от 17.10.2011г. ”
ще се извърши на 23.07.2012г. от 14:00 часа в малката заседателна зала в сградата на Общинска администрация - гр.Свиленград. При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

 


 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер  9003865 С ПРЕДМЕТ:
“Проектиране във фаза Технически проект с цел кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321”Основни услуги за  развитие на населените места” по Програма за развитие на селските райони 2007-20013г. на следните обекти:
            А/Реконструкция и рехабилитация на път HKV2142/III-5509, Свиленград- Райкова Могила/ - Димитровче
            Б/Реконструкция и рехабилитация на път HKV2147/ І-8, Свиленград - Капитан Андреево/ - Генералово
            В/Реконструкция и рехабилитация на път НКV2148/ І-8, Свиленград - Капитан Андреево/ - Чернодъб
            Г/Реконструкция и рехабилитация на път НКV1149/ІІІ-505  Малко Градище - Свиленград/Сива Река-Мезек-Свиленград, кв. Ново село
            Д/ HKV3143/III-5509, Щит – Сладун/-Михалич
            Е/ HKV1082/III-809, Любимец – Йерусалимово/-Георги Добрево – Граница общ. (Любимец – Свиленград)-Момково-Свиленград/II-55/
            Ж/ HKV1144/III-5509,Свиленград – Щит/Райкова могила-Мустрак-/III-5507/
Срок за подаване на оферти за участие: 19.07.2012 г. час: 17:00.

Указания

Техническо задание

Приложения

Публична покана

 


 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер 9003864

С ПРЕДМЕТ: “Проектиране във фаза Технически проект на Спортна зала в гр. Свиленград“
Срок за подаване на оферти за участие: 19.07.2012 г. час: 17:00.

Указания

Техническо задание

Приложения

Публична покана

 


ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер 9003718

С ПРЕДМЕТ: “Изпълнение на строителни и монтажни работи по възстановяване жилищни сгради, пострадали от наводнение в гр. Свиленград”.
Срок за подаване на оферти за участие: 17.07.2012 г. час: 17:00.

Указания

Техническо задание

Приложения

Публична покана


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

”Многопрофилна болница за активно лечение-Свиленград” ЕООД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер 9003402

С ПРЕДМЕТ: “Периодични доставка на  реактиви и  консумативи за нуждите на Клинична лаборатория ” на „МБАЛ-Свиленград” ЕООД по предварителна заявка”
Срок за подаване на документация за участие: 19.07.2012 г. 16:00 часа

публична покана
Техническа спецификация
Приложения

Изисквания


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

”Многопрофилна болница за активно лечение-Свиленград” ЕООД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер 9003386

С ПРЕДМЕТ: “Периодични доставка на медицински консумативи и превързочен материал за нуждите на „МБАЛ-Свиленград” ЕООД по предварителна заявка”
Срок за подаване на документация за участие: 19.07.2012 г. 16:00 часа

публична покана
Техническа спецификация
Приложения


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер 9002917

С ПРЕДМЕТ: „Третиране срещу комари с авиационна техника на територии находящи се по поречието р.Марица в община Свиленград в това число и ГКПП с.К.Андреево.
Срок за подаване на документация за участие: 22.06.2012 г. час: 17:00

публична покана
Указания
Приложения


 

g

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за противопожарни депа”, по проект на община Свиленград Залесяване на опожарени горски територии и превантивни дейности в община Свиленград” по Мярка 226 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година , съгласно договор за безвъзмездна помощ №26/226/00257 от 17.10.2011г.
ще се извърши на 13.06.2012г. от 14:00 часа в малката заседателна зала в сградата на Общинска администрация - гр.Свиленград. При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена обществена поръчка съгласно ЗОП,
С ПРЕДМЕТ: “Доставка на  строителни материали и инструменти за нуждите на Община Свиленград” по обособени позиции, както следва: 

I-ва обособена позиция -  “Доставка на общостроителни материали и инструменти”;

II-ра обособена позиция  – “Доставка на дърводелски материали”;

III-та обособена позиция – “Доставка на електро материали”;

IV-та обособена позиция – “Доставка на ВиК и ОВ материали”

Указания

Техническо задание за І позиция

Техническо задание за ІІ позиция

Техническо задание за ІІІ позиция

Техническо задание за ІV позиция

Приложенияlogo

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ  ФОНД  ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 thumb_103_bg
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Инвестираме във Вашето бъдеще
“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
“Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.“

OPRR_bg

 

 

 

 

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на строителен надзор на обект: „Рехабилитация на пътища и изграждане на велопътека в района на с.Мезек, общ.Свиленград“ и на обект: „Реставрация, консервация и експониране на Средновековната крепост в с. Мезек”, по проект „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”, Приоритет 3 «Устойчиво развитие на туризма», Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции” ще се извърши на 12.06.2012 г. от 13:00 часа в малката заседателна зала в сградата на Общинска администрация - гр.Свиленград. При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

„Този документ е създаден в рамките на проект „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер 9002546
С ПРЕДМЕТ: "Изготвяне на документации за възлагане на обществени поръчки, необходими за изпълнение на проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водоснабдителна мрежа в гр.Свиленград”
Срок за подаване на документация за участие: 12.06.2012 г. час: 17:00

Техническо задание
публична покана
Указания
Приложенияlogo

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ  ФОНД  ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 thumb_103_bg
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Инвестираме във Вашето бъдеще
“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
“Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.“

OPRR_bg

 

 

 

 

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реставрация, консервация и експониране на Средновековната крепост в с. Мезек”, финансиран по договор №BG161PO001/3.1-02/2009/002 от 6.7.2011 год. по проект „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”, Приоритет 3 «Устойчиво развитие на туризма», Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции” ще се извърши на 05.06.2012г. от 14:00 часа в малката заседателна зала в сградата на Общинска администрация - гр.Свиленград. При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

„Този документ е създаден в рамките на проект „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”


 

g

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава ,че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена обществена поръчка съгласно ЗОП,
С ПРЕДМЕТ: : „Залесяване на неземеделски земи и последващо отглеждане на насажденията на имот №001919 в землището на гр.Свиленград”, финансиран по Мярка 223”Първоначално залесяване на неземеделски земи” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година., подкрепена  от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ №26/223/00217 от 17.10.2011г.

Приложения


 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер 9001887
С ПРЕДМЕТ: “Периодична доставка на компютърна техника, консумативи, поддръжка, ремонти,настройки и инсталиране” за нуждите на Общинска администрация и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити:ЦДГ, ДЯ и ЗК, ОП “Благоустрояване и озеленяване” и Дейност “Социални услуги”
Срок за подаване на документация за участие: 28.05.2012 г. час: 17:00

Техническо задание
публична покана
Указания
Приложения
Количествени сметки - 3.1.,3.2,3.3,3.4
 


Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 - 2013

g
g
g

Община Свиленград уведомява, че отварянето, оповестяването и оценяването на Плик №3 „Предлагана цена” съдържащ ценовата оферта на допуснатите участници във връзка с обществена поръчка с Решение №371/09.03.2012 на Кмета на община Свиленград с предмет: «Упражняване на строителен надзор на обект “Рехабилитация на пътни кръстовища - “Поликлиника”, “Автогара” и “Петрол” в гр.Свиленград и подход към гр.Свиленград от Гърция” по проект “Живот на пътя-Виса-Свиленград”, по Програма за  Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013г. Договор №В1.21.02/14.03.2011г.  ще се състои на 18.05.2012 /петък/ от 13:00 часа в Малка заседателна зала на Общинска администрация гр. Свиленград.


g

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

 ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Залесяване на опожарени горски територии и превантивни дейности в община Свиленград” на имот №000190 в землището на с. Равна гора , Община Свиленград, по Мярка 226  по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013, съгласно договор за безвъзмездна помощ №26/226/00257 от 17.10.2011г.  ще се извърши на 16.05.2012г. от 14:00 часа в малката заседателна зала в сградата на Общинска администрация - гр.Свиленград. При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер 9001658
С ПРЕДМЕТ: “Извършване на основни геодезични дейности за нуждите на община Свиленград”
Срок за подаване на документация за участие: 18.05.2012 г. час: 17:00

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

УКАЗАНИЯ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 logo

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ  ФОНД  ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 thumb_103_bg
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Инвестираме във Вашето бъдеще
“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
“Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.“

OPRR_bg

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на пътища и изграждане на велопътека в района на с.Мезек, общ.Свиленград, включващо следните обекти: “Рехабилитация на път от с.Мезек до гробница в с.Мезек”, “Път в с.Мезек от о.т.8 до о.т.42” и “”Изграждане на велопътека по маршрут от отклонението на пътя за с.Мезек до входа на с.Мезек, община Свиленград”, финансиран по договор по проект №BG161PO001/3.1-02/2009/002 „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”, Приоритет 3 «Устойчиво развитие на туризма», Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции” ще се извърши на 18.05.2012г. от 10:30 часа в малката заседателна зала в сградата на Общинска администрация - гр.Свиленград. При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

 


Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 - 2013

g
g
g

 

Община Свиленград уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на пътни кръстовища – „Поликлиника”, „Автогара”, „Петрол” в гр. Свиленград и подход към гр. Свиленград от р. Гърция”, Решение № 259/20.02.2012 г. и публикувано обявление в електронната страница на Държавен вестник под № 32/22.02.2012 г. по проект “Живот на пътя-Виса-Свиленград”, по Програма за  Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013г. Договор №В1.21.02/14.03.2011г. ” ще се състои на 08.05.2012г. от 10:30 часа в малката заседателна зала в Общинска администрация - гр.Свиленград. При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.


 


logo

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ  ФОНД  ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 thumb_103_bg
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Инвестираме във Вашето бъдеще
“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
“Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.“

OPRR_bg

 

 

 

 

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД уведомява, че Отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: Създаване на рекламно-информационни материали и осигуряване на мерки по публичност и визуализация на проект „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще” включващо: Разпространение на информация и публичност; Изработване и разпространение на рекламни материали, организиране на събития в района на туристическите атракции, по проект BG161PO001/3.1-02/2009/002 „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Приоритет 3 «Устойчиво развитие на туризма», Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции” ще се извърши на 02.05.2012г. от 11:00 часа в малката заседателна зала на втория етаж в Общинска администрация - гр.Свиленград. При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

„Този документ е създаден в рамките на проект „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”


СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер 9001313
С ПРЕДМЕТ: “Извършване на дезинсекция и дезакаризация срещу комари, бълхи и кърлежи  с авиационна техника на земеделски имоти на територията на Община Свиленград, находящи се в непосредствена близост до р.Марица през  2012 г.”
Срок за подаване на документация за участие: 07.05.2012 г. Час: 17:00

УКАЗАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

СЪОБЩЕНИЕ
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена обществена поръчка съгласно ЗОП,
С ПРЕДМЕТ: "Доставка на оборудване за противопожарни депа на територията на община Свиленград” по проект 26/226/00257/17.10.2011г. „Залесяване на опожарени горски територии и направа на минерализовани ивици на територията на община Свиленград” финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013.
Срок за получаване на документация за участие: 23.05.2012 г. Час: 16:00g

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ  ФОНД  ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 thumb_103_bg
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Инвестираме във Вашето бъдеще
“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
“Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.“

OPRR_bg

 

 

 

 

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че:

  • С Решение № 491/ 04.04.2012 г. на Кмета наобщина Свиленград бе обявена открита процедураза възлагане на обществена поръчка с предмет: Осъществяване на строителен надзор на обект: „Рехабилитация на пътища и изграждане на велопътека в района на с.Мезек, общ.Свиленград “ и на обект: „Реставрация, консервация и експониране на Средновековната крепост в с. Мезек”, по проект „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”, Приоритет 3 «Устойчиво развитие на туризма», Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции. Срокът за закупуване на документацията за участие е 09.05.2012 г. – 16:00 часа. За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2012-0014.
  • С Решение № 510/ 05.04.2012 г. на Кмета наобщина Свиленград бе обявена открита процедураза възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на костюми, екипировка и интерпретативно оборудване за “Средновековен атракцион”, финансиран по договор №BG161PO001/3.1-02/2009/002 от 06.07.2011 год. по проект „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”, Приоритет 3 «Устойчиво развитие на туризма», Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”. Срокът за закупуване на документацията за участие е 11.05.2012 г. – 16:00 часа. За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2012-0015.

ПРИЛОЖЕНИЯ

  • С Решение № 521/ 06.04.2012 г. на Кмета наобщина Свиленград бе обявена открита процедураза възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработка, доставка и монтаж на обемно - отражателни холографски изображения в Тракийска гробница в с. Мезек”, по проект “С богатството на миналото към атрактивно бъдеще” по Договор №BG161PO001/3.1-02/2009/002, финансиран по ОП „Регионално развитие” 2007-2013, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна   програма “Регионално развитие”, Приоритет 3 «Устойчиво развитие на туризма», Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”. Срокът за закупуване на документацията за участие е 14.05.2012 г. – 16:00 часа. За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2012-0016.

„Този документ е създаден в рамките на проект „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”


СЪОБЩЕНИЕ
О Б Щ И Н А  С В И Л Е Н Г Р А Д  уведомява,  че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Периодични доставки на строителни материали- вибропресовани бетонови бордюри; вибропресовани бетонови павета; вибропресовани бетонови тротоарни плочки за нуждите на Общинско предприятие “Благоустрояване и озеленяване”-гр.Свиленград”   ще се извърши на 17.04.2012г. от 10:00 часа в малката заседателна зала на втория етаж в Общинска администрация-гр.Свиленград. При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.


 

g
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ  ФОНД  ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 thumb_103_bg
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Инвестираме във Вашето бъдеще
“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
“Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.“

OPRR_bg

 

 

 

 

 

Обществена поръчка чрез Публична покана идентификационен номер 9000765 с предмет:„Разработване на документации за възлагане на обществени поръчки съгласно ЗОП  по проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на "МБАЛ-Свиленград" ЕООД по Договор № BG161PO001/4.1-05/2011/004, финансиран по ОП „Регионално развитие” .

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

„Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на „МБАЛ-Свиленград” ЕООД”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 


СЪОБЩЕНИЕ
О Б Щ И Н А  С В И Л Е Н Г Р А Д  уведомява,  че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Периодични доставки на асфалтова смес за нуждите на Общинско предприятие “Благоустрояване и озеленяване”-гр.Свиленград” ще се извърши на 02.04.2012г. от 14:30 часа в малката заседателна зала на втория етаж в Общинска администрация-гр.Свиленград. При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

 


СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена обществена поръчка съгласно ЗОП,
С ПРЕДМЕТ: :„Залесяване на опожарени горски територии и превантивни дейности в община Свиленград” на имот №000190 в землището на с. Равна гора, община Свиленград, по Мярка 226 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година
Срока за закупуване на документация за участие е 25.04.2012 г.


 

g
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ  ФОНД  ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 thumb_103_bg
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Инвестираме във Вашето бъдеще
“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
“Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.“

OPRR_bg

 

 

 

 

 

 

 

С Решение № 275/23.02.2012 г. на Кмета на община Свиленград бе обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на пътища и изграждане на велопътека в района на с.Мезек, общ.Свиленград, включващо следните обекти: “Рехабилитация на път от с.Мезек до гробница в с.Мезек”, “Път в с.Мезек от о.т.8 до о.т.42” и “”Изграждане на велопътека по маршрут от отклонението на пътя за с.Мезек до входа на с.Мезек, община Свиленград”. Обявената процедура е във връзка с изпълнението на проект BG161PO001/3.1-02/2009/002 „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Приоритет 3 «Устойчиво развитие на туризма», Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”. За повече информация на страницата на АОП: [email protected], Открита процедура № 00040-2012-0008.

 

С Решение № 281/ 24.02.2012 г. на Кмета на община Свиленград бе обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: „Реставрация, консервация и експониране на Средновековната крепост в с. Мезек”. Процедурата е обявена във връзка с изпълнение на проект BG161PO001/3.1-02/2009/002 „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Приоритет 3 «Устойчиво развитие на туризма», Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”. За повече информация на страницата на АОП: [email protected], Открита процедура № 00040-2012-0009.

 

С Решение № 276/ 23.02.2012 г. на Кмета на община Свиленград бе обявена открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет:
Създаване на рекламно-информационни материали и осигуряване на мерки по публичност и визуализация” на проект „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще” включващо: Разпространение на информация и публичност; Изработване и разпространение на рекламни материали, организиране на събития в района на туристическите атракции”. Процедурата е обявена във връзка с изпълнение на проект BG161PO001/3.1-02/2009/002 „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Приоритет 3 «Устойчиво развитие на туризма», Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”. За повече информация на страницата на АОП: [email protected], Открита процедура № 00040-2012-0007


СЪОБЩЕНИЕ

С Решение №259/20.02.2012 г. на Кмета на община Свиленград бе обявена открита процедура за обществена поръчка за строителство с предмет “Рехабилитация на пътни кръстовища - “Поликлиника",  “Автогара” и “Петрол” в гр.Свиленград и подход към гр.Свиленград от Гърция” по проект “Живот на пътя-Виса-Свиленград”, по Програма за  Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013г. Договор №В1.21.02/14.03.2011г. ”. На пътни кръстовища „Поликлиника”, „Автогара” ще бъде въведено кръгово движение, ще бъде извършена реконструкция на пътя и тротоарите в обсега на проектната документация, ще бъде въведена нова организация на движението, ще бъдат изградени фонтани. На пътно кръстовище „Петрол” ще бъде извършена реконструкция и промяна в организацията на движението. Подходът към гр. Свиленград от Р. Гърция включва ремонтни дейности, изграждане на напоителна система и ел. инсталация, парково осветление, благоустройство и паркоустройство. При реконструкцията на обекта ще бъдат изградени подходи за инвалиди. За повече информация: [email protected], открита процедура №00040-2012-0006


 

знаме на Европейския съюз http://www.ipacbc-bgrs.eu/files/Link_0/23.jpeg

 

СЪОБЩЕНИЕ

Предмет на договора: Почистване коритото на река Марица в участък в град Свиленград
Относно: Europe Aid reference number - EuropeAid/132426/L/WKS/BG ; 2007CB16IPO008-2009-1-075; Договор: N РД - 02-29-154/30.06.2011/01 – Тръжна процедура за строителство за почистване на коритото на река Марица.

Община Свиленград обявява процедура за строителство за „Почистване коритото на река Марица в участък в град Свиленград” с финансовата подкрепа на Програма за ТГС България-Турция 2007-2013. Тръжната документация може да бъде разгледана и получена на следния адрес: България, Община Свиленград, бул. България №32, стая 316, от 9:00-12:00 /13:00 – 17:00. Обявлението е публикувано на интернет сайта на община Свиленград: www.svilengrad.bg.

 Крайния срок за кандидатстване е до 17:00 часа на 27.02.2012 г.

повече информация


знаме на Европейския съюз http://www.ipacbc-bgrs.eu/files/Link_0/23.jpeg

 

 

Contract title: Cleaning of section of Maritza River bed situated in Svilengrad

Publication reference:Europe Aid reference number - EuropeAid/132426/L/WKS/BG ; 2007CB16IPO008-2009-1-075; Contract: N РД -02-29-154/30.062011/01 – Works tender procedure for cleaning the river bed of Maritsa River.

Svilengrad Municipalty intends to award a works contract for Cleaning of section of Maritza River bed situated in Svilengradin Town of Svilengrad with financial assistance from the IPA Cross-Border programme Bulgaria-Turkey 2007-2013 programme of the European Union/EDF. The tender dossier is available for inspection at the following address: Bulgaria,  Svilengrad Municipality, 32 “Bulgaria”blvd., Room 316 /from 9:00am – 12:00 pm/ - /13:00 – 17:00pm/ the procurement notice is published on Svilengrad Municipality website: www.svilengrad.bg. and Zemia newspaper.
 The deadline for submission of tenders is 17:00 Local time on 27.02.2012.
Possible additional information or clarifications/questions shall be published on Svilengrad Municipality website: www.svilengrad.bg.

more information


СЪОБЩЕНИЕ

О Б Щ И Н А  С В И Л Е Н Г Р А Д, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:“ Периодични доставки на хранителни продукти за целодневни детски градини, детска ясла, Домашен социален патронаж и Дом за възрастни с психични разстройства с. Пъстрогор - на територията на Община Свиленград”,  ще бъде на  27.10.2011г. в 10:00 часа в голямата заседателна зала на първия етаж в Общинска администрация - гр.Свиленград. При отваряне на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.


СЪОБЩЕНИЕ
О Б Щ И Н А  С В И Л Е Н Г Р А Д, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет”Благоустрояване и озеленяване на зелен пояс на дигата край река Марица на ул.”Крайречна”-гр. Свиленград  по проект “Трансгранична зона за отдих при река Марица /гр.Свиленград/ и Река Арда /Кастанес/” Договор №В1.11.04/14.03.2011г, по Програма за” Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013г”,  ще бъде на  17.09.2011г. в 13:00 часа в голямата заседателна зала на в Общинска администрация - гр.Свиленград. При отваряне на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.


СЪОБЩЕНИЕ
О Б Щ И Н А  С В И Л Е Н Г Р А Д, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет“Доставка на нови детски съоръжения и почистване на двора в ЦДГ “Детелина”, гр. Свиленград по Проект “Доставка на нови детски съоръжения в ЦДГ “Детелина” и почистване на двора” по Национална кампания “ За чиста околна среда” на МОСВ, ПУДООС на тема “Обичам природата и аз участвам”,  ще бъде на  30.08.2011г. в 15:00 часа в голямата заседателна зала на първия етаж в Общинска администрация - гр.Свиленград. При отваряне на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.


СЪОБЩЕНИЕ

О Б Щ И Н А  С В И Л Е Н Г Р А Д, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реставрация, консервация, експониране и адаптация на Турска баня в Арт галерия и Туристически информационен център в град Свиленград” по Проект № B1.12.01 “Валоризация и промотиране на стари бани в трансграничния регион” по Програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013г,  ще бъде на  30.08.2011г. в 14:00 часа в голямата заседателна зала на първия етаж в Общинска администрация - гр.Свиленград. При отваряне на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.


Съобщение

На основание чл.2, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки  Община Свиленград е открила процедура по избор на изпълнител с предмет: “Периодични доставки на хигиенни материали,перилни , почистващи препарати за нуждите на Община Свиленград и ВРБК” .
Заинтересованите лица следва да подадат своите оферти в срок до 17:00 часа на 01.04.2011 г. в ст. 302 на Общинска администрация - гр.Свиленград.

Покана

Указания

Спецификация

Административни сведения

Срок на валидност


Съобщение
О Б Щ И Н А  С В И Л Е Н Г Р А Д, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Периодични доставки на строителни материали- вибропресовани бетонови бордюри; вибропресовани бетонови павета; вибропресовани бетонови тротоарни плочки за нуждите на Общинско предприятие “Благоустрояване и озеленяване”-гр.Свиленград”,  ще бъде на  14.12.2010г. в 13:30 часа в малката заседателна зала на втория етаж в Общинска администрация - гр.Свиленград. При отваряне на ценовите офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.


Съобщение
О Б Щ И Н А  С В И Л Е Н Г Р А Д, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Периодични доставки на асфалтова смес за нуждите на Общинско предприятие “Благоустрояване и озеленяване”-гр.Свиленград”,  ще бъде на  03.12.2010г. в 10:00 часа в малката заседателна зала на втория етаж в Общинска администрация - гр.Свиленград. При отваряне на ценовите офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.


О Б Щ И Н А  С В И Л Е Н Г Р А Д, гр.Свиленград, бул.”България”№32,
         На основание чл. 16, ал.8 от Закона за обществените поръчки с Решение №1446/22.10.2010г. на Кмета на община Свиленград, се открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Периодични доставки на строителни материали- вибропресовани бетонови бордюри; вибропресовани бетонови павета; вибропресовани бетонови тротоарни плочки за нуждите на Общинско предприятие “Благоустрояване и озеленяване”-гр.Свиленград”. В откритата процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и обявените изисквания от Възложителя в документацията за участие.
Срок за закупуване на документацията за участие в откритата процедура до 16:00 часа на 03.12.2010г.
         Срок за подаване на офертите 17:00 часа  на 13.12.2010г.
         Дата на отваряне и разглеждане на офертите: 14.12.2010г. от 10:00ч. в малката заседателна зала на Общинска администрация гр.Свиленград.
         За повече информация стая 308 на Общинска администрация-гр.Свиленград или на сайта на Агенцията по обществени поръчки.


О Б Щ И Н А  С В И Л Е Н Г Р А Д, гр.Свиленград, бул.”България”№32,
         На основание чл. 16, ал.8 от Закона за обществените поръчки с Решение №1378/08.10.2010г. на Кмета на община Свиленград, се открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Периодични доставки на асфалтова смес за нуждите на Общинско предприятие “Благоустрояване и озеленяване”-гр.Свиленград”. В откритата процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и обявените изисквания от Възложителя в документацията за участие.
Срок за закупуване на документацията за участие в откритата процедура до 16:00 часа на 19.11.2010г.
         Срок за подаване на офертите 17:00 часа  на 29.11.2010г.

         Дата на отваряне и разглеждане на офертите: 30.11.2010г. от 10:00ч. в малката заседателна зала на Общинска администрация гр.Свиленград.
         За повече информация стая 308 на Общинска администрация-гр.Свиленград или на сайта на Агенцията по обществени поръчки.

 


 

Съобщение

О Б Щ И Н А  С В И Л Е Н Г Р А Д, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници по открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: “РЕХАБИЛИТАЦИЯ/ОСНОВЕН РЕМОНТ/ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: І-ВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ “РЕХАБИЛИТАЦИЯ/ОСНОВЕН РЕМОНТ/ НА УЛИЦИ ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ В ГР.СВИЛЕНГРАД” И ІІ-РА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ “РЕМОНТ НА УЛИЦИ С.МОМКОВО, ОБЩ.СВИЛЕНГРАД”   ще бъде на  23.08.2010г. в 10:00 часа в малката заседателна зала на втория етаж в Общинска администрация - гр.Свиленград. При отваряне на ценовите офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.


О Б Щ И Н А  С В И Л Е Н Г Р А Д, гр.Свиленград, бул.”България”№32,
            На основание чл. 16, ал.8 от Закона за обществените поръчки с Решение № 872/25.06.2010г. на Кмета на община Свиленград е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Рехабилитация/основен ремонт/ на улици в община Свиленград по две обособени позиции, както следва: І-ва обособена позиция “Рехабилитация/основен ремонт/ на улици централна градска част в гр.Свиленград” и ІІ-ра обособена позиция “Ремонт на улици с.Момково, общ.Свиленград”
Срок за закупуване на документацията за участие в откритата процедура до 16:00 часа на 06.08.2010г.
Срок за подаване на офертите до 17:00 часа на 16.08.2010г
 Дата на отваряне и разглеждане на офертите на 17.08.2010г в 10:00 часа в малката заседателна зала на Общинска Администрация-гр.Свиленград.
За повече информация стая 308 на Общинска администрация-гр.Свиленград или на сайта на Агенцията по обществени поръчки.


Съобщение
О Б Щ И Н А  С В И Л Е Н Г Р А Д, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници по открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: “Основен ремонт на водопроводна мрежа централна градска част “ ще бъде на  27.05.2010г. в 15:00 часа в малката заседателна зала на втория етаж в Общинска администрация-гр.Свиленград. При отваряне на ценовите офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.


УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаеми Дами и Господа,
Уведомяваме Ви,че ценовите  оферти относно обществена поръчка с предмет: “Доставка на специализирана  машина за    пресоване и извозване на битови отпадъци- полуремарке  на лизинг за пет години” ще бъдат разглеждани на 20.05.2010 г. в 11:00 часа в малката заседателна зала на Общинска Администрация-гр.Свиленград.


Във връзка с реализация на проект “По-добри услуги – по-доволни граждани” Договор № А 09-31-102С/12.06.2009 г. на 16.04.2010 г. с Решение №405/16.04.2010 г. Община Свиленград обяви обществена поръчка с предмет: „Разработка и внедряване на Географска информационна система за административно обслужване в община Свиленград и създаване на интернет портал за подобряване качеството на административното обслужване в община Свиленград”, финансирана по договор № А 09-31-102С/12.06.2009г от Оперативна програма “Административен капацитет” за осъществяване на проект “По-добри услуги – по-доволни граждани”, съфинансирана от ЕС чрез Европейски социален фонд, Приоритет 3.1. «Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление», Бюджетна линия BG051PO002/08/3.1-02.

Повече информация за обществената поръчка, както и пакет с документи за кандидатстване, можете да намерите в раздела на основното меню "Проекти, програми и стратегически приоритети", подраздел "Проекти в процес на изпълнение".


О Б Щ И Н А  С В И Л Е Н Г Р А Д, гр.Свиленград, бул.”България”№32
На основание чл. 3, ал. 1 от НВМОП с Решение №199/01.03.2010 г. на Кмета на община Свиленград, се открива процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет:  “Рехабилитация на обществени зелени площи в гр.Свиленград” по Проект “Подобряване на жизнената среда в гр.Свиленград-чрез рехабилитация на обществени зелени площи” по мярка 322-Обновяване и развитие на населените места, Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.”
В откритата процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП), Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и обявените изисквания от Възложителя в документацията за участие.
Срок за закупуване на документацията за участие в открития конкурс до 17:00 часа на 01.04.2010г    .
Срок за подаване на офертите: 17:30 часа  на  08.04.2010г.
Дата на отваряне и разглеждане на офертите: 12.04.2010г. от 9:30ч. в Малката заседателна зала на Общинска администрация гр.Свиленград.
За повече информация стая 308 на Общинска администрация-гр.Свиленград или на сайта на Агенцията по обществени поръчки.


О Б Щ И Н А  С В И Л Е Н Г Р А Д, гр.Свиленград, бул.”България”№32
На основание чл. 16, ал.8 от Закона за обществените поръчки с Решение №270/16.03.2010г. на Кмета на община Свиленград, се открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Основен ремонт на водопроводна мрежа централна градска част”
В откритата процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и обявените изисквания от Възложителя в документацията за участие.
Срок за закупуване на документацията за участие в откритата процедура до 16:00 часа на 30.04.2010г.
Срок за подаване на офертите 17:00 часа  на 10.05.2010г.

Дата на отваряне и разглеждане на офертите: 11.05.2010г. от 10:30ч. в малката заседателна зала на Общинска администрация гр.Свиленград.
За повече информация стая 308 на Общинска администрация-гр.Свиленград или на сайта на Агенцията по обществени поръчки.

МОНТАЖЕН ПЛАН


СЪОБЩЕНИЕ

О Б Щ И Н А  С В И Л Е Н Г Р А Д, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: Периодични доставки на хранителни продукти за целодневни детски градини, детска ясла, Домашен социален патронаж и Дом за възрастни с психични разстройства с. Пъстрогор - на територията на Община Свиленград”,  че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 03.11.2009 г. (вторник), от 10:30 часа, в малката заседателна зала на втория етаж в Общинска администрация-гр.Свиленград.
 При отваряне на ценовите офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.


О Б Щ И Н А  С В И Л Е Н Г Р А Д, гр.Свиленград, бул.”България”№32,
На основание чл. 16, ал.8 от Закона за обществените поръчки с Решение №982/28.08.2009г. на Кмета на община Свиленград, се открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Периодични доставки на хранителни продукти за целодневни детски градини, детска ясла, Домашен социален патронаж и Дом за възрастни с психични разстройства с. Пъстрогор - на територията на Община Свиленград”.
В откритата процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и обявените изисквания от Възложителя в документацията за участие.

Документацията за участие в откритата процедура може да се закупи от Общинска администрация- гр.Свиленград стая 302, най-късно до 17:00 часа на 12.10.2009г. Цената за закупуване на документацията е 40лв. и ДДС в размер на 8лв. Документацията се заплаща в касата на информационен център на Общинска администрация – Свиленград, като предварително от стая 308 на ОбА се вземе талон за плащане, или се плати по банкова сметка:банкова сметка BG52IORT80313349050003, BIC:IORTBGSF, при банка   “Инвестбанк” – клон - гр.СВИЛЕНГРАД.

Срок за закупуване на документацията:12.10.2009г.-17:00часа.
Срок за подаване на офертите:22.10.2009г.-17:30часа.
Дата на отваряне и разглеждане на офертите: 23.10.2009г. от 11:00ч. в Малката заседателна зала на Общинска администрация гр.Свиленград.
 

 

https://www.livechatalternative.com/