Профил на купувача/обществени поръчки, открити до 30.09.2014г.

СЪОБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ”В и К инфраструктура на път ІІ-55 ”Голямата зведа – Младиново - Свиленград” - преминаване през с.Младиново и с.Пъстрогор”.

№ на поръчката в АОП - 00040-2008-0006

Информация за изпълнението


 

СЪОБЩЕНИЕ

Информация за освободена гаранция за изпълнение по договор  за обществена поръчка  - Рехабилитация на път HKV 1149/III-505 Малко градище-Свиленград-/Сива река-Мезек-Свиленград, кв. Ново село и Рехабилитация на път HKV 3141/III-5509 Свиленград-Райкова могила/-Левка/III-5507 по проект №26/321/01577/14.12.2013”. - "ЕВРОПЪТ 2005" ЕООД.

Информация за освобождаване на гаранцията за изпълнение


СЪОБЩЕНИЕ

Информация за изпълнен договор за обществена поръчка  - „Рехабилитация на път HKV 1149/III-505 Малко градище-Свиленград-/Сива река-Мезек-Свиленград, кв. Ново село и Рехабилитация на път HKV 3141/III-5509 Свиленград-Райкова могила/-Левка/III-5507 по проект №26/321/01577/14.12.2013”.


СЪОБЩЕНИЕ

Информация за изпълнен договор за обществена поръчка с предмет: "Периодични доставки на горива /бензин и евро дизел/ за МПС собственост на Община Свиленград и ВРБК."

Информация за изпълнението


СЪОБЩЕНИЕ

Община Свиленград съобщава за изпълнението на договор за обществена поръчка с предмет: „Упражняване

Информация за изпълнението

Информация за изпълнението


Информация за изпълнението на договор за ОП - доставка на газьол


СЪОБЩЕНИЕ

Община Свиленград съобщава за изпълнението на договор за обществена поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор по проект: „Реконструкция и благоустрояване на парк Младежки” по проект № 26/322/00967/19.11.2012 «Възстановяване и благоустрояване на парк Младежки « по мярка 322 « Обновяване и развитие на населените места» по програма за развитие на селските райони 2007-2013 год.»

Информация за изпълнението


СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация /основен ремонт/ на улици в централна градска част на гр. Свиленград и благоустрояване на площад в с. Студена, община Свиленград” ще се извърши на 31.10.2014 г. от 10:30 ч. в малката заседателна зала на втория етаж в Общинска администрация – гр. Свиленград.
При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на ОбА-Свиленград.
Резултат от оценяване на оферта вх. № В-1/08.10.2014г. по показател:
П1- Срок за изпълнение на поръчката: П1 = 20.
П2-Гаранционен срок: П2=20.

Информация за изпълнението

 


logo

Европейски съюз
Кохезионен фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”
NSRRlogoCMYK

logo1
Решения за
      по-добър живот


Дирекция “Кохезионна политика за околна среда”
[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

Информация за приключил договор по  обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осигуряване нa  публичност, ефективно информиране на обществото и организиране на публични събития при изпълнението на инвестиционен проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водпроводна мрежа в гр.Свиленград”, по Договор DIR-51011116-C053, реализиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, съ-финансирана от Кохезионния фонд на Европейската общност.

Информация за приключил договор


logo

Европейски съюз
Кохезионен фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”
NSRRlogoCMYK

logo1
Решения за
      по-добър живот


Дирекция “Кохезионна политика за околна среда”
[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

Информация за приключил договор по  обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнението на проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” за следните инвестиционни обекти: „Изграждане на ПСОВ-Свиленград и довеждаща инфраструктура”; „ Реконструкция на водопроводна и изграждане на канализационна мрежа в кв. „Капитан Петко войвода” и кв.„Гебран”; „ Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа в кв. „Изгрев”

Информация за приключил договор


logo

Европейски съюз
Кохезионен фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”
NSRRlogoCMYK

logo1
Решения за
      по-добър живот


Дирекция “Кохезионна политика за околна среда”
[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

Информация за приключил договор по  обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на Инженеринг – работно проектиране, съгласуване, строителство, доставка и монтаж на оборудване и авторски надзор при изпълнението на инвестиционен проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” - Реконструкция на водопроводна и изграждане на канализационна мрежа в кв. „Капитан Петко войвода”  и кв.„Гебран”

Информация за приключил договор


logo

Европейски съюз
Кохезионен фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”
NSRRlogoCMYK

logo1
Решения за
      по-добър живот


Дирекция “Кохезионна политика за околна среда”
[email protected]

 

 

 

 

 

 

Информация за приключил договор по  обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на Инженеринг – работно проектиране, съгласуване, строителство, доставка и монтаж на технологично оборудване, обучение и aвторски надзор при изпълнението на проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна  мрежа в гр.Свиленград” -  Изграждане на ПСОВ-Свиленград и довеждаща инфраструктура”

Информация за приключил договор


СЪОБЩЕНИЕ

Община Свиленград  съобщава за  изпълнението на договор за  обществена поръчка с предмет: „Авторски надзор на обект:”Реконструкция на път HKV 1082 Свиленград – Момково по проект №26/01184/27.11.2012г.”

Информация за изпълнението


Информация за извършени плащания по договори за ОП сключени до 30.09.2014г. по реда на чл.14, ал.5 от ЗОП

 

 

ПЛАЩАНИЯ ОТ 08.12.2014-13.12.2014

ПЛАЩАНИЯ ОТ 24.11.2014-28.11.2014

ПЛАЩАНИЯ ОТ 17.11.2014-21.11.2014

ПЛАЩАНИЯ ОТ 10.11.2014-14.11.2014

ПЛАЩАНИЯ ОТ 03.11.2014-07.11.2014

ПЛАЩАНИЯ ОТ 27.10.2014-31.10.2014

ПЛАЩАНИЯ ОТ 20.10.2014-24.10.2014

ПЛАЩАНИЯ ОТ 13.10.2014-17.10.2014

ПЛАЩАНИЯ ОТ 01.10.2014-10.10.2014

 


Информация за извършени плащания по договор с предмет: “Reconstruction works and transformation of municipal building into a Daily centre for old people in Svilengrad Municipality” сключен на 30.06.2014, по проект “Подкрепа за социални групи в неравностойно положение в транс – граничния регион Свиленград -Узункопрю”

Плащане “Нил- Никола Динков”

Плащане “Нил- Никола Динков”

Плащане “Нил- Никола Динков”

Плащане “Нил- Никола Динков”

Плащане “Нил- Никола Динков”


Информация за извършени плащания по договор с предмет: “Public procurements preparation” сключен на 10.04.2014 по проект “Подкрепа за социални групи в неравностойно положение в транс – граничния регион Свиленград -Узункопрю”.

 

Плащане ЕС ТИ ЕС ПАРТНЪРС  ООД


Информация за извършени плащания по договор за ОП с предмет: “Изработване на работен проект за обект "Детска градинана Снежанка" в УПИ II 1806, кв 121 а по плана на Свиленград” сключен на 07.04.2014

 

Плащане"М-Синтез" ЕООД


Информация за извършени плащания по договор за ОП с предмет: “Изработване на работен проект за благоустрояване на бул.”България” с обхват от площад „14-ти март” до ул.”Цар Симеон Велики” гр.Свиленград” сключен на 31.03.2014г.

 

Плащане ЕТ „Форум – Александров” – Светлана Александрова

 


 

Информация за извършени плащания по договор за ОП с предмет: Доставка и монтаж на обзавеждане и обурудване на Защитено жилище на територията на Община Свиленград по дог.№ 26/321/01115/03.10.2012 "Изграждане на защитено жилище на територията на Община Свиленград . сключен на 25.11.2013г.

Плащане "Кан Учтехспорт България ООД"


Информация за извършени плащания по договор за ОП с предмет: "Упражняване на авторски надзор по проект:" Реконструкция на улична мрежа на гр.Свиленград, кв. Гебран и възстановяване на мост с. Момково, на р. Момковска, общ.Свиленград". сключен на 17.03.2014 г.

Плащане „СЪРВЕЙ ГРУП „ ЕООД

 


 

Информация за извършени плащания по договор за ОП с предмет: “Упражняване на авторски надзор по проект:"Реконструкция и благоустрояване на парк младежки"  сключен на  01.10.2013

 

Плащане Евъргрийн Иновейшън Хотелс ООД


 

Информация за извършени плащания по договор за ОП с предмет: „Упражняване на авторски надзор при изпълнение обект „Рехабилитация на общински пътища на територията на община Свиленград”сключен на 02.10.2013 по проект „Рехабилитация на общински пътища на територията на община Свиленград - № 26/321/01238”

 

Плащане ВТС Консултинг ЕООД

Плащане ВТС Консултинг ЕООД

Плащане ВТС Консултинг ЕООД

 


 

Информация за извършени плащания по договор за ОП с предмет: Доставка на ел.енергия за нуждите на Общинска Администрация и ВРБК сключен на 01.11.2013

 

Плащане ЕВН  БЪЛГАРИЯ  ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД

Плащане ЕВН  БЪЛГАРИЯ  ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД

Плащане ЕВН  БЪЛГАРИЯ  ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД

Плащане ЕВН  БЪЛГАРИЯ  ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка


Информация за извършени плащания по договор за ОП с предмет: “Доставка на гориво за МПС” скючен на 05.03.2014 .

 

Плащане Петрол АД

Плащане Петрол АД

Плащане Петрол АД

Плащане Петрол АД

Плащане Петрол АД

Плащане Петрол АД

Плащане Петрол АД

Плащане Петрол АД

Плащане Петрол АД

Плащане Петрол АД

Плащане Петрол АД

Плащане Петрол АД

Плащане Петрол АД

Плащане Петрол АД

Плащане Петрол АД

Плащане Петрол АД

Плащане Петрол АД

Плащане Петрол АД

Плащане Петрол АД

Плащане Петрол АД

Плащане Петрол АД

Плащане Петрол АД

Плащане Петрол АД

Плащане Петрол АД


Информация за извършени плащания по договор за ОП с предмет: “Периодични доставки на компресиран природен газ” сключен на  06.12.2013

 

Плащане „СВИЛЕНГРАД - ГАЗ” АД

Плащане „СВИЛЕНГРАД - ГАЗ” АД

Плащане „СВИЛЕНГРАД - ГАЗ” АД

Плащане „СВИЛЕНГРАД - ГАЗ” АД

Плащане „СВИЛЕНГРАД - ГАЗ” АД

Плащане „СВИЛЕНГРАД - ГАЗ” АД

Плащане „СВИЛЕНГРАД - ГАЗ” АД

Плащане „СВИЛЕНГРАД - ГАЗ” АД

Плащане „СВИЛЕНГРАД - ГАЗ” АД


Информация за извършени плащания по договор за ОП с предмет:„Осъществяване на авторски надзор при извършване на строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация /основен ремонт/ на улици в централна градска част на гр. Свиленград и благоустрояване на площад в с. Студена, община Свиленград” сключен на 23.09.2013 г.

 

Плащане „ИНЖПРОЕКТ" ООД


Информация за извършени плащания по договор за ОП с предмет: “Изготвяне на общ устройсъвен план” сключен на 30.12.2011г.

 

Плащане „АРХ-ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД

Плащане „АРХ-ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД

 


 

Информация за извършени плащания по договор за ОП с предмет: “Изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващо СМР за сградите на ЦДГ „Слънце” и ЦДГ „Радост”– гр.Свиленград сключен на 19.07.2007.

 

Плащане „ЕНЕМОНА” АД, ГР. КОЗЛОДУЙ

Плащане „ЕНЕМОНА” АД, ГР. КОЗЛОДУЙ

Информация за изпълнението на договор

Информация за изпълнението на договор 2


Договор за "Изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи СРР на ЦДГ"Радост" и ЦДГ"Слънце"-гр.Свиленград"се налага извършване на допълнителни видове СРР на ЦДГ"Радост" с цел подобряване на енергоспестяващия ефект.Допълнителните видове СРР са упоменати в КСС,неразделна част от поканата.Същите видове работи са констатирани с протокол 05.09.2007 г.

Информация за изпълнението на договор


Информация за извършени плащания по договор за ОП с предмет: “Доставка на нова специализирана машина за пресоване и извозване на битови отпадъци – полуремарке на лизинг” скючен на 28.07.2010.

 

Плащане „КЪНТРИ-АУТО” ООД”

Плащане „КЪНТРИ-АУТО” ООД”

Плащане „КЪНТРИ-АУТО” ООД”

Плащане „КЪНТРИ-АУТО” ООД”

Плащане „КЪНТРИ-АУТО” ООД”

Плащане „КЪНТРИ-АУТО” ООД”

Плащане „КЪНТРИ-АУТО” ООД”

Плащане „КЪНТРИ-АУТО” ООД”

Плащане „КЪНТРИ-АУТО” ООД”

Плащане „КЪНТРИ-АУТО” ООД”

Плащане „КЪНТРИ-АУТО” ООД”

Плащане „КЪНТРИ-АУТО” ООД”

Плащане „КЪНТРИ-АУТО” ООД”

Освободена гаранция за изпълнение на договор

Информация за изпълнение на договор за ОП


 

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД  уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на път HKV 1149/III-505 Малко градище-Свиленград-/Сива река-Мезек-Свиленград, кв. Ново село” и „Рехабилитация на път HKV 3141/III-5509 Свиленград-Райкова могила/-Левка/III-5507 по проект №26/321/01577/14.12.2013. ще се извърши на 14.10.2014 г. от 15:00 ч. в Малката заседателна зала на втория етаж в Общинска администрация – гр. Свиленград.
            При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.


 

СЪОБЩЕНИЕ

               
            ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД  уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Периодична доставка на хранителни продукти за детски градини, Детска ясла, Домашен социален патронаж и Дом за възрастни с психични разстройства – с. Пъстрогор на територията на Община Свиленград”ще се извърши на 23.09.2014 г. от 10:30 ч. в Малката заседателна зала на втория етаж в Общинска администрация – гр. Свиленград.

При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.


ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД СЪОБЩАВА, ЧЕ:

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД СЪОБЩАВА, ЧЕ:
С Решение № 3071/05.09.2014 г. на Кмета на  Община Свиленград бе обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Рехабилитация /основен ремонт/ на улици в централна градска част на гр. Свиленград и благоустрояване на площад в с. Студена, община Свиленград”;
Краен срок за подаване на офертите за участие – 08.10.2014 г. – 17:00 часа.
За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2014-0019.

Документацията за участие и приложенията могат да бъдат изтеглени оттук:

Указания към участниците

Техничеko задание

Приложения

Методика

Проект на договор

Количествено-стойностна сметка 9.1

Количествено-стойностна сметка 9.2

Ведомости улици

Улици

Протокол №1 Протокол №2 Протокол №3

Съобщение

Решение

Информация за освобождаване на гаранция за участие

Информация за освобождаване на гаранция за участие

Информация за сключен договор

Договор

Плащане „ПСК ЕС БИ ЕС АД”

Плащане „ПСК ЕС БИ ЕС АД”


ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД СЪОБЩАВА, ЧЕ:

С Решение № 3069/04.09.2014 г. на Кмета на  Община Свиленград бе обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Зимно поддържане, снегопочистване, опесъчаване на  общинска пътна мрежа (четвъртокласна) в Община Свиленград през зимния сезон 2014-2015г.”
Краен срок за подаване на офертите за участие – 10.10.2014 г. – 17:00 часа.
За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2014-0018.
Документацията за участие и приложенията могат да бъдат изтеглени оттук:

Плащане "ПСФ МОСТИНЖЕНЕРИНГ" АД

Указания към участниците

Техническо задание

Приложения

Проект на договор

Протокол №1, Протокол №2 , Протокол №3

Съобщение

Решение за избор

Информация за освобождавене на гаранцията за участие

Договор

Информация за освобождаване на гаранциите за изпълнение


СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на строителни материали - вибропресовани бетонови бордюри; вибропресовани бетонови павета; вибропресовани бетонови тротоарни плочки за нуждите на Общинско предприятие “Благоустрояване и озеленяване” - гр.Свиленград”.
ще се извърши на 01.09.2014 г. от 13:00 ч. в Малката заседателна зала на втория етаж в Общинска администрация – гр. Свиленград.

При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.


 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер  9032967 с ПРЕДМЕТ: „Строителен надзор за обекти: „Рехабилитация на път HKV 1149/III-505 Малко градище-Свиленград-/Сива река-Мезек-Свиленград, кв. Ново село” и „Рехабилитация на път HKV 3141/III-5509 Свиленград-Райкова могила/-Левка/III-5507 по проект №26/321/01577/14.12.2013”.
Срок за подаване на оферти за участие: 01.09.2014 г. -  17:00 часа. Офертите ще бъдат разглеждани от назначена със Заповед на Възложителя комисия на 03.09.2014год. от 10:30 часа в малката заседателна зала на Общинска Администрация-гр.Свиленград. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители /чл.68.ал.3 от ЗОП/, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на ОбА-Свиленград.


Указанията и приложенията за участие в обществената поръчка можете да изтеглите оттук:

Указания към участниците

Техническо задание

Приложения

Проект на договор

Договор

Протокол

Плащане "ВИЗЬОР ООД"


 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер  9032886 с ПРЕДМЕТ: „Доставка и монтаж на обзавеждане за здравни кабинети в детски градини и училища на територията на Община Свиленград”.
Срок за подаване на оферти за участие: 28.08.2014 г. -   17:00 часа. Офертите ще бъдат разглеждани от назначена със Заповед на Възложителя комисия на 29.08.2014год. от 10:30 часа в малката заседателна зала на Общинска Администрация-гр.Свиленград. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители /чл.68.ал.3 от ЗОП/, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на ОбА-Свиленград.
Указанията и приложенията за участие в обществената поръчка можете да изтеглите оттук:

Указания към участниците

Техническо задание

Приложения

Техническо предложение

Проект на договор

Ценова оферта

Протокол

Плащане ЕТ„БЕХИ БЕХИДЕ ЧАУШЕВА”


 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер  9032353 с ПРЕДМЕТ: „Извършване на строително монтажни работи на сгради – общинска собственост на територията на Община Свиленград”
Срок за подаване на оферти за участие: 08.08.2014 г. -  17:00 часа. Офертите ще бъдат разглеждани от назначена със Заповед на Възложителя комисия на 11.08.2014год. от 10:30 часа в малката заседателна зала на Общинска Администрация-гр.Свиленград. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители /чл.68.ал.3 от ЗОП/, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на ОбА-Свиленград.

СЪОБЩЕНИЕ

до участниците в обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително монтажни работи на сгради – общинска собственост на територията на Община Свиленград”
В  Приложение 6.1. - КСС за ОБЕКТ: „Преустройство на част от втори етаж на детски ясли в дневен център за деца с увреждания” е добавена допълнителна позиция  №42 - Доставка и монтаж на ламинат.
Заинтересованите лица, които вече са изтеглили документацията с приложенията при изготвянето на ценовата оферта да добавят в КСС-6.1.  новата позиция.

Указанията и приложенията за участие в обществената поръчка можете да изтеглите оттук:

Указания към участниците

Техническа спецификация

Приложения

КСС

Проект на договор

Протокол


 

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изпълнението на обект: „Избор на изпълнител на Инженеринг – работно проектиране, съгласуване, строителство, доставка и монтаж на оборудване и авторски надзор при изпълнението на инвестиционен проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” - Реконструкция на водопроводна и изграждане на канализационна мрежа в кв. „Капитан Петко войвода”  и кв.„Гебран”  Ви уведомяваме, че от 03.07.2014. до  22.07.2014г. включително ще е затворено движението за МПС по ул.Генерал Гурко, кв. кв.Капитан Петко войвода /участъка между ул.Ас.Златаров и ул.Пеньо Пенев /.


СЪОБЩЕНИЕ

С Решение № 1076/27.06.2014 г. на Кмета на Община Свиленград бе обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Периодична доставка на хранителни продукти за детски градини, Детска ясла, Домашен социален патронаж и Дом за възрастни с психични разстройства – с. Пъстрогор на територията на Община Свиленград.”
Всяко заинтересовано лице може да поиска от възложителя разяснения по документацията за участие до 10 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите. Възложителят в 4-дневен срок от постъпване на искането публикува своя отговор на електронната страница на Община Свиленград в „Профил на купувача”, без да отбелязва в отговора лицето, което е направило запитването.
Срокът за подаване на офертите за участие – 29.08.2014 год. – 17:00 часа.
За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2014-0017.
Документацията и приложенията могат да бъдат изтеглени оттук:

 

Указания

Техническо задание

Техническа спецификация

Приложения

Приложение 9.2

Количествени сметки

Проект на договор

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Решение

Информация за освобождаване на гаранцията за изпълнение

Информация за изпълнението на договор

Информация за корекция на договор

Информация за освобождаване на гаранция за участие

Информация за освобождаване на гаранция за участие

Договор

Плащане ЕТ „ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА”

Плащане ЕТ „ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА”

Плащане ЕТ „ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА”

Плащане ЕТ „ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА”

Плащане ЕТ „ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА”

Плащане ЕТ „ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА”

Плащане ЕТ „ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА”

Плащане ЕТ „ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА”

Плащане ЕТ „ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА”

Плащане ЕТ „ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА”

Плащане ЕТ „ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА”

Плащане ЕТ „ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА”

Плащане ЕТ „ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА”

Плащане ЕТ „ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА”

Плащане ЕТ „ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА”

Плащане ЕТ „ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА”

Плащане ЕТ „ ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА”

Плащане ЕТ „ ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА”

Плащане ЕТ „ ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА”

Плащане ЕТ „ ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА”

Плащане ЕТ „ ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА”

Плащане ЕТ „ ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА”

Плащане ЕТ „ ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА”

Плащане ЕТ „ ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА”

Плащане ЕТ „ ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА”

Плащане ЕТ „ ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА”

Плащане ЕТ „ ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА”

Плащане ЕТ „ ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА”

Плащане ЕТ „ ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА”

Плащане ЕТ „ ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА”

Плащане ЕТ „ ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА”

Плащане ЕТ „ ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА”

Плащане ЕТ „ ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА”

Плащане ЕТ „ ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА”

Плащане ЕТ „ ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА”

Плащане ЕТ „ ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА”


 

СЪОБЩЕНИЕ


С Решение № 1052/23.06.2014 г. на Кмета на  Община Свиленград бе обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на път HKV 1149/III-505 Малко градище-Свиленград-/Сива река-Мезек-Свиленград, кв. Ново село” и „Рехабилитация на път HKV 3141/III-5509 Свиленград-Райкова могила/-Левка/III-5507 по проект №26/321/01577/14.12.2013. До 10 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите по предмета на процедурата всеки участник може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят отговаря писмено в 4-дневен срок от постъпване на искането, като изпраща своя отговор до всички участници в процедурата, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, което е направило запитването.
Срок за закупуване на документация за участие – 29.07.2014 г. – 17:00 часа.
 Срокът за подаване на офертите за участие – 08.08.2014 г. – 17:00 часа.
За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2014-0016.

 Образците на документите,  КС  и технически проекти могат да бъдат изтеглени оттук:

Приложения

КСС 1

КСС2

Инвест. проекти

Протокол 1

Протокол 2

Протокол 3

Решение за избор

Информация за освобождаване на гаранциите за участие 1

Информация за освобождаване на гаранциите за участие 2

Обява за възложена поръчка

Договор

Плащане Европът 2005 ООД

Плащане Европът 2005 ООД

Плащане Европът 2005 ООД

Плащане Европът 2005 ООД

Плащане Европът 2005 ООД


СЪОБЩЕНИЕ

С Решение № 1031/20.06.2014 г. на Кмета на  Община Свиленград бе обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на строителни материали- вибропресовани бетонови бордюри, вибропресовани бетонови павета, вибропресовани бетонови тротоарни плочки за нуждите на Общинско предприятие “Благоустрояване и озеленяване”-гр.Свиленград”.
Документацията за участие може да бъде разгледана и изтеглена от сайта на Община Свиленград: www.svilengrad.bg – профил на купувача. Искания за предоставяне на разяснения или на допълнителна информация могат да се правят до 7 /седем/ календарни дни преди изтичането на срока за получаване на офертите от всяко заинтересовано лице-лично, или чрез лице с представителна власт по някой от допустимите способи на факс номер: 0379 /74 371, по пощата или куриерска служба на пощенския адрес на Възложителя. Възложителя ще публикува отправените въпроси и отговорите към тях на интернет адреса на Община Свиленград:  www.svilengrad.bg – профил на купувача.
 Срокът за подаване на офертите за участие – 04.08.2014 г. – 17:00 часа.

За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2014-0015.

 

Указания

Приложения

Техническо задание

Проект на договор

Писмо

Информация за сключен договор

Договор

Информация за освобождаване на гаранцията за изпълнение

Плащане „ЛЕО БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ ” ЕООД

Плащане „ЛЕО БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ ” ЕООД

Плащане „ЛЕО БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ ” ЕООД

Плащане „ЛЕО БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ ” ЕООД

Плащане „ЛЕО БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ ” ЕООД

Плащане „ЛЕО БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ ” ЕООД

Плащане „ЛЕО БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ ” ЕООД

Плащане „ЛЕО БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ ” ЕООД

Плащане „ЛЕО БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ ” ЕООД

Плащане „ЛЕО БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ ” ЕООД

Плащане „ЛЕО БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ ” ЕООД

Плащане „ЛЕО БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ ” ЕООД

Плащане „ЛЕО БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ ” ЕООД

Плащане „ЛЕО БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ ” ЕООД

Плащане „ЛЕО БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ ” ЕООД


 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер  9030692 с ПРЕДМЕТ: “Рехабилитация  на ул.”Княз Борис І” и реконструкция на кръстовище на ул.”6-ти септември” и  ул.”Княз Борис І”, гр.Свиленград”
Срок за подаване на оферти за участие: 26.06.2014 г. -  17:00 часа.

Указанията и приложенията за участие в обществената поръчка можете да изтеглите оттук:

Указания към участниците

Техническа спецификация

Приложения

КСС

 


 

 

logo

 

СЪОБЩЕНИЕ

Дневен център за възрастни хора ще бъде изграден в Свиленград по проект „Подкрепа за социални групи в неравностойно положение в транс - граничния регион Свиленград - Узункопрю”. Общата стойност на проекта е 354 142,40 Евро като бюджета на Община Свиленград е 191 984,16 Евро, а на Община Узункопрю е 162 158,24 Евро. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100% и срокът на изпълнение е 24 месеца.
Общата цел на проекта е да се подпомогне устойчивото социално развитие на социални групи в неравностойно положение в трансграничния регион Свиленград- Узункопру.
Специфичните цели са да се подпомогне подобряването на социалния статус на стари хора, живеещи в Свиленград и да им предостави по-добър достъп до различни социални удобства и услуги. Също така да се подпомогне развитието и придобиването на умения и икономическа конкурентоспособност на безработни и/или ниско-образовани жени, живеещи в Узункьопрю и да им се предостави достъп до професионална подготовка и образователни материали в Узункьопрю. Да се стимулира между културния диалог между хора от социални групи в неравностойно положение и да подобри техните знания и разбиране за културата на трансграничния регион и да подобри качеството на живот на социалните групи в неравностойно положение в граничния регион Свиленград-Узункьопрю.
Целевите групи са местни социални институции и експерти от трансграничния регион, възрастни хора на възраст над 55 години, които живеят в община Свиленград.
Основните дейности по проекта са реконструкция на съществуваща сграда и превръщането и в Дневен център за възрастни хора в Свиленград, както и доставка и монтаж на съответното оборудване за нуждите на посетителите в новосъздадения Дневен център. Предоставянето на социалната услуга не е включена в дейностите на проекта, но след приключване на ремонтните работи ще кандидатства тя да стане делегирана дейност, финансирана от държавния бюджет. Още предвидени дейности по проекта са: две опознавателни транст-гранични екскурзии; и изложба в Свиленград на творби на жени от Узункопрю.
Потребителите на дневния център ще имат възможността да ползват както медицински, и рехабилитационни услуги, така и да осъществяват социални контакти. Ще има осигурен транспорт и топла храна. Потребителите ще заплащат регламентирана такса според услугите, които ползват. Предвидения капацитет на дневния център ще бъде до 20 души.

 

The project is co-funded by EU through the Bulgaria-Turkey IPA Cross-Border Programme (CCI number 2007CB16IPO008)


 


logo

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ  ФОНД  ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 thumb_103_bg
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
  Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие"

OPRR_bg

     

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Свиленград  по две обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Свиленград „
Обособена позиция № 2 „Извършване на ЕО и ОС на ИПГВР съгласно ЗООС и ЗБР. (в случай на констатирана необходимост от компетентния орган РИОСВ след направената преценка в рамките на обособена позиция №1)” по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свиленград”,  по Договор № BG161PO001/5-03/2013/007, финансиран по ОПРР
ще се извърши на 20.06.2014г. от 13:30 часа в Малката заседателна зала в сградата на Общинска администрация - гр.Свиленград.

Информация за освобождаване на гаранцията за изпълнение

Информация за освобождаване на гаранцията за изпълнение

Информация за изпълнен договор

Информация за изпълнен договор


 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер  9030117  с ПРЕДМЕТ:„Строително-монтажни работи, свързани с доставка и монтаж на сауна за нуждите на Многофункционална спортна зала-гр. Свиленград”
Срок за подаване на оферти за участие: 13.06.2014 г. -  17:00 часа.

Указанията и приложенията за участие в обществената поръчка можете да изтеглите оттук:

Указания

Приложения

Приложение №9

Техническо задание

 


 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер  9029925 с ПРЕДМЕТ: „Изработка, доставка и монтаж на мебели и обзавеждане за спортна зала  - гр. Свиленград”
Срок за подаване на оферти за участие: 09.06.2014 г. -  17:30 часа.
Указанията и приложенията за участие в обществената поръчка можете да изтеглите оттук:

Указания

Приложения

Техническо задание

Ценова оферта


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер 9029849 с ПРЕДМЕТ: “Извършване на геодезически услуги за нуждите на Община Свиленград”
Срок за подаване на оферти за участие: 06.06.2014 г. - 17:00 часа.
Указанията и приложенията за участие в обществената поръчка можете да изтеглите оттук:

Указания

Приложения

Техническо задание

Проект на договор

Плащане „ЕКИП МГ” ООД

Плащане „ЕКИП МГ” ООД

Плащане „ЕКИП МГ” ООД

Плащане „ЕКИП МГ” ООД

Плащане „ЕКИП МГ” ООД

Плащане „ЕКИП МГ” ООД

Плащане „ЕКИП МГ” ООД


 

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД  уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци в 23 населени места на територията на Община Свиленград” ще се извърши на 19.05.2014 г. от 10:30 ч. в малката заседателна зала на втория етаж в Общинска администрация – гр. Свиленград.
 При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер 9029143 с ПРЕДМЕТ:„Извършване на техническо обслужване на офис техника, включващо ремонт на компютърни системи и периферни устройства, доставка на резервни части и консумативи и нова компютърна техника за нуждите на Общинска администрация и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити:ЦДГ, ДЯ и ЗК, ОП “Благоустрояване и озеленяване” и Дейност “Социални услуги”.
Срок за подаване на оферти за участие: 20.05.2014 г. - 17:00 часа.
Указанията и приложенията за участие в обществената поръчка можете да изтеглите оттук:

Указания

Приложения

Приложение 6.1

Техническо задание

Плащане „ТЕХНОВИЖЪН” ЕООД

Плащане „ТЕХНОВИЖЪН” ЕООД

Плащане „ТЕХНОВИЖЪН” ЕООД

Плащане „ТЕХНОВИЖЪН” ЕООД

Плащане „ТЕХНОВИЖЪН” ЕООД

Плащане „ТЕХНОВИЖЪН” ЕООД

Плащане „ТЕХНОВИЖЪН” ЕООД

Плащане „ТЕХНОВИЖЪН” ЕООД

Плащане „ТЕХНОВИЖЪН” ЕООД

Плащане „ТЕХНОВИЖЪН” ЕООД

Плащане „ТЕХНОВИЖЪН” ЕООД

Плащане „ТЕХНОВИЖЪН” ЕООД

Плащане „ТЕХНОВИЖЪН” ЕООД

Плащане „ТЕХНОВИЖЪН” ЕООД

Плащане „ТЕХНОВИЖЪН” ЕООД

Плащане „ТЕХНОВИЖЪН” ЕООД

Плащане „ТЕХНОВИЖЪН” ЕООД

Плащане „ТЕХНОВИЖЪН” ЕООД

Плащане „ТЕХНОВИЖЪН” ЕООД

Плащане „ТЕХНОВИЖЪН” ЕООД

Плащане „ТЕХНОВИЖЪН” ЕООД

Плащане „ТЕХНОВИЖЪН” ЕООД


 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер  9028587 с ПРЕДМЕТ: „Третиране срещу  комари с авиационна техника на земеделски имоти на територията на Община Свиленград, находящи се в непосредствена близост до р.Марица за 2014г” .
Срок за подаване на оферти за участие: 07.05.2014 г. , час: 17:00. Указанията за участие и приложенията могат да бъдат изтеглени оттук:

Указания

Приложения

Техническо задание


 

СЪОБЩЕНИЕ

С Решение № 663/09.04.2014 г. на Кмета на  Община Свиленград бе обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Доставка на  ВиК и ОВ материали за нуждите на Община Свиленград”
Краен срок за подаване на офертите за участие – 14.05.2014 г. – 17:00 часа.
За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2013-0014.
Документацията за участие и приложенията могат да бъдат изтеглени оттук:

Указания

Приложения

Техническо задание

Проект на договор


 

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че, с Решение № 654/07.04.2014 г. на Кмета на  Община Свиленград бе обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на общостроителни материали и инструменти за нуждите на Община Свиленград”
Срокът за подаване на офертите за участие e  19.05.2014 г. – 17:00 часа.
За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2014-0013.
 Документацията за участие и приложенията могат да бъдат изтеглени оттук:

Указания

Приложения

Техническо задание

Проект на договор


 

СЪОБЩЕНИЕ

С Решение № 651/07.04.2014 г. на Кмета на  Община Свиленград бе обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на  дърводелски материали за нуждите на Община Свиленград” .
Краен срок за подаване на офертите за участие – 19.05.2014 г. – 17:00 часа.
За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2014-0012
Документацията за участие и приложенията могат да бъдат изтеглени оттук:

Указания

Приложения

Техническо задание

Проект на договор


 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер  9027951 с ПРЕДМЕТ: „Третиране срещу  комари с авиационна техника на земеделски имоти на територията на Община Свиленград, находящи се в непосредствена близост до р.Марица за 2014г”
Срок за подаване на оферти за участие: 15.04.2014 г. , час: 17:00. Указанията за участие и приложенията могат да бъдат изтеглени оттук:

Техническо задание

Приложения

Указания


 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер  9027517  с ПРЕДМЕТ: „Изграждане на водопровод по ул. „Европейска”, гр. Свиленград”.
Срок за подаване на оферти за участие: 04.04.2014 г. -  17:00 часа.
Указанията и приложенията за участие в обществената поръчка можете да изтеглите оттук:

Технически спецификации

Приложения

Указания

Плащане "Райкомерс Конструкшън" ЕАД


 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер  9027338  с ПРЕДМЕТ: „Изграждане на  4бр. улици, кв.300-305 в гр. Свиленград”.
Срок за подаване на оферти за участие: 01.04.2014 г. -  17:00 часа.
Указанията и приложенията за участие в обществената поръчка можете да изтеглите оттук:

Техническо задание

Приложения

Указания

 


 


logo

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ  ФОНД  ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 thumb_103_bg
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
 www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

OPRR_bg

 

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД СЪОБЩАВА ,ЧЕ НА САЙТА НА АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С РЕШЕНИЕ №373 ОТ 18.03.2014Г. Е ОБЯВЕНА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА СЪГЛАСНО ЗОП, С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Свиленград  по две обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Свиленград „
Обособена позиция № 2 „Извършване на ЕО и ОС НА ИПГВР съгласно ЗООС и ЗБР
. (в случай на констатирана необходимост от Компетентния орган РИОСВ след направената преценка в рамките на Обособена позиция №1)”

Информация за изпълнението на договор

Документация

Плащане ЮНАЙТ КОНСУЛТИНГ ЕООД

 


 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на стратегически документи за местно развитие, инструменти за наблюдение и контрол на стратегически документи на общинско ниво и тяхното консултиране” по проект «Мониторинг на местни политики за развитие и подобряване на процеса на стратегическо планиране в Община Свиленград» Договор № 13-13-149 от 02.12.2013 год., финансиран по Оперативна програма «Административен капацитет», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос I Добро управление, приоритет 1.3 “Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, ще се извърши на 21.03.2014 г. от 09:30 часа в малката заседателна зала в сградата на Общинска администрация - гр.Свиленград. При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер  9026953 с ПРЕДМЕТ: „Строителен надзор за”Реконструкция на улична мрежа в гр. Свиленград кв. Гебран и възстановяване на мост в с. Момково” по проект №26/322/00965/08.11.2012”.

Срок за подаване на оферти за участие: 02.04.2014 г. -  17:30 часа.
Указанията и приложенията за участие в обществената поръчка можете да изтеглите оттук:

Техническа спецификация

Приложения

Указания

Проект на договор

Проекти Гебран

Проекти мост Момково

Анекс

Анекс

Плащане "ИНВЕСТ – КОНСУЛТ  ЕООД"


 

СЪОБЩЕНИЕ

О Б Щ И Н А  С В И Л Е Н Г Р А Д, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници по открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: „Реконструкция на улична мрежа в кв.Гебран гр. Свиленград и възстановяване на мост в с. Момково” по проект №26/322/00965/08.11.2012, ще бъде на  18.02.2014г. в 10:30 часа в малката заседателна зала на втория етаж в Общинска администрация - гр.Свиленград. При отваряне на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД  уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на електро материали за нуждите на Община Свиленград  ще се състои на 17.02.2014 г. от 10:30 ч.  в малката заседателна зала на втория етаж в Общинска администрация – гр. Свиленград.
            При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.


 

СЪОБЩЕНИЕ

С Решение № 124/31.012014 год. на Кмета на Община Свиленград бе обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци в 23 населени места на територията на Община Свиленград”

 
Краен срок за подаване на офертите за участие: 07.04.2014 год. -17:00ч. За повече информация на страницата на Агенцията за обществени поръчки, открита процедура № 00040-2014-0006

 

Плащане ВОЛФ МИЛЕНИУМ

Плащане ВОЛФ МИЛЕНИУМ

Плащане ВОЛФ МИЛЕНИУМ

Плащане ВОЛФ МИЛЕНИУМ

Плащане ВОЛФ МИЛЕНИУМ

Плащане ВОЛФ МИЛЕНИУМ

Плащане ВОЛФ МИЛЕНИУМ

Плащане ВОЛФ МИЛЕНИУМ

Плащане ВОЛФ МИЛЕНИУМ

Плащане ВОЛФ МИЛЕНИУМ

Плащане ВОЛФ МИЛЕНИУМ

Плащане ВОЛФ МИЛЕНИУМ

Плащане ВОЛФ МИЛЕНИУМ

Плащане ВОЛФ МИЛЕНИУМ

Плащане ВОЛФ МИЛЕНИУМ

Плащане ВОЛФ МИЛЕНИУМ

Плащане ВОЛФ МИЛЕНИУМ

Плащане ВОЛФ МИЛЕНИУМ

Плащане ВОЛФ МИЛЕНИУМ


 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер  9025290 с ПРЕДМЕТ: „Изграждане на канализация по улици, кв.300-305 по Плана на гр.Свиленград”
Срок за подаване на оферти за участие: 07.02.2014 г. -  17:00 часа.
Указанията и приложенията за участие в обществената поръчка можете да изтеглите оттук:

Указания към участниците

Техническа спецификация

Приложения

Проект на договор

КСС

Чертежи


 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 06.02.2014г. от 15.00 ч. в Малката заседателна зала на Оба Свиленград ще се проведе начална пресконференция за представяне на  проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свиленград”, финансиран по Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, процедура: „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II” № BG161PO001/5-03/2013

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свиленград”, процедура - Подкрепа за интегрирани планове за градско развитие BG161PO001/5-03/2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”


 

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Енергоефективни дейности и ремонт на детска ясла „Пролет” гр. Свиленград” по договор за финансиране по Националната схема за зелени инвестиции, ще се състои на 06.02.2014 г. в 13:00 часа в малката заседателна зала на Общинска администрация – гр. Свиленград. При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.


 

СЪОБЩЕНИЕ

С Решение № 98/28.01.2014 г. на Кмета на  Община Свиленград бе обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Доставка на  ВиК и ОВ материали за нуждите на Община Свиленград”
Краен срок за подаване на офертите за участие – 04.03.2014 г. – 17:00 часа.
За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2013-0005.
Документацията за участие и приложенията могат да бъдат изтеглени оттук:

Указания

Приложения

Техническо задание

Проект на договор

 

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

До всички заинтересовани във връзка с обществена поръчка с предмет : Доставка на общостроителни материали и инструменти за нуждите на Община Свиленград”. В Техническото задание е добавен артикул т.23 – „Латекс  цветен /декоратор/”, като общия брой на  видовете артикулите е  233.


 

СЪОБЩЕНИЕ

С Решение № 83/23.01.2014 г. на Кмета на  Община Свиленград бе обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на общостроителни материали и инструменти за нуждите на Община Свиленград”
Срокът за подаване на офертите за участие e  25.02.2014 г. – 17:00 часа.
За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2013-0003.

Указания

Приложения

Техническо задание

Проект на договор

 


 


logo

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ  ФОНД  ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 thumb_103_bg
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Инвестираме във Вашето бъдеще!
“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

OPRR_bg

 

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ДОСТАВКА, МОНТАЖ  И  ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА МИКРООРГАНИЗМИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АНТИБИОТИЧНАТА ИМ ЧУВСТВИТЕЛНОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ-СВИЛЕНГРАД” ЕООДВЪВ ВРЪЗКА С ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ № BG161PO001/4.1-05/2011/004 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013Г. ще се извърши на 24.01.2014г. от 14:30 часа в малката заседателна зала в Общинска администрация Свиленград.

 


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер 9024954 с ПРЕДМЕТ: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Общинска администрация, ЦДГ, ДЯ и ЗК, ДСУ и ОП”БО” гр. Свиленград”

Срок за подаване на оферти за участие: 29.01.2014 г. - 17:30 часа.

Указанията и приложенията за участие в обществената поръчка можете да изтеглите оттук:

Указания към участниците

Техническo задание

Приложения

Методика за оценка на офертите

Плащане "МОБИЛТЕЛ" ЕАД

Плащане "МОБИЛТЕЛ" ЕАД

Плащане "МОБИЛТЕЛ" ЕАД

Плащане "МОБИЛТЕЛ" ЕАД

Плащане "МОБИЛТЕЛ" ЕАД

Плащане "МОБИЛТЕЛ" ЕАД

Плащане "МОБИЛТЕЛ" ЕАД

Плащане "МОБИЛТЕЛ" ЕАД

Плащане "МОБИЛТЕЛ" ЕАД

Плащане "МОБИЛТЕЛ" ЕАД

Плащане "МОБИЛТЕЛ" ЕАД

Плащане "МОБИЛТЕЛ" ЕАД

Плащане "МОБИЛТЕЛ" ЕАД

Плащане "МОБИЛТЕЛ" ЕАД

Плащане "МОБИЛТЕЛ" ЕАД

Плащане "МОБИЛТЕЛ" ЕАД

Плащане "МОБИЛТЕЛ" ЕАД

Плащане "МОБИЛТЕЛ" ЕАД

Плащане "МОБИЛТЕЛ" ЕАД

Плащане "МОБИЛТЕЛ" ЕАД

Плащане "МОБИЛТЕЛ" ЕАД

Плащане "МОБИЛТЕЛ" ЕАД

Плащане "МОБИЛТЕЛ" ЕАД

Плащане "МОБИЛТЕЛ" ЕАД

Плащане "МОБИЛТЕЛ" ЕАД

Плащане "МОБИЛТЕЛ" ЕАД

Плащане "МОБИЛТЕЛ" ЕАД

Плащане "МОБИЛТЕЛ" ЕАД

Плащане "МОБИЛТЕЛ" ЕАД

Плащане "МОБИЛТЕЛ" ЕАД

Плащане "МОБИЛТЕЛ" ЕАД

Плащане "МОБИЛТЕЛ" ЕАД

Плащане "МОБИЛТЕЛ" ЕАД

Плащане "МОБИЛТЕЛ" ЕАД

Плащане "МОБИЛТЕЛ" ЕАД

Плащане "МОБИЛТЕЛ" ЕАД

Плащане "МОБИЛТЕЛ" ЕАД

Плащане "МОБИЛТЕЛ" ЕАД

Плащане "МОБИЛТЕЛ" ЕАД

Плащане "МОБИЛТЕЛ" ЕАД

Плащане "МОБИЛТЕЛ" ЕАД


 

С Решение № 62/ 16.01.2014 г. на Кмета на  Община Свиленград бе обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на стратегически документи за местно развитие, инструменти за наблюдение и контрол на стратегически документи на общинско ниво и тяхното консултиране”, по проект „Мониторинг на местни политики за развитие и подобряване на процеса на стратегическо планиране в община Свиленград”, Договор № 13-13-149 от 02.12.2013г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,Приоритетна ос І Добро управление, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”.
Краен срок за подаване на офертите за участие – 17.02.2014 г. – 17:30 часа.
За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2014-0002.
Документацията за участие и приложенията могат да бъдат изтеглени оттук:

Указания

Приложения

Техническо задание

Проект на договор

Методика за оценка на офертите

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


 

СЪОБЩЕНИЕ

С Решение № 63/16.01.2014 г. на Кмета на  Община Свиленград бе обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на  дърводелски материали за нуждите на Община Свиленград” .
Краен срок за подаване на офертите за участие – 18.02.2014 г. – 17:00 часа.
За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2014-0001.
Документацията за участие и приложенията могат да бъдат изтеглени оттук:

Указания

Приложения

Техническо задание

Проект на договор

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД  уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Строителен надзор заизграждане на обект “Енергоефективни дейности и ремонт на детска ясла “Пролет” гр.Свиленград, по договор за финансиране по Националната схема за зелени инвестиции” ще се извърши на 21.01.2014 г. от 10:30ч. в Малката заседателна зала на втория етаж в Общинска администрация – гр. Свиленград.
            При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.


 

LOGO_Zemedelie_Kompoziciya_01

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка и монтаж на 1 бр. билборд и 1бр. информационна табела по проект №26/321/01184/27.11.2012 «Възстановяване на пътна и ВиК инфраструктура на територията на община Свиленград», финансиран по ПРСР
ще се извърши на 15.01.2014 г. от 10:30 часа в малката заседателна зала в сградата на Общинска администрация - гр.Свиленград.

 


 

LOGO_Zemedelie_Kompoziciya_01

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД  уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Реконструкция и благоустрояване на Парк Младежки” по проект №26/322/00967/19.11.2012 по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г ще се извърши на 17.01.2014 г. от 10:30ч. в Малката заседателна зала на втория етаж в Общинска администрация – гр. Свиленград.
            При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

Представяне на проект за развитие и подобряване на процеса на стратегическо планиране в Община Свиленград
Начална пресконференция ще се проведе в Малката заседателна зала на ОбА-Свиленград на 07.01.2014 г. /вторник/ от 12:00 часа. На нея ще бъде представен проект Мониторинг на местни политики за развитие и подобряване на процеса на стратегическо планиране в община Свиленград, Договор № 13-13-149 от 02.12.2013г. по ОП „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос I “Добро управление”, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”,бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07.

Целта на проекта е въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на местни стратегически документи, които ще действат през следващия програмен период.

Проектът ще се осъществява от Община Свиленград и е с продължителност 9 месеца. Общият бюджет на проекта е 78 331,78 лева.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


 

СЪОБЩЕНИЕ

С Решение № 3596/27.12.2013 г. на Кмета на Община Свиленград бе обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на електро материали за нуждите на Община Свиленград”.
Краен срок за подаване на офертите за участие – 03.02.2014 г. – 17:30 часа.
Документацията за участие и приложенията могат да бъдат изтеглени оттук:

Указания

Приложения

Техническо задание

Проект на договор

Информация за изпълнението

Плащане ЕТ ”ВЕСЕЛИНА НИКОЛОВА”

Плащане ЕТ ”ВЕСЕЛИНА НИКОЛОВА”

Плащане ЕТ ”ВЕСЕЛИНА НИКОЛОВА”

Плащане ЕТ ”ВЕСЕЛИНА НИКОЛОВА”

Плащане ЕТ ”ВЕСЕЛИНА НИКОЛОВА”

Плащане ЕТ ”ВЕСЕЛИНА НИКОЛОВА”

Плащане ЕТ ”ВЕСЕЛИНА НИКОЛОВА”

Плащане ЕТ ”ВЕСЕЛИНА НИКОЛОВА”

Плащане ЕТ ”ВЕСЕЛИНА НИКОЛОВА”

Плащане ЕТ ”ВЕСЕЛИНА НИКОЛОВА”

Плащане ЕТ ”ВЕСЕЛИНА НИКОЛОВА”

Плащане ЕТ ”ВЕСЕЛИНА НИКОЛОВА”

Плащане ЕТ ”ВЕСЕЛИНА НИКОЛОВА”

Плащане ЕТ ”ВЕСЕЛИНА НИКОЛОВА”

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с обявената процедура за обществена поръчка с предмет: “Доставка на електро материали”за нуждите на Община Свиленград” съобщаваме на всички заинтересовани, че е допусната техническа грешка в номерацията на приложенията.
Приложенията да се четат съгласно обявлението по следния начин:

 1. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 т.1 ,»а»,»б»,»в»,»г» и »д»от ЗОП (Приложение № 1).
 2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1 , т.3 и т.4 от ЗОП (Приложение № 2).
 3. Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП - (Приложение № 3).
 4. Декларация за ползването на подизпълнители по чл.56,ал.1,т.8(Приложение №4);
 5. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител  - (Приложение 5)
 6. Ценова оферта по образец (Приложение№6)
 7. Предложение за изпълнение на поръчката по образец – (Приложение №7)
 8. Декларация за приемане на условията в проекта на договора – (Приложение №9).
 9. Административни сведения за участника- (Приложение №10).
 10. Проект на договор – (Приложение №8)

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че е открита процедура по обществени поръчки за услуга с предмет: „Строителен надзор за ”Реконструкция на улична мрежа в гр. Свиленград кв.Гебран и възстановяване на мост в с. Момково” по проект №26/322/00965/08.11.2012

Срок за подаване на оферти за участие: 06.02.2014 г. -  17:00 часа.

Указания

Приложения

Техническо задание

Проект на договор

Технически проект-възстановяване на мост в с.Момково

Реконструкция на уличната мрежа на гр.Свиленград, кв.Гебран

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че е открита процедура по обществени поръчки за строителство с предмет: ”Реконструкция на улична мрежа в кв.Гебран гр. Свиленград и възстановяване на мост в с. Момково” по проект №26/322/00965/08.11.2012.
Срок за подаване на оферти за участие: 03.02.2014 г. -  17:00 часа.

Приложения

КСС

Технически проект-възстановяване на мост в с.Момково

Реконструкция на уличната мрежа на гр.Свиленград, кв.Гебран

Ведомости

Ведомости-Отводняване и принадлежности на пътя

Плащане ПСФ Мост инженеринг АД

Плащане ПСФ Мост инженеринг АД

Плащане ПСФ Мост инженеринг АД

Плащане ПСФ Мост инженеринг АД

Плащане ПСФ Мост инженеринг АД

Анекс

Анекс

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

Информация за освобождаване на гаранцията за изпълнение


 

LOGO_Zemedelie_Kompoziciya_01

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка и монтаж на 1бр. информационна табела” по проект №26/322/00967/19.11.2012 „Възстановяване и благоустрояване на парк Младежки” по Мярка 322 ”Обновяване и развитие на населените места” по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. ще се състои на 17.12.2013 г. в 10:30 часа в малката заседателна зала на Общинска администрация - гр.Свиленград, ет.2. При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.


 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер 9023679 с ПРЕДМЕТ: „Приготвяне и доставка на готова храна за Дневен център за деца с увреждания »Надежда» гр.Свиленград
Срок за подаване на оферти за участие: 18.12.2013 г. , час: 17:00.
Указанията и приложенията за участие в обществената поръчка можете за изтеглите оттук:

Указания към участниците

Техническo задание

Приложения

Плащане ЕТ „ДИМИТЬР ЯЗАНОВ – ПОЛКОВНИКА”

Плащане ЕТ „ДИМИТЬР ЯЗАНОВ – ПОЛКОВНИКА”

Плащане ЕТ „ДИМИТЬР ЯЗАНОВ – ПОЛКОВНИКА”

Плащане ЕТ „ДИМИТЬР ЯЗАНОВ – ПОЛКОВНИКА”


 

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Енергоефективни дейности и ремонт на детска ясла „Пролет” гр. Свиленград” по договор за финансиране по Националната схема за зелени инвестиции, Открита процедура в регистъра на Агенция по Обществени Поръчки № 00040-2013-0069, бихме искали да Ви информираме, че огледи на място на обекта и строителната площадка могат да бъдат извършвани до крайния срок за получаване на документация за участие, а именно 20.12.2013 г. – 17:00ч.


 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер  9023610 с ПРЕДМЕТ: Извършване на денонощна, физическа, невъоръжена охрана и със СОТ на обекти общинска собственост на територията на община Свиленград
Срок за подаване на оферти за участие: 17.12.2013 г. -  17:00 часа.
Указанията и приложенията за участие в обществената поръчка можете да изтеглите оттук:

Указания към участниците

Техническo задание

Приложения

Методика за оценка

Плащане "СИТИ СЕКЮРИТИ"  ЕООД

Плащане "СИТИ СЕКЮРИТИ"  ЕООД

Плащане "СИТИ СЕКЮРИТИ"  ЕООД

Плащане "СИТИ СЕКЮРИТИ"  ЕООД

Плащане "СИТИ СЕКЮРИТИ"  ЕООД

Плащане "СИТИ СЕКЮРИТИ"  ЕООД

Плащане "СИТИ СЕКЮРИТИ"  ЕООД

Плащане "СИТИ СЕКЮРИТИ"  ЕООД


 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД СЪОБЩАВА, ЧЕ:

Отварянето и обявяването на ценовата оферта на допуснатите  участници  в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Осигуряване на публичност и информираност” по проект №26/321/01180/19.11.2012 «Създаване на условия за спорт, пълноценен отдих и развлечение на жителите на община Свиленград», по Мярка 321 ”Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.   ще се извърши на 05.12.2013 г. от 11:00 ч. в малката заседателна зала на втория етаж в Общинска администрация – гр. Свиленград.
            При отварянето и обявяването на ценовата оферта на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

 


 

LOGO_Zemedelie_Kompoziciya_01

 

С Решение № 2955/02.12.2013 г. на Кмета на  Община Свиленград бе обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка и монтаж на 1 бр. билборд и 1бр. информационна табела по проект №26/321/01184/27.11.2012 «Възстановяване на пътна и ВиК инфраструктура на територията на община Свиленград», финансиран по ПРСР
Краен срок за подаване на офертите за участие – 09.01.2014 г. – 17:00 часа.
За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2013-0071.
Документацията за участие и приложенията могат да бъдат изтеглени оттук:

 

Указания към участниците

Техническа спецификация

Проекто-договор

Приложения


 

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД  уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Периодични доставки на асфалтова смес за нуждите на Общинско предприятие “Благоустрояване и озеленяване”-гр.Свиленград” ще се извърши на 05.12.2013 г. от 10:30ч. в Малката заседателна зала на втория етаж в Общинска администрация – гр. Свиленград.
            При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.


 

СЪОБЩЕНИЕ

Община Свиленград съобщава на всички заинтересовани лица, във връзка с открит конкурс за проект: Детска градина “Снежанка” в УПИ II-1806, КВ. 121А по плана на град Свиленград, Община Свиленград– идейна фаза, че на 27.11.2013 год. от 14:00 часа в малката заседателна зала на Общинска администрация - Свиленград, ет.2 ще се състои откриването на мотото на класираните участници. 
 


 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер 9022576с ПРЕДМЕТ: “Доставка на обувки, гумени ботуши, сабо, чехли за нуждите на второстепенните  разпоредители с бюджетни кредити: Дейност “ЦДГ, Детски ясли  и Здравни кабинети”,  ОП “Благоустрояване и озеленяване” - Свиленград” и Дейност “Социални услуги”.


Срок за подаване на оферти за участие: 28.11.2013 г. -  17:00 часа.
Указанията и приложенията за участие в обществената поръчка можете да изтеглите оттук:

Указания към участниците

Техническo задание

Приложения


 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер   9022570 с ПРЕДМЕТ: “Изработване и доставка на работно облекло за нуждите на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити:ЦДГ, Детски ясли  и Здравни кабинети, ОП “Благоустрояване и озеленяване” и Дейност “Социални услуги - Свиленград”.
Срок за подаване на оферти за участие: 28.11.2013 г. , час: 17:00.

Указанията и приложенията за участие в обществената поръчка могат да бъдат изтеглени оттук:

Указания към участниците

Техническo задание

Приложения


 

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че с Решение № 2700/19.11.2013 г. на Кмета на  Община Свиленград бе обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Строителен надзор за изграждане на обект “Енергоефективни дейности и ремонт на детска ясла “Пролет” гр.Свиленград , по договор за финансиране по Националната схема за зелени инвестиции” по договор за финансиране по националната схема за зелени инвестиции.
Срокът за подаване на офертите за участие e  06.01.2014 г. – 17:30 часа.

Документация за участие

Договор

Техническо задание

Приложения

Инвестиционен проект

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

С Решение № 2699/19.11.2013 г. на Кмета на  Община Свиленград бе обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Енергоефективни дейности и ремонт на детска ясла „Пролет” гр. Свиленград”  по договор за финансиране по националната схема за зелени инвестиции.
Срокът за подаване на офертите за участие e  27.12.2013 г. – 17:00 часа.
За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2013-0069. Документацията за участие и приложенията могат да бъдат изтеглени оттук:

Указания към участниците

Технически спецификации

Договор за строителство

Приложения

Спецификация на материалите

КСС

КСС-коригирано

Инвестиционен проект

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори 2

Въпроси и отговори 3

Въпроси и отговори 4

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Енергоефективни дейности и ремонт на детска ясла „Пролет” гр. Свиленград” по договор за финансиране по Националната схема за зелени инвестиции, Открита процедура в регистъра на Агенция по Обществени Поръчки № 00040-2013-0069, бихме искали да Ви информираме, че огледи на място на обекта и строителната площадка могат да бъдат извършвани до крайния срок за получаване на документация за участие, а именно 20.12.2013 г. – 17:00ч.

 


 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер 9022492с ПРЕДМЕТ: «Комплексно обслужване от Служба по трудова медицина и извършване на периодични, профилактични медицински прегледи и изследвания, съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 3/2008 год. за службите по Трудова медицина, издадена от Министъра на здравеопазването, обн.ДВ. бр.14 от 12.02.2008 год., на персонала, назначен за предоставяне на услуги в домашна среда по проект „Моята сребърна есен-щастлива пролет”, по Договор BG051PO001-5.1.04-0061-C0061, реализиран от Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейски съюз.

Срок за подаване на оферти за участие: 27.11.2013 г. -  17:00 часа.
Указанията и приложенията за участие в обществената поръчка можете да изтеглите оттук:

Указания към участниците

Техническo предложение

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №5

Техническо задание

Ценова оферта


 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер 9022447 с ПРЕДМЕТ: ''Доставка  на обзавеждане по проект „Моята сребърна есен-щастлива пролет”, по ДоговорBG051PO001-5.1.04-0061-C0061, реализиран от Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейски съюз".
Срок за подаване на оферти за участие: 27.11.2013 г. -  17:30 часа.

Указанията и приложенията за участие в обществената поръчка можете да изтеглите оттук:

 

Указания към участниците

Техническо задание

Приложения

 


 


logo

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ  ФОНД  ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 thumb_103_bg
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Инвестираме във Вашето бъдеще!
“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

OPRR_bg

 

 

 

 

 

 

С решение № 2585/18.11.2013г. на кмета на община Свиленград е открита процедура за доставка с предмет “ДОСТАВКА, МОНТАЖ  И  ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА МИКРООРГАНИЗМИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АНТИБИОТИЧНАТА ИМ ЧУВСТВИТЕЛНОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ-СВИЛЕНГРАД” ЕООД ВЪВ ВРЪЗКА С ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ № BG161PO001/4.1-05/2011/004 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013Г.

 

Указания към участниците

Техническo предложение

Проекто-договор

Приложение

Технически спецификации

Образци

Ценова оферта

Уточнение към документацията


 

 

 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

 

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТ HKV 1082 СВИЛЕНГРАД – МОМКОВО“,по проект: № 26/321/01184 от 27.11.2012г „Възстановяване на пътна и ВиК инфраструктура на територията на община Свиленград“, финансиран по ПРСР ,ще се извърши на 21.11.2013г. от 10:30 часа в малката заседателна зала в сградата на Общинска администрация - гр.Свиленград.

 


 

1
BG 051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА”
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД „МОЯТА СРЕБЪРНА ЕСЕН – ЩАСТЛИВА ПРОЛЕТ
BG051PO001-5.1.04-0061-C0001
2
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер  9021963 с ПРЕДМЕТ: „Доставка на материали и консумативи, свързани с администрирането на проект „Моята сребърна есен-щастлива пролет”, по ДоговорBG051PO001-5.1.04-0061-C0061, реализиран от Оперативна програма”Развитие на човешките ресурси”,  съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейски съюз.
Срок за подаване на оферти за участие: 15.11.2013 г. -  17:00 часа.
Указанията и приложенията за участие в обществената поръчка можете да изтеглите оттук:

 

Указания към участниците

Техническо задание

Приложения


 

 

LOGO_Zemedelie_Kompoziciya_01

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителен надзор за обект ”Реконструкция и благоустрояване на Парк Младежки” по проект №26/322/00967/19.11.2012 по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. ще се състои на 04.11.2013 г. в 09:30 часа в малката заседателна зала на Общинска администрация - гр.Свиленград, ет.2. При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 


 

LOGO_Zemedelie_Kompoziciya_01

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителен надзор за обект „Рехабилитация на общински пътища на територията на община Свиленград” по проект №26/321/01238/ 21.11.2012”, ще се извърши на 25.10.2013г. от 9:30 часа в малката заседателна зала в Общинска администрация Свиленград.


 

LOGO_Zemedelie_Kompoziciya_01

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че отварянето и обявяването на ценовата оферта на допуснатите  участници  в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на общински пътища на територията на община Свиленград” по проект № 26/321/01238, финансиран по мярка 321 от ПРСР”   ще се извърши на 25.10.2013 г. от 10:00 ч. в малката заседателна зала на втория етаж в Общинска администрация – гр. Свиленград.
            При отварянето и обявяването на ценовата оферта на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

Плащане „Пътинженеринг” ЕООД

Плащане „Пътинженеринг” ЕООД

Плащане „Пътинженеринг” ЕООД

Информация за изпълнението на договор


 

 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

 

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка и монтаж на 14 бр. билборда по проект „Рехабилитация (основен ремонт) на улици в централна градска част на гр. Свиленград и благоустрояване на площад в с. Студена, Община Свиленград” финансиран по Мярка 322 на ПРСР, Договор №26/322/00731/27.11.2012, открита с Решение №1994 от 23.08.2013 г.
ще се извърши на 25.10.2013г. от 11:00 часа в малката заседателна зала, ет.2 в сградата на Общинска администрация - гр.Свиленград.

Информация за освобождаване на гаранцията за изпълнение

Плащане "ОБЕЛИСК - НИКОЛАЙ КУНОВ ЕООД"

Плащане "ОБЕЛИСК - НИКОЛАЙ КУНОВ ЕООД"


 

LOGO_Zemedelie_Kompoziciya_01

 

С Решение № 2398/22.10.2013 г. на Кмета на  Община Свиленград бе обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Реконструкция и благоустрояване на Парк Младежки” по проект №26/322/00967/19.11.2012 по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.
Краен срок за подаване на офертите за участие – 02.12.2013 г. – 17:00 часа.

 

За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2013-0065 .

 

Документацията за участие и приложенията могат да бъдат изтеглени оттук:

Плащане "ТРЕЙС СОФИЯ" АД

Плащане "ТРЕЙС СОФИЯ" АД

Плащане "ТРЕЙС СОФИЯ" АД

Указания към участниците

Техническо задание

Проекто-договор

Количествена сметка

Приложение

Технически проекти

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори 2

Информация за изпълнението на договор

Информация за освобождаване на гаранцията за изпълнение


 

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД  уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Периодична доставка на хранителни продукти за детски градини, Детска ясла, Домашен социален патронаж и Дом за възрастни с психични разстройства – с. Пъстрогор на територията на Община Свиленград”ще се извърши на 21.10.2013 г. от 10:30 ч. в Малката заседателна зала на втория етаж в Общинска администрация – гр. Свиленград.
            При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.


 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер 9021016 с ПРЕДМЕТ: ”Предоставяне на услуги по застраховане на имуществени и неимуществени интереси на Общинска администрация Свиленград и ВРБК – Дейност „ЦДГ, ДЯ и ЗК”, „Общинско предприятие благоустрояване и озеленяване” и Дейност „Социални услуги” включващо: „Сключване на застраховка „каско” и „злополука на  местата” на автомобилите; „Сключване на застраховка „гражданска отговорност на автомобилистите” за автомобилите”; „Имуществено застраховане на сградите които са публична държавна собственост и съоръжения общинска собственост”; „Сключване на застраховка „злополука” на служителите”;  „Сключване на застраховка „Оборудване в т.ч. на електротехника и компютърна техника».


Срок за подаване на оферти за участие: 22.10.2013 г. -  17:30 часа.

Указанията и приложенията за участие в обществената поръчка можете да изтеглите оттук:

Документация за участие

Приложение 1,2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Декларация 10

Декларация 11

Плащане „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРОХОВАНЕ” АД

Плащане „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРОХОВАНЕ” АД

Плащане „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРОХОВАНЕ” АД

Плащане „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРОХОВАНЕ” АД

Плащане „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРОХОВАНЕ” АД

Плащане „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРОХОВАНЕ” АД

Плащане „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРОХОВАНЕ” АД

Плащане „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРОХОВАНЕ” АД

Плащане „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРОХОВАНЕ” АД


 

LOGO_Zemedelie_Kompoziciya_01

 

С Решение № 2252/14.10.2013 г. на Кмета на  Община Свиленград бе обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на публичност и информираност” по проект №26/321/01180/19.11.2012 «Създаване на условия за спорт, пълноценен отдих и развлечение на жителите на община Свиленград», по Мярка 321 ”Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.
Краен срок за подаване на офертите за участие – 18.11.2013 г. – 17:30 часа.

За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 0040-2013-0064 .

Документацията за участие и приложенията могат да бъдат изтеглени оттук:

Указания към участниците

Техническо задание

Проекто-договор

Приложения


СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД  съобщава, че с Решение № 2345/11.10.2013 г. на Кмета на  Община Свиленград бе обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Периодични доставки на асфалтова смес за нуждите на Общинско предприятие “Благоустрояване и озеленяване”-гр.Свиленград”.
Срокът за подаване на офертите за участие e  25.11.2013 г. – 17:00 часа.

За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2013-0063.

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение

Плащания „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД - Пловдив

Плащания „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД - Пловдив

Плащания „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД - Пловдив

Плащания „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД - Пловдив


СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД  уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване, опесъчаване на  общинска пътна мрежа (четвъртокласна) в Община Свиленград през зимния сезон 2013-2014г.” ще се извърши на 11.10.2013 г. от 10:30 ч. в малката заседателна зала на втория етаж в Общинска администрация – гр. Свиленград.   При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.


 

LOGO_Zemedelie_Kompoziciya_01

С Решение № 2271/01.10.2013 г. на Кмета на  Община Свиленград бе обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка и монтаж на 8 броя билборда по проект №26/322/00965/08.11.2012 «Реконструкция на улична мрежа на гр. Свиленград, кв. „Гебран” и възстановяване на мост в с. Момково, на р. Момковска, община Свиленград»,финансиран по ПРСР
Краен срок за подаване на офертите за участие – 06.11.2013 г. – 17:00 часа.
За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № .
Документацията за участие и приложенията могат да бъдат изтеглени оттук:

Указания към участниците

Техническо задание

Приложения

Проекто-договор

Информация за изпълнението на договор

 


 

LOGO_Zemedelie_Kompoziciya_01

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Реконструкция и благоустрояване на Парк Младежки” по проект №26/322/00967/19.11.2012 по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г., Открита процедура в регистъра на Агенция по Обществени Поръчки № 00040-2013-0049, бихме искали да Ви информираме, че в Приложение 11.1. КСС може да добавите допълнителна колона, в която да посочите единични цени.

 


 

LOGO_Zemedelie_Kompoziciya_01

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава ,че на сайта на Агенция по обществени поръчки с решение №2231 от 24.09.2013г. е обявена обществена поръчка съгласно ЗОП, С ПРЕДМЕТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТ HKV 1082 СВИЛЕНГРАД – МОМКОВО“,по проект:26/321/01184 от 27.11.2012г „Възстановяване на пътна и ВиК инфраструктура на територията на община Свиленград“.

Приложения и образци

Количествена сметка

Чертежи

Плащане „ПЪТНОСТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕС”

Плащане „ПЪТНОСТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕС”

 


 

LOGO_Zemedelie_Kompoziciya_01

С Решение № 2229/24.09.2013 г. на Кмета на  Община Свиленград бе обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка и монтаж на 1 бр. билборд и 1бр. информационна табела по проект №26/321/01184/27.11.2012 «Възстановяване на пътна и ВиК инфраструктура на територията на община Свиленград», финансиран по ПРСР
Краен срок за подаване на офертите за участие – 28.10.2013 г. – 17:00 часа.
За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2013-0057.
Документацията за участие и приложенията могат да бъдат изтеглени оттук:

Указания към участниците

Техническо задание

Приложения

Проекто-договор

 


 

LOGO_Zemedelie_Kompoziciya_01

С Решение № 2212/20.09.2013 г. на Кмета на  Община Свиленград бе обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка и монтаж на 1бр. информационна табела” по проект №26/322/00967/19.11.2012 „Възстановяване и благоустрояване на парк Младежки” по Мярка 322 ”Обновяване и развитие на населените места” по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.
Краен срок за подаване на офертите за участие – 23.10.2013 г. – 17:00 часа.
За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2013-0056.
Документацията за участие и приложенията могат да бъдат изтеглени оттук:

Указания към участниците

Техническо задание

Приложения

Проекто-договор

Информация за изпълнението на договор

Плащане „ММ ПРОДЖЕКТС” ООД


 

 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

 

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на консултант за осъществяване на консултации след подписване на договор за отпускане на финансова помощ по мярка 321 по ПРСР 2007-2013г. по проект „ Създаване на условия за спорт, пълноценен отдих  и развлечение за жителите на Община Свиленград , ще се извърши на 16.09.2013г. от 11:30 часа в Голямата заседателна зала в сградата на Общинска администрация - гр.Свиленград., ет.1

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД  уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Рехабилитация /основен ремонт/ на улици в централна градска част на гр. Свиленград и благоустрояване на площад в с.Студена, община Свиленград” по проект № 26/322/00731/27.11.2012 год., финансиран по ПРСР”  ще се извърши на 13.09.2013 г. от 13:00 ч. в малката заседателна зала на втория етаж в Общинска администрация – гр. Свиленград.
При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД  уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Извършване на строително монтажни работи на сгради – общинска собственост на територията на Община Свиленград”  ще се извърши на 02.09.2013 г. от 10:30 ч. в малката заседателна зала на втория етаж в Общинска администрация – гр. Свиленград.
При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

 


 

 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Строителен надзор за обекти: „Рехабилитация /основен ремонт/ на улици в централна градска част на гр. Свиленград и благоустрояване на площад в с. Студена, община Свиленград” по проект №26/322/00731/27.11.2012”,ще се извърши на 30.08.2013г. от 14:00 часа в малката заседателна зала в сградата на Общинска администрация - гр.Свиленград,ет.2

 


Община Свиленград съобщава на всички заинтересовани лица, във връзка с открит конкурс за проект: "Благоустрояване на бул. България с обхват от площад ”14-март” до ул. Цар Симеон Велики” гр.Свиленград”– идейна фаза, че на 28.08.2013 год от 14:00 часа в малката заседателна зала на Общинска администрация - Свиленград, ет.2 ще се състои откриването на мотото на класираните участници.


ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД СЪОБЩАВА, ЧЕ:
С Решение № 1995/23.08.2013 г. на Кмета на  Община Свиленград бе обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Зимно поддържане, снегопочистване, опесъчаване на  общинска пътна мрежа (четвъртокласна) в Община Свиленград през зимния сезон 2013-2014г.”
Краен срок за подаване на офертите за участие – 26.09.2013 г. – 17:00 часа.
За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2013-0051.
Документацията за участие и приложенията могат да бъдат изтеглени оттук:

Указания към участниците

Техническо задание

Приложения

Проекто-договор

 


LOGO_Zemedelie_Kompoziciya_01

С Решение № 1989/23.08.2013 г. на Кмета на  Община Свиленград бе обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителен надзор за обект ”Реконструкция и благоустрояване на Парк Младежки” по проект №26/322/00967/19.11.2012 по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.
Краен срок за подаване на офертите за участие – 07.10.2013 г. – 17:00 часа.
За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2013-0050.
Документацията за участие и приложенията могат да бъдат изтеглени оттук:

Указания към участниците

Технически проект

Техническо задание

Приложения

Проекто-договор

Анекс

Информация за изпълнението на договор

Плащане „ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД

Плащане „ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД

Информация за освобождаване на гаранцията за изпълнение


СЪОБЩЕНИЕ

Община Свиленград съобщава на всички заинтересовани лица, че е открит конкурс за проект: Детска градина “Снежанка” в УПИ II-1806, КВ. 121А по плана на град Свиленград, Община Свиленград– идейна фаза.
От датата на публикуването на обявлението за конкурса за изготвяне на идеен проект, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес на Община Свиленград (посочен и в обявлението за откриване на процедурата): www.svilengrad.bg
Конкурсните предложения на участниците ще се приемат в стая 302, ет. 2  в сградата на община Свиленград, на адрес: гр. Свиленград, бул. „България” № 32, всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00ч.  най-късно до датата и часа, посочени в обявлението за обществената поръчка.
 Всеки участник може да изпрати свой представител (законен или изрично упълномощен) да присъства при откриване на мотото на участниците. 
Възложителят ще обяви датата, часа и мястото на обявяване на класирането и откриване на мотото на класираните участници, чрез обявяване на посочения в настоящата документация интернет адрес на Община Свиленград: www.svilengrad.bg

Прогнозната стойност на договора за изготвяне на работен проект за обект: „Детска градина “Снежанка” в УПИ II-1806, КВ. 121А по плана на град Свиленград, Община Свиленград– идейна фаза”, който ще бъде сключен на основание чл.90, ал.1 , т.3 и т.7 от ЗОП с класирания на първо място участник е в размер на 37 000 лв. с ДДС.

Община Свиленград  уведомява, всички заинтересовани лица, че в конкурсната документация  за  открит конкурс за идеен проект по реда на  наредба за провеждане на конкурси  в устройственото планиране и инвестиционното проектиране с предмет: Детска градина “Снежанка” в УПИ II-1806, КВ. 121А по плана на град Свиленград, Община Свиленград  в РАЗДЕЛ ІІ - УСЛОВИЯ ОСИГУРЯВАЩИ АНОНИМНОСТТА НА УЧАСТНИЦИТЕ ПРИ ТАЕН КОНКУРС в абзац – “Документите, които следва да се поставят в Плик № 1”, т.8 е допусната техническа грешка по отношение на изписването на името на идейния проект.

В тази връзка в абзац – “Документите, които следва да се поставят в Плик № 1”, т.8 името на идейния проект да се чете: Детска градина “Снежанка” в УПИ II-1806, КВ. 121А по плана на град Свиленград, Община Свиленград

 За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към:

Лице за контакт – арх. Анастас Карчев
 Общинска администрация – Свиленград
  Тел.: 0379 74 355

Конкурсна документация

Образци на документи

Извадка от Регулационния план

Отговор на въпрос

Отговор на въпрос 2

Отговор на въпрос 3

Отговор на въпрос 4

Заповед жури

Заповед

Заповед за свикване на жури

Съобщение до всички участници за публично отваряне


LOGO_Zemedelie_Kompoziciya_01

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

Европа инвестира в селските райони

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава ,че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена обществена поръчка съгласно ЗОП,
С ПРЕДМЕТ : “Доставка и монтаж на 14 броя билборда по проект № 26/322/00731/27.11.2012 год., „Рехабилитация /основен ремонт/ на улици в централна градска част на гр. Свиленград и благоустрояване на площад в с.Студена, Община Свиленград”

Документация


LOGO_Zemedelie_Kompoziciya_01

С Решение № 1988/23.08.2013 г. на Кмета на  Община Свиленград бе обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Реконструкция и благоустрояване на Парк Младежки” по проект №26/322/00967/19.11.2012 по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.
Краен срок за подаване на офертите за участие – 04.10.2013 г. – 17:00 часа.
За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2013-0049.
Документацията за участие и приложенията могат да бъдат изтеглени оттук:

Указания към участниците

Технически проект

Техническо задание

Приложения

Проекто-договор

КСС

Въпроси и отговори

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Реконструкция и благоустрояване на Парк Младежки” по проект №26/322/00967/19.11.2012 по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г., Открита процедура в регистъра на Агенция по Обществени Поръчки № 00040-2013-0049, бихме искали да Ви информираме, че в Приложение 11.1. КСС може да добавите допълнителна колона, в която да посочите единични цени.

 


ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер  9019052 с ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на пазарни оценки за недвижими имоти, представляващи земеделски земи и пазарни оценки на трайни насаждения собственост на Община Свиленград”.
Срок за подаване на оферти за участие: 29.08.2013 год. -  12:00 часа
Указанията и приложенията за участие в обществената поръчка можете да изтеглите оттук:

Указания към участниците

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7


ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД СЪОБЩАВА, ЧЕ:
С Решение № 1920/14.08.2013 г. на Кмета на  Община Свиленград бе обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Периодична доставка на хранителни продукти за детски градини, Детска ясла, Домашен социален патронаж и Дом за възрастни с психични разстройства – с. Пъстрогор на територията на Община Свиленград.”
Срокът за закупуване на документацията за участие е 20.09.2013 г. – 16:00 часа. Срокът за подаване на офертите за участие – 30.09.2013 г. – 17:00 часа.
За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2013-0047.
Ценовата оферта (Приложение 9.1.)може да бъде изтеглена оттук:

Приложение

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение

Плащане ЕТ „ ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА”

Плащане ЕТ „ ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА”

Плащане ЕТ „ ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА”

Плащане ЕТ „ ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА”

Плащане ЕТ „ ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА”

Плащане ЕТ „ ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА”

Плащане ЕТ „ ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА”

Плащане ЕТ „ ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА”

Плащане ЕТ „ ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА”

Плащане ЕТ „ ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА”

Плащане ЕТ „ ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА”

Плащане ЕТ „ ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА”

Плащане ЕТ „ ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА”

Плащане ЕТ „ ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА”

Плащане ЕТ „ ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА”

Плащане ЕТ „ ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА”

Плащане ЕТ „ ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА”

Плащане ЕТ „ ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА”

Плащане ЕТ „ ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА”


 

СЪОБЩЕНИЕ
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за разработка и отпечатване на ръководства, наръчници и системи за подобряване на работните процеси и координацията в общинските администрации на Любимец и Свиленград;изследване потенциала за развитие за следващия програмен период и разработване на препоръки за подобряване работата по разработка и изпълнение на общинския план за развитие на община Свиленград и община Любимец”, по проект "Укрепване на административния капацитет и по-ефикасно управление в общинските администрации на Любимец и Свиленград”, Договор № 12-11-30/08.11.2012г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос І  "Добро управление", подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, ще се извърши на 16.08.2013г. от 14:00 часа в малката заседателна зала в сградата на Общинска администрация - гр.Свиленград.
При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД СЪОБЩАВА, ЧЕ:

С Решение на Кмета на Община Свиленград бе открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска и Областна транспортни схеми от квотата на Община Свиленград”.Срокът за подаване на офертите за участие e 19.09.2013 г. – 17:30 часа. За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2013-0046

Документацията за участие и приложенията могат да бъдат изтеглени оттук:

Техническо задание

Указания

Показатели за определяне на комплексната оценка на офертите

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

Приложение 11

Приложение 12

Приложение 13

Приложение 14

Приложение 15

Приложение 16

Приложение 17

Плащане "Бойдеви" ЕООД

Плащане "Бойдеви" ЕООД

Плащане "Бойдеви" ЕООД

Плащане "Бойдеви" ЕООД

Плащане "Бойдеви" ЕООД

Плащане "Бойдеви" ЕООД

Плащане "Бойдеви" ЕООД

Плащане "Бойдеви" ЕООД

Плащане "Бойдеви" ЕООД

Плащане "Бойдеви" ЕООД

Плащане "Бойдеви" ЕООД

Плащане "Бойдеви" ЕООД

 


 

LOGO_Zemedelie_Kompoziciya_01

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че:

С Решение №  1855/ 31.07.2013 г. на Кмета наобщина Свиленград бе обявена открита процедураза възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителен надзор за обект Рехабилитация на общински пътища на територията на община Свиленград” по проект №26/321/01238/ 21.11.2012”

Документация

Информация за изпълнението на договора

Отговор на въпрос

Плащане "ИНВЕСТ-КОНСУЛТ ЕООД"


 

 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР по проект: “Създаване на условия за спорт, пълноценен отдих и развлечение за жителите на Община Свиленград”, финансиран по договор БФС по проект №26/321/01180/19.11.2012г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката”, осъществен с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от ЕЗФРСР ще се извърши на 01.08.2013г. от 10:30 часа в Малката заседателна зала в сградата на Общинска администрация - гр.Свиленград. 

 


ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер  9018200 с ПРЕДМЕТ: „Периодични доставки на дървета, храсти, семена и луковици за нуждите на Общинско предприятие „Благоустрояване и  озеленяване” – гр. Свиленград”
Срок за подаване на оферти за участие: 07.08.2013 г. -  17:00 часа.
Указанията и приложенията за участие в обществената поръчка можете да изтеглите оттук:

Техническо задание

Указания

Приложения


ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД СЪОБЩАВА, ЧЕ:


С Решение № 1826/23.07.2013 г. на Кмета на  Община Свиленград бе обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително монтажни работи на сгради – общинска собственост на територията на Община Свиленград”
Срокът за подаване на офертите за участие e  26.08.2013 г. – 17:00 часа.За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2013-0044
Документацията за участие и приложенията могат да бъдат изтеглени оттук:

Техническо задание

Указания

Проект на договор

Приложения

КСС


 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

 

С решение № 1815/22.07.2013г. на кмета на община Свиленград е открита процедура за строителство с предмет “„Рехабилитация на общински пътища на територията на община Свиленград” по проект № 26/321/01238, финансиран по мярка 321 от ПРСР

Образци

Анексlogo

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ  ФОНД  ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 thumb_103_bg

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

Инвестираме във Вашето бъдеще
“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.“

OPRR_bg

 

 

 

 

 

 

 

С решение № 1816/22.07.2013г. на кмета на община Свиленград е открита процедура за доставка с предмет “Доставка, монтаж  и  пускане в експлоатация на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ-Свиленград” ЕООДпо 5 обособени позиции във връзка с договор за финансиране № BG161PO001/4.1-05/2011/004  по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г.

Документация


 

СЪОБЩЕНИЕ
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за провеждане на функционален анализ в общинска администрация Свиленград и общинска администрация Любимец съгласно Единната методология за провеждане на функционален анализ и разработване план за действие по оптимизиране на функциите и организационно преструктуриране на всяка общинска администрация, за подобряване на ефективността и ефикасността от дейността на администрациите”, по проект "Укрепване на административния капацитет и по-ефикасно управление в общинските администрации на Любимец и Свиленград”, Договор № 12-11-30/08.11.2012г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос І  "Добро управление", подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, ще се извърши на 31.07.2013г. от 14:00 часа в малката заседателна зала в сградата на Общинска администрация - гр.Свиленград.
При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че с Решение № 1187/16.07.2013 г. на Кмета на  Община Свиленград бе обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет„Избор на консултант за осъществяване на консултации след подписване на договор за отпускане на финансова помощ по мярка 321 от ПРСР 2007-2013г. по проект: „Създаване на условия за спорт, пълноценен отдих и развлечение за жителите на Община Свиленград”

 Срокът за подаване на офертите за участие 19.08.2013 г. – 17:00 часа.
Документацията за участие може да бъде изтеглена оттук:

Документация и образци

Плащане Рила Консулт ЕООД

 


 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР за изграждане на многофункционална спортна зала и две мини футболни игрища по проект: „Създаване на условия за спорт, пълноценен отдих и развлечение за жителите на Община Свиленград”

 ще се извърши на 16.07.2013г. от 11:30 часа в Малка заседателна зала в сградата на Общинска администрация - гр.Свиленград., ет.2

 


 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер  9017279 с ПРЕДМЕТ: „Дейности по информация и публичност” по проект „Повишаване на компетентността и ефективността на Общинска администрация Свиленград чрез обучения за професионално развитие, по ключови компетентности и чуждоезиково обучение”, договор А12-22-116/22.05.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.
Срок за подаване на оферти за участие: 11.07.2013 г. -  17:00 часа.
Указанията и приложенията за участие в обществената поръчка можете да изтеглите оттук:

 

Техническо задание

Приложения

Указания

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


logo

Европейски съюз
Кохезионен фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”
NSRRlogoCMYK

logo1
Решения за
      по-добър живот


Дирекция “Кохезионна политика за околна среда”
[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ИЗБРАН  ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

       С Решение № 614/ 13.03.2013 г. на Кмета наобщина Свиленград бе обявена открита процедураза възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител - Външен консултант по управление на проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” по Договор DIR-51011116-С053, реализиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, приоритетна ос 1” Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води.”, съ-финансирана от Кохезионния фонд на Европейската общност”, референтен номер на процедурата BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10000е.ж   По процедурата бяха подадени 3 оферти от участници.
   Избраният изпълнител по обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител - Външен консултант по управление на проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” по Договор DIR-51011116-С053, реализиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, приоритетна ос 1” Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води.”, съ-финансирана от Кохезионния фонд на Европейската общност” е „Бим Консултинг” ООД - гр. София
   Стойността на поръчката е общо в размер на 235 000,00 лв. без ДДС и 282 000,00 лв. с ДДС
  Срока на изпълнение на поръчката е до 27.05.2015г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” , съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд. BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”, проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, ПСОВ и водопроводната мрежа в гр. Свиленград", договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  DIR – 510 11116 – C053.

 

 

Информация за приключил договор


ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД СЪОБЩАВА, ЧЕ:
                    
  С Решение № 1740/05.07.2013 г. на Кмета на  Община Свиленград бе обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Избор на изпълнител за разработка и отпечатване на ръководства, наръчници и системи за подобряване на работните процеси и координацията в общинските администрации на Любимец и Свиленград;изследване потенциала за развитие за следващия програмен период и разработване на препоръки за подобряване работата по разработка и изпълнение на общинския план за развитие на община Свиленград и община Любимец” по проект "Укрепване на административния капацитет и по-ефикасно управление в общинските администрации в Любимец и Свиленград”, Договор № 12-11-30/08.11.2012г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2013-0040.
Срокът за подаване на офертите за участие 08.08.2013г. – 17:00 часа.

Приложения

Общи условия към договорите

Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


logo

Европейски съюз
Кохезионен фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”
NSRRlogoCMYK

logo1
Решения за
      по-добър живот


Дирекция “Кохезионна политика за околна среда”
[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ИЗБРАН  ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

       С Решение № 333/ 05.02.2013 г. на Кмета наобщина Свиленград бе обявена открита процедураза възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнението на проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” за следните инвестиционни обекти: „Изграждане на ПСОВ-Свиленград и довеждаща инфраструктура”; „ Реконструкция на водопроводна и изграждане на канализационна мрежа в кв. „Капитан Петко войвода” и кв.„Гебран”; „ Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа в кв. „Изгрев”, по проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” по Договор DIR-51011116-С053, реализиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, приоритетна ос 1 ”Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, Референтен номер на процедурата BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10000е.ж.”,   съ-финансирана от Кохезионния фонд на Европейската общност.
   По процедурата бяха подадени 8 оферти от участници.
   Избраният изпълнител по обществена поръчка с предмет Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнението на проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” за следните инвестиционни обекти: „Изграждане на ПСОВ-Свиленград и довеждаща инфраструктура”; „ Реконструкция на водопроводна и изграждане на канализационна мрежа в кв. „Капитан Петко войвода” и кв.„Гебран”; „ Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа в кв. „Изгрев” е „Ен Ар Консулт „ ЕООД - гр. Хасково
   Стойността на поръчката е общо в размер на 771 200,00 лв. без ДДС и 925 440,00 лв. с ДДС
  Срока на изпълнение на поръчката е не по-късно от 30.04.2015г.

 


 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава ,че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена обществена поръчка съгласно ЗОП, под №00040-2013-0038
С ПРЕДМЕТ: „Строителен надзор за обекти: „Рехабилитация /основен ремонт/ на улици в централна градска част на гр. Свиленград и благоустрояване на площад в с. Студена, община Свиленград” по проект №26/322/00731/27.11.2012”;

 

Приложения

Информация за изпълнен договор

Информация за освобождаване на гаранция

Плащане "ПЪТИНВЕСТ - ИНЖЕНЕРИНГ" АД


 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава ,че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена обществена поръчка съгласно ЗОП,
С ПРЕДМЕТ „Рехабилитация /основен ремонт/ на улици в централна градска част на гр. Свиленград и благоустрояване на площад в с. Студена, община Свиленград”,финансиран по ПРСР.

 

Образци

КСС

Проекти на улици

Отговори на въпроси

Отговори на въпроси

Ведомости улици


 

logo

Европейски съюз
Кохезионен фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”
NSRRlogoCMYK

logo1
Решения за
      по-добър живот


Дирекция “Кохезионна политика за околна среда”
[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ИЗБРАН  ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

       С Решение № 640/ 15.03.2013 г. на Кмета наобщина Свиленград бе обявена открита процедураза възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител на Инженеринг – работно проектиране, съгласуване, строителство, доставка и монтаж на технологично оборудване, обучение и aвторски надзорпри изпълнението на проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна  мрежа в гр.Свиленград” Изграждане на ПСОВ-Свиленград и довеждаща инфраструктура”, по проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” по Договор DIR-51011116-С053, реализиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, приоритетна ос 1 ”Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, Референтен номер на процедурата BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10000е.ж.”,   съ-финансирана от Кохезионния фонд на Европейската общност.  
По процедурата беше подадена 1 оферта от участник.
   Избраният изпълнител по обществена поръчка с предмет Избор на изпълнител на Инженеринг – работно проектиране, съгласуване, строителство, доставка и монтаж на технологично оборудване, обучение и aвторски надзорпри изпълнението на проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна  мрежа в гр.Свиленград” Изграждане на ПСОВ-Свиленград и довеждаща инфраструктура” е КОНСОРЦИУМ /ДЗЗД / „ БИО КОНСТРУКШЪН ЕНЕМОНА” - гр. София като членове на дружеството са : „Райкомерс Констукшън” ЕАД – гр. София, „Енемона” АД- гр. Козлодуй  и „Биогест Интернационал” ООД – гр. София
   Стойността на поръчката е общо в размер на 13 157 788,60 лв. без ДДС и 15 789 346,32 лв. с ДДС
  Срока на изпълнение на поръчката е 444 календарни дни  като крайния срок за приключване на  строителството е  не по-късно от 31.12.2014г.

Плащане БИО КОНСТРУКШЪН ЕНЕМОНА

Плащане БИО КОНСТРУКШЪН ЕНЕМОНА

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” , съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд. BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”, проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, ПСОВ и водопроводната мрежа в гр. Свиленград", договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  DIR – 510 11116 – C053.


СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Благоустрояване на парк в с. Момково, община Свиленград”, финансиран по национална кампания „За чиста околна среда 2013” на МОСВ и ПУДООС” ще се извърши на 28.06.2013г. от 14:00 часа в Малката заседателна зала в сградата на Общинска администрация - гр.Свиленград.

 


logo

Европейски съюз
Кохезионен фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”
NSRRlogoCMYK

logo1
Решения за
      по-добър живот


Дирекция “Кохезионна политика за околна среда”
[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ИЗБРАН  ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

       С Решение № 535/ 05.03.2013 г. на Кмета наобщина Свиленград бе обявена открита процедураза възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за административни цели” по проект: „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” по Договор DIR-51011116-C053, реализиран по Оперативна Програма „Околна среда 2007-2013г.”, Приоритетна ос 1„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейската Общност., референтен номер на процедурата BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10000е.ж.”,   съ-финансирана от Кохезионния фонд на Европейската общност.
   По процедурата бяха подадени 2 оферти от участници.
   Избраният изпълнител по обществена поръчка с предмет „Доставка на оборудване за административни цели” по проект: „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” по Договор DIR-51011116-C053, реализиран по Оперативна Програма „Околна среда 2007-2013г.”, Приоритетна ос 1„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейската Общност
е „Валперс Консулт „ ЕООД - гр. Хасково
   Стойността на поръчката е общо в размер на 4 957,50 лв. без ДДС и 5 949,00 лв. с ДДС
  Срока на изпълнение на поръчката е 30 календарни дни от подписване на договора.

 

 


СЪОБЩЕНИЕ
               
            ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД  уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на гр. Свиленград” ще се извърши на 24.06.2013 г. от 10:30 ч. в Малката заседателна зала на втория етаж в Общинска администрация – гр. Свиленград.
            При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.


СЪОБЩЕНИЕ

Община Свиленград съобщава на всички заинтересовани лица, че е във връзка с открит конкурс за проект: Благоустрояване на бул. България с обхват от площад ”14-март” до ул. Цар Симеон Велики” гр.Свиленград” – идейна фаза,  прогнозната стойност на договора за изготвяне на работен проект за обект: „Благоустрояване на бул. България с обхват от площад ”14-март” до ул. Цар Симеон Велики” гр.Свиленград” който ще бъде сключен на основание чл.90, ал.1 , т.3 и т.7 от ЗОП с класирания на първо място участник е в размер на 40 000 лв. /четиридесет хиляди лева/ с ДДС.

 


СЪОБЩЕНИЕ

Община Свиленград съобщава на всички заинтересовани лица, че е открит конкурс за проект: „Благоустрояване на бул. България с обхват от площад ”14-март” до ул. Цар Симеон Велики” гр.Свиленград” – идейна фаза.
От датата на публикуването на обявлението за конкурса за изготвяне на идеен проект, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес на Община Свиленград (посочен и в обявлението за откриване на процедурата): www.svilengrad.bg
Конкурсните предложения на участниците ще се приемат в стая 302, ет. 2  в сградата на община Свиленград, на адрес: гр. Свиленград, бул. „България” № 32, всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00ч.  най-късно до датата и часа, посочени в обявлението за обществената поръчка.
 Всеки участник може да изпрати свой представител (законен или изрично упълномощен) да присъства при откриване на мотото на участниците. 
Възложителят ще обяви датата, часа и мястото на обявяване на класирането и откриване на мотото на класираните участници, чрез обявяване на посочения в настоящата документация интернет адрес на Община Свиленград: www.svilengrad.bg
 За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към:

 Лице за контакт – арх. Анастас Карчев
 Общинска администрация – Свиленград
  Тел.: 0379 74 355

Конкурсна документация

Образци на документи

Извадка от Регулационне план

Отговор на въпрос                   

Заповед за назначаване на жюри

Окончателен поименен състав на журито и резервните членове

                       


 

logo

Европейски съюз
Кохезионен фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”
NSRRlogoCMYK

logo1
Решения за
      по-добър живот


Дирекция “Кохезионна политика за околна среда”
[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ИЗБРАН  ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

       С Решение № 384/ 13.02.2013 г. на Кмета наобщина Свиленград бе обявена открита процедураза възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на Инженеринг – работно проектиране, съгласуване, строителство, доставка и монтаж на оборудване и авторски надзор при изпълнението на инвестиционен проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” - Реконструкция на водопроводна и изграждане на канализационна мрежа в кв. „Капитан Петко войвода”  и кв.„Гебран”, по проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” по Договор DIR-51011116-С053, реализиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, приоритетна ос 1 ”Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, Референтен номер на процедурата BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10000е.ж.”,   съ-финансирана от Кохезионния фонд на Европейската общност.
   По процедурата бяха подадени 3 оферти от участници.
   Избраният изпълнител по обществена поръчка с предмет Избор на изпълнител на Инженеринг – работно проектиране, съгласуване, строителство, доставка и монтаж на оборудване и авторски надзор при изпълнението на инвестиционен проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” - Реконструкция на водопроводна и изграждане на канализационна мрежа в кв. „Капитан Петко войвода”  и кв.„Гебран” е ДЗЗД «ДИЗАЙН КОНСТРУКШЪН» - гр. София като членове на дружеството са : „Райкомерс Констукшън” ЕАД – гр. София  и „Ар Си Дизайн” ЕООД – гр. София
   Стойността на поръчката е общо в размер на 23 931 913,16 лв. без ДДС и 28 718 295,79 лв. с ДДС
  Срока на изпълнение на поръчката е 15 месеца  като крайния срок за приключване на  строителството е  не по-късно от 31.12.2014г.

Плащане Дизайн Конструкшън София

Плащане Дизайн Конструкшън София

Плащане Дизайн Конструкшън София

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
по Обществена поръчка съгласно ЗОП:

С ПРЕДМЕТИзбор на изпълнител на Инженеринг – работно проектиране, съгласуване, строителство, доставка и монтаж на оборудване и авторски надзор при изпълнението на инвестиционен проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” - Реконструкция на водопроводна и изграждане на канализационна мрежа в кв. „Капитан Петко войвода”  и кв.„Гебран”, попроект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” по Договор DIR-51011116-С053, реализиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, приоритетна ос 1 ”Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, Референтен номер на процедурата BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10000е.ж.”,   съ-финансирана от Кохезионния фонд на Европейската общност

Освободена гаранция за изпълнение на договора на   24.11.2014г. на изпълнителя „Дизайнконструкшън”ДЗЗД, съгласно договора.

 


СЪОБЩЕНИЕ
               
            ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД  уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на строителни материали- вибропресовани бетонови бордюри; вибропресовани бетонови павета; вибропресовани бетонови тротоарни плочки за нуждите на Общинско предприятие “Благоустрояване и озеленяване”-гр.Свиленград”
ще се извърши на 17.06.2013 г. от 10:30 ч. в Малката заседателна зала на втория етаж в Общинска администрация – гр. Свиленград.
            При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

 


ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер  9016448 с ПРЕДМЕТ: „Изграждане на канализация по ул.”Европейска” от о.т.1513 до о.т.1525 и по ул.”Чудомир” от о.т.1525 до о.т.1526”
Срок за подаване на оферти за участие: 21.06.2013 г. -  17:00 часа.
Указанията и приложенията за участие в обществената поръчка можете да изтеглите оттук:

Техническа спецификация

Приложения

Указания

Приложение 6.1

Скица


1
BG 051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА”
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД „МОЯТА СРЕБЪРНА ЕСЕН – ЩАСТЛИВА ПРОЛЕТ
BG051PO001-5.1.04-0061-C0001
2
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

СЪОБЩЕНИЕ
           
            ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД  уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „ Избор на изпълнител за осигуряване нa  публичност, ефективно информиране на обществото и организиране на пресконференции при изпълнението на  проект „Моята сребърна есен-щастлива пролет”, по ДоговорBG051PO001-5.1.04-0061-C0061, реализиран от Оперативна програма”Развитие на човешките ресурси”,  съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейски съюз
 ще се извърши на 10.07.2013 г. от 10:30 ч. в малката заседателна зала на втория етаж в Общинска администрация – гр. Свиленград.
            При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.


logo

Европейски съюз
Кохезионен фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”
NSRRlogoCMYK

logo1
Решения за
      по-добър живот


Дирекция “Кохезионна политика за околна среда”
[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ИЗБРАН  ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

       С Решение № 326/ 04.02.2013 г. на Кмета наобщина Свиленград бе обявена открита процедураза възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осигуряване на публичност, ефективно информиране на обществото и организиране на публични събития”при изпълнението на инвестиционен проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” по Договор DIR-51011116-С053, реализиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, приоритетна ос 1 ”Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, Референтен номер на процедурата BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10000е.ж.”,   съ-финансирана от Кохезионния фонд на Европейската общност.

   По процедурата бяха подадени 5 оферти от участници.

   Избраният изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осигуряване на публичност, ефективно информиране на обществото и организиране на публични събития.....” е „ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ” ООД – гр.София.
 
  Стойността на поръчката е общо в размер на 21 350.00 лв. без ДДС и 25 620.00 лв. с ДДС.

  Срока на изпълнение на поръчката е 30 април 2015г.

 logo

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ  ФОНД  ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 thumb_103_bg
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
 www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

OPRR_bg

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер  9016300 с ПРЕДМЕТ: “Доставка и монтаж на електронни информационни табла по проект "С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”,
финансиран по договор №BG161PO001/3.1-02/2009/002 от 6.7.2011 год. по проект „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”, Приоритет 3 «Устойчиво развитие на туризма», Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”
Срок за подаване на оферти за участие: 14.06.2013 г. -  17:00 часа.
Указанията и приложенията за участие в обществената поръчка можете да изтеглите оттук

 

Техническа спецификация

Приложения

Указания


 


logo

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ  ФОНД  ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 thumb_103_bg
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
 www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

OPRR_bg

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер  9016292 с ПРЕДМЕТ: “Доставка на бинокъл колона с монети по проект "С богатството на миналото към атрактивно бъдеще"”, финансиран по договор №BG161PO001/3.1-02/2009/002 от 6.7.2011 год. по проект „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”, Приоритет 3 «Устойчиво развитие на туризма», Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”
Срок за подаване на оферти за участие: 14.06.2013 г. -  17:00 часа.
Указанията и приложенията за участие в обществената поръчка можете да изтеглите оттук:

 

Техническа спецификация

Приложения

Указания

 


 


logo

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ  ФОНД  ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 thumb_103_bg
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
 www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

OPRR_bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер  9016276 с ПРЕДМЕТ: “Изработка на софтуер, доставка и монтаж на техническо оборудване по проект "С богатството на миналото към атрактивно бъдеще"”, финансиран по договор №BG161PO001/3.1-02/2009/002 от 6.7.2011 год. по проект „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”, Приоритет 3 «Устойчиво развитие на туризма», Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”
Срок за подаване на оферти за участие: 14.06.2013 г. -  17:00 часа.


Указанията и приложенията за участие в обществената поръчка можете да изтеглите оттук

Техническа спецификация

Приложения

Указания

 


1
BG 051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА”
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД „МОЯТА СРЕБЪРНА ЕСЕН – ЩАСТЛИВА ПРОЛЕТ
BG051PO001-5.1.04-0061-C0001
2
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер  9016273  с ПРЕДМЕТ: „Доставка на работно облекло и консумативи за нуждите на домашните санитари, наети по проект – „Моята сребърна есен – щастлива пролет”, реализиран от оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз»
Срок за подаване на оферти за участие: 14.06.2013 г. -  17:00 часа.


Указанията и приложенията за участие в обществената поръчка можете да изтеглите оттук:

Указания към участниците

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6


 

LOGO_Zemedelie_Kompoziciya_01

 

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че:

С Решение № 1359/ 03.06.2013 г. на Кмета на община Свиленград бе обявена открита процедураза възлагане на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проект: №26/321/01238/21.11.2012 Рехабилитация на общински пътища на територията на община Свиленград.

Указания

Информация за изпълнението на договора

Проект на договор

Приложения

Методика за оценка

Плащане ЕС ПИ ЕМ КОНСУЛТ ООД


logo

Европейски съюз
Кохезионен фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”
NSRRlogoCMYK

logo1
Решения за
      по-добър живот


Дирекция “Кохезионна политика за околна среда”
[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ИЗБРАН  ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

      Чрез  Публична покана  № 9014145 от 09.04.2013г. бе обявена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 8 „а” от ЗОП за услуга с предмет: „Извършване на одит на инвестиционен проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водоснабдителна мрежа в гр.Свиленград”по Договор DIR-51011116-С053, реализиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, приоритетна ос 1 ”Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” ” , Референтен номер на процедурата BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10000е.ж.”,   съ-финансирана от Кохезионния фонд на Европейската общност.

   По процедурата бяха подадени 3 оферти от участници.

   Избраният изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Извършване на одит на инвестиционен проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водоснабдителна мрежа в гр.Свиленград”.....”  е  «СЕМПЕР ФОРТИС» ООД- гр. София.

   Стойността на поръчката е общо в размер на 14 900,00 лв. без ДДС и 17 880,00 лв. с ДДС.

  Срока на изпълнение на поръчката е до 15.05.2015г.

 


 

logo

Европейски съюз
Кохезионен фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”
NSRRlogoCMYK

logo1
Решения за
      по-добър живот


Дирекция “Кохезионна политика за околна среда”
[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ИЗБРАН  ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

    С Решение № 342/06.02.2013 г. на Кмета наобщина Свиленград бе обявена открита процедураза възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване строителство при изпълнението на инвестиционен проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водоснабдителна мрежа в гр.Свиленград”Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежи в кв.”Изгрев” по проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” поДоговор DIR-51011116-С053, реализиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, приоритетна ос 1 ”Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, Референтен номер на процедурата BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10000е.ж.”,   съ-финансирана от Кохезионния фонд на Европейската общност.

   По процедурата бяха подадени 6 оферти от участници.

   Избраният изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване строителство при изпълнението на инвестиционен проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водоснабдителна мрежа в гр.Свиленград”Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежи в кв.”Изгрев”  е «РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН» ЕАД- гр. София.

   Стойността на поръчката е общо в размер на 826 060,51 лв. без ДДС и 991 272,61 лв. с ДДС.

  Срока на изпълнение на поръчката е 3.97 (представляващ 119 дни) считано от откриване на строителната площадка с подписването на протокол обр.2 и 2а.

 


ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер  9015757 с ПРЕДМЕТ: “Извършване на геодезически дейности за нуждите на Община Свиленград”
Срок за подаване на оферти за участие: 30.05.2013 г. -  17:00 часа.

Указания

Техническо задание

Проект на договор

Приложения

Публична покана


logo

Европейски съюз
Кохезионен фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”
NSRRlogoCMYK

logo1
Решения за
      по-добър живот


Дирекция “Кохезионна политика за околна среда”
[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на Инженерингработно проектиране, съгласуване, строителство, доставка и монтаж на технологично оборудване, обучение и aвторски надзор при изпълнението на проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна  мрежа в гр.Свиленград” -  Изграждане на ПСОВ-Свиленград и довеждаща инфраструктура”, по Договор DIR-51011116-С053, реализиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, приоритетна ос 1” Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води.”, съ-финансирана от Кохезионния фонд на Европейската общност”, ,
 ще се извърши на 22.05.2013г. от 10:30 часа в малката заседателна зала в сградата на Общинска администрация - гр.Свиленград., ет.2

 


logo

Европейски съюз
Кохезионен фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”
NSRRlogoCMYK

logo1
Решения за
      по-добър живот


Дирекция “Кохезионна политика за околна среда”
[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител - Външен консултант по управление на проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” по Договор DIR-51011116-С053, реализиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, приоритетна ос 1” Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води.”, съ-финансирана от Кохезионния фонд на Европейската общност”, ,

 ще се извърши на 22.05.2013г. от 13:30 часа в Голямата заседателна зала в сградата на Общинска администрация - гр.Свиленград., ет.1

 


ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер 9015501 с ПРЕДМЕТ: «Провеждане на задължителни периодични профилактични прегледи на персонала, назначен за предоставяне на услуги в домашна среда и обслужване от Служба по трудова медицина по проект: “ Моята сребърна есен-щастлива пролет” по Договор BG051РО001-5.1.04-0061-С0061” Реализиран от оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Срок за подаване на оферти за участие: 27.05.2013г.,  17:00ч.

Указания

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

 


ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД СЪОБЩАВА, ЧЕ:
С Решение № 1208/15.05.2013 г. на Кмета на  Община Свиленград бе обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за извършване на специализиран превоз  за  потребителите на ДЦДУ”Надежда”-  гр. Свиленград. За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2013-0032
Срокът за подаване на офертите за участие 01.07.2013 г. – 17:00 часа.
Документацията за участие може да бъде изтеглена оттук:

Указания

Техническо задание

Проект на договор

Приложения

 


logo

Европейски съюз
Кохезионен фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”
NSRRlogoCMYK

logo1
Решения за
      по-добър живот


Дирекция “Кохезионна политика за околна среда”
[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнението на проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” за следните инвестиционни обекти: „Изграждане на ПСОВ-Свиленград и довеждаща инфраструктура”; „ Реконструкция на водопроводна и изграждане на канализационна мрежа в кв. „Капитан Петко войвода” и кв.„Гебран”; „ Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа в кв. „Изгрев”
 ще се извърши на 17.05.2013г. от 13:30 часа в Малката заседателна зала в сградата на Общинска администрация - гр.Свиленград., ет.2

 


gg

    


6500 гр.Свиленград, ул.”Отец Паисий”№28  
тел. Факс: 0379 / 7 13 54  - Директор
e-mail: [email protected]    
 тел.: 0379 / 7 13 51 – Помощник - директори
 
тел.: 0379 / 7 12 77 – Канцелария

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
СОУ “Д-р Петър Берон” гр.Свиленград съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер 9015427 с предмет: Извършване на техническо обслужване на офис техника, включващо ремонт на компютърни системи и периферни устройства, доставка на резервни части и консумативи и нова компютърна техника за нуждите СОУ Д-р Петър Берон гр.Свиленград”
Срок за подаване на оферти за участие: 27.05.2013 г. , час: 17:00.

Приложения


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че:

С Решение № 1200/ 14.05.2013 г. на Кмета наобщина Свиленград бе обявена открита процедураза възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР по проект: „Създаване на условия за спорт, пълноценен отдих и развлечение за жителите на Община Свиленград”, Договор за отпускане на финансова помощ № 26/321/01180,  реализиран по  Мярка 321 „ Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” , Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.
Срокът за закупуване на документацията за участие е до 21.06.2013 г. – 17:00 часа.
Срокът за подаване на офертите е до 01.07.2013 г. 17:30 часа
  За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2013-0031.
 Отварянето на офертите ще се състои на 02.07.2013 г. от 10:30 часа в Малката заседателна зала в сградата на Общинска администрация Свиленград, ет.2 .

Приложения


 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД СЪОБЩАВА, ЧЕ:

                    

  С Решение № 1159/13.05.2013 г. на Кмета на  Община Свиленград бе обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Благоустрояване на  парк в с. Момково, Община Свиленград”, финансиран по национална кампания „За чиста околна среда 2013” на МОСВ и ПУДООС.” За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2013-0030.
Срокът за подаване на офертите за участие 17.06.2013 г. – 17:00 часа.
Документацията за участие може да бъде изтеглена оттук:

Указания

Техническо задание

Проект на договор

Количествена сметка

Приложения


 

 

СЪОБЩЕНИЕ
               
            ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД  уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на техническо обслужване на офис техника, включващо ремонт на компютърни системи и периферни устройства, доставка на резервни части и консумативи и нова компютърна техника за нуждите на Общинска администрация и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити:ЦДГ, ДЯ и ЗК, ОП “Благоустрояване и озеленяване” и Дейност “Социални услуги”
ще се извърши на 14.05.2013 г. от 10:30 ч. в Малката заседателна зала на втория етаж в Общинска администрация – гр. Свиленград.
            При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

 logo

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ  ФОНД  ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 thumb_103_bg
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
 www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

OPRR_bg

 

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ-Свиленград” ЕООД по 30 обособени позиции във връзка с договор за финансиране № BG161PO001/4.1-05/2011/004 по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. ще се извърши на 10.05.2013г. от 11:00 часа в голямата заседателна зала в Общинска администрация Свиленград.


 

logo

Европейски съюз
Кохезионен фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”
NSRRlogoCMYK

logo1
Решения за
      по-добър живот


Дирекция “Кохезионна политика за околна среда”
[email protected]

 

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за административни цели” по проект: „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” по договор DIR-51011116-C053, реализиран по Оперативна Програма „Околна среда 2007-2013г.”, Приоритетна ос 1„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейската Общност.
 ще се извърши на 09.05.2013г. от 10:30 часа в Малката заседателна зала в сградата на Общинска администрация - гр.Свиленград., ет.2

 


 

logo

Европейски съюз
Кохезионен фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”
NSRRlogoCMYK

logo1
Решения за
      по-добър живот


Дирекция “Кохезионна политика за околна среда”
[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Отварянето и обявяването на ценовата оферта на допуснатите  участници  в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:   „Избор на изпълнител на Инженеринг – работно проектиране, съгласуване, строителство, доставка и монтаж на оборудване и авторски надзор при изпълнението на инвестиционен проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” - Реконструкция на водопроводна и изграждане на канализационна мрежа в кв. „Капитан Петко войвода”  и кв.„Гебран  ще се извърши на 08.05.2013 г. от 10:30 ч. в голямата заседателна зала на  първия етаж в Общинска администрация – гр. Свиленград.

При отварянето и обявяването на ценовата оферта на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

 


1
BG 051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА”
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД „МОЯТА СРЕБЪРНА ЕСЕН – ЩАСТЛИВА ПРОЛЕТ
BG051PO001-5.1.04-0061-C0001
2
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер 9014995 с ПРЕДМЕТ: «Провеждане на задължителни периодични профилактични прегледи на персонала, назначен за предоставяне на услуги в домашна среда и обслужване от Служба по трудова медицина по проект: “ Моята сребърна есен-щастлива пролет” по Договор BG051РО001-5.1.04-0061-С0061” Реализиран от оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Срок за подаване на оферти за участие: 09.05.2013г.,  17:00ч.

Указания

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

 


 

1
BG 051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА”
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД „МОЯТА СРЕБЪРНА ЕСЕН – ЩАСТЛИВА ПРОЛЕТ
BG051PO001-5.1.04-0061-C0001
2
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД СЪОБЩАВА, ЧЕ:
С Решение № 947/26.04.2013 г. на Кмета на  Община Свиленград бе обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осигуряване нa  публичност, ефективно информиране на обществото и организиране на пресконференции при изпълнението на  проект „Моята сребърна есен-щастлива пролет”, по ДоговорBG051PO001-5.1.04-0061-C0061, реализиран от Оперативна програма”Развитие на човешките ресурси”,  съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейски съюз.
 Срокът за подаване на офертите за участие 30.05.2013 г. – 17:00 часа. За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2013-0029.

Документацията за участие може да бъде изтеглена оттук:

Приложения


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че:

С Решение № 936/ 25.04.2013 г. на Кмета наобщина Свиленград бе обявена открита процедураза възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР за изграждане на многофункционална спортна зала и две мини футболни игрища по проект: „Създаване на условия за спорт, пълноценен отдих и развлечение за жителите на Община Свиленград”, Договор за отпускане на финансова помощ № 26/321/01180,  реализиран по  Мярка 321 „ Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” , Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.
Срокът за закупуване на документацията за участие е до 31.05.2013 г. – 17:00 часа.
Срокът за подаване на офертите е до 10.06.2013 г. 17:30 часа
  За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2013-0028.
 Отварянето на офертите ще се състои на 12.06.2013 г. от 10:30 часа в Малката заседателна зала в сградата на Общинска администрация Свиленград, ет.2 .

Приложение

Приложение 11.1

Инвестиционни проекти

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори 2

Обяснителна записка част Електро

Плащане "Джи Пи Груп ООД"


ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер 9014827 с ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ  ТИП– “АВТОМЕТАЧКА”  ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ” ГРАД СВИЛЕНГРАД
Срок за подаване на оферти за участие: 07.05.2013г.,  17:00ч.

 

Указания

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6


СЪОБЩЕНИЕ
               
            ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД  уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Изграждане на „Защитено жилище” в УПИ VIII за обществено обслужване, кв. 40а, гр. Свиленград” по Договор №26/321/01115/03.10.2012 „Изграждане на защитено жилище на територията на община Свиленград”, по Програма за развитие на селските райони, мярка 321 „Основни услуги за населението в селските райони”  ще се извърши на 25.04.2013 г. от 10:30 ч. в малката заседателна зала на втория етаж в Общинска администрация – гр. Свиленград.
            При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

 


СЪОБЩЕНИЕ

Открита е процедура по обществена поръчка с предмет: “Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на град Свиленград”.

Срок за получаване на искания за документи: 31.05.2013 год. 17:00ч. Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10.06.2013 год. 17:00ч. Отваряне на офертите: 11.06.2013 год. 10:30 ч. в малката заседателна зала на Общинска администрация Свиленград

Цена на документацията: 6.00 лв. с ДДС.

За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2013-0026

Приложения

Приложение 15

Приложение 16

Приложение 16а

Приложение 16б

Плащане ВОЛФ МИЛЕНИУМ

Плащане ВОЛФ МИЛЕНИУМ

Плащане ВОЛФ МИЛЕНИУМ

Плащане ВОЛФ МИЛЕНИУМ

Плащане ВОЛФ МИЛЕНИУМ

Плащане ВОЛФ МИЛЕНИУМ

Плащане ВОЛФ МИЛЕНИУМ

Плащане ВОЛФ МИЛЕНИУМ

Плащане ВОЛФ МИЛЕНИУМ

Плащане ВОЛФ МИЛЕНИУМ

Плащане ВОЛФ МИЛЕНИУМ

Плащане ВОЛФ МИЛЕНИУМ

Плащане ВОЛФ МИЛЕНИУМ

Плащане ВОЛФ МИЛЕНИУМ

Плащане ВОЛФ МИЛЕНИУМ

Плащане ВОЛФ МИЛЕНИУМ

Плащане ВОЛФ МИЛЕНИУМ

Плащане ВОЛФ МИЛЕНИУМ

Плащане ВОЛФ МИЛЕНИУМ


ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер  9014756 с ПРЕДМЕТ: „Третиране срещу  комари с авиационна техника на земеделски имоти на територията на Община Свиленград, находящи се в непосредствена близост до р.Марица за 2013г”
Срок за подаване на оферти за участие: 07.05.2013 г. , час: 17:00.

Указания

Приложения


ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД СЪОБЩАВА, ЧЕ:


С Решение № 912/22.04.2013 г. на Кмета на  Община Свиленград бе обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Периодични доставки на строителни материали- вибропресовани бетонови бордюри; вибропресовани бетонови павета; вибропресовани бетонови тротоарни плочки за нуждите на Общинско предприятие “Благоустрояване и озеленяване”-гр.Свиленград”
 Срокът за закупуване на документацията за участие е 20.05.2013 г. – 16:00 часа. Срокът за подаване на офертите за участие – 27.05.2013 г. – 17:00 часа. За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2013-0027

 


ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер 9014620 с ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ – САМОСВАЛ  ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ” ГРАД СВИЛЕНГРАД
Срок за подаване на оферти за участие: 29.04.2013г., час: 17:00.

Указания

Техническо задание

Декларация чл. 47, ал. 1

Декларация чл. 47, ал. 5

Ценова оферта

Техническо предложение


 

logo

Европейски съюз
Кохезионен фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”
NSRRlogoCMYK

logo1
Решения за
      по-добър живот


Дирекция “Кохезионна политика за околна среда”
[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ
               
            ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване строителство при изпълнението на инвестиционен проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водоснабдителна мрежа в гр.Свиленград” - Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежи в кв. „Изгрев водопроводна и канализационна мрежа в кв. „Изгрев, по проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” по Договор DIR-51011116-С053, реализиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, приоритетна ос 1 ”Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, Референтен номер на процедурата BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10000е.ж.”,   съ-финансирана от Кохезионния фонд на Европейската общност.   , ще се извърши на 19.04.2013 г. от 10:30 ч. в малката заседателна зала на втория етаж в Общинска администрация – гр. Свиленград.
            При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” , съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд. BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”, проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, ПСОВ и водопроводната мрежа в гр. Свиленград", договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  DIR – 510 11116 – C053.

 


 

СЪОБЩЕНИЕ
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че:
С Решение № 858/ 12.04.2013 г. на Кмета на община Свиленград бе обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за провеждане на функционален анализ в общинска администрация Свиленград и общинска администрация Любимец съгласно Единната методология за провеждане на функционален анализ и разработване План за действие по оптимизиране на функциите и организационно преструктуриране на всяка общинска администрация, за подобряване на ефективността и ефикасността от дейността на администрациите” по проект „Укрепване на административния капацитет и по-ефикасно управление в общинските администрации на Любимец и Свиленград”, Договор №12-11-30/08.11.2012г., с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Срокът за закупуване на документацията за участие е 15.05.2013 г. – 16:00 часа. Оферти се подават до 22.05.2013г. -17:00 часа. За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2013-0025.

Общи условия към договорите

Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност

Образци

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА - ОТТЕГЛЕНА
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер 9014147 с ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ – САМОСВАЛ  ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ” ГРАД СВИЛЕНГРАД
Срок за подаване на оферти за участие: 17.04.2013г.. , час: 17:00.

 

Указания

Техническо задание

Декларация чл. 47, ал. 1

Декларация чл. 47, ал. 5

Ценова оферта

Техническо предложение

 


 

logo

Европейски съюз
Кохезионен фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”
NSRRlogoCMYK

logo1
Решения за
      по-добър живот


Дирекция “Кохезионна политика за околна среда”
[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер 9014145 с ПРЕДМЕТ: „Извършване на одит на инвестиционен проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград”осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма ”Околна среда”, съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от кохезионния фонд на Европейската общност, Приоретна ос 1, Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C053.
Срок за подаване на оферти за участие: 17.04.2013 г. , час: 17:30.

 

Анекс

Насоки за информация и публичност

Насоки за извършване на текущ одит

Документация одит

Приложения

Плащане "СЕМПЕР ФОРТИС ООД"

Плащане "СЕМПЕР ФОРТИС ООД"

На 25.06.2015г. бе извършено последно плащане по договор за обществена поръчка с предмет: „Извършване на одит на инвестиционен проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград”осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма ”Околна среда”, съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от кохезионния фонд на Европейската общност, Приоретна ос 1, Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C053.


logo

Европейски съюз
Кохезионен фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”
NSRRlogoCMYK

logo1
Решения за
      по-добър живот


Дирекция “Кохезионна политика за околна среда”
[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ:

Община Свиленград уведомява , че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлаганена обществена поръчка с предмет :  Избор на изпълнител за осигуряване нa  публичност, ефективно информиране на обществото и организиране на публични събития при изпълнението на инвестиционен проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водпроводна мрежа в гр.Свиленград”, по Договор DIR-51011116-C053, реализиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, съ-финансирана от Кохезионния фонд на Европейската общност, по проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” по Договор DIR-51011116-С053, реализиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, приоритетна ос 1 ”Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, Референтен номер на процедурата BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10000е.ж.”,   съ-финансирана от Кохезионния фонд на Европейската общност,
ще се извърши на 11.04.2013г. – 10:30 часа в малката заседателна зала в сградата на Общинска администрация – гр . Свиленград, ет.2

 


logo

Европейски съюз
Кохезионен фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”
NSRRlogoCMYK

logo1
Решения за
      по-добър живот


Дирекция “Кохезионна политика за околна среда”
[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ИЗБРАН  ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

      Чрез „Публична покана”  № 9012860  от 06.03.2013г. бе обявена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда Глава 8 „а” от ЗОП за доставка с предмет: „Доставка на канцеларски материали по проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водоснабдителна мрежа в гр.Свиленград”поДоговор DIR-51011116-С053, реализиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, приоритетна ос 1 ”Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, Референтен номер на процедурата BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10000е.ж.”,   съ-финансирана от Кохезионния фонд на Европейската общност.

   По процедурата бяха подадени 4 оферти от участници.

   Избраният изпълнител по обществена поръчка с предмет: „ Доставка на канцеларски материали  по проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водоснабдителна мрежа в гр.Свиленград”....”е «КООПЕРАЦИЯ ПАНДА» - гр. София.

   Стойността на поръчката е общо в размер на 2 461,33 лв. без ДДС и 2 953,60 лв. с ДДС.

    Срока на изпълнение на поръчката е до 12 месеца

 


 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: :„Консултантски услуги свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проект: „Рехабилитация /основен ремонт/ на улици в централна градска част на гр. Свиленград и благоустрояване на площад в с. Студена, община Свиленград”, вкл. разработване на тръжни процедури за избор на изпълнители”;
по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година ”
 ще се извърши на 10.04.2013г. от 13:30 часа в Голямата заседателна зала в сградата на Общинска администрация - гр.Свиленград.

 


 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на канализация и подмяна на водопровод в с.Мезек, общ.Свиленград” по проект №26/321/01184/27.11.2012 «Възстановяване на пътна и ВиК инфраструктура на територията на община Свиленград» по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година ”ще се извърши на 10.04.2013г. от 09:00 часа в малката заседателна зала в сградата на Общинска администрация - гр.Свиленград.


 

LOGO_Zemedelie_Kompoziciya_01

 

 

Община Свиленград Ви уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането дейностите по проекта, включително разработване на тръжни документации за избор на изпълнител”, договор №26/322/00965/08.11.2012 Реконструкция на улична мрежа на гр. Свиленград в кв. Гебран и Възстановяване на мост в с.Момково, финансиран по Мярка 322 Обновяване и развитие на населените места по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. ще се извърши на 08.04.2013г. от 13:30 часа в Малка заседателна зала в сградата на Общинска администрация - гр.Свиленград.

Анекс


 

LOGO_Zemedelie_Kompoziciya_01

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Консултантска услуга за управление на проект №26/322/00967/19.11.2012 „Възстановяване и благоустрояване на парк Младежки” по Мярка 322 ”Обновяване и развитие на населените места” по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. ще се състои на 11.04.2013 г. в 10:00 часа в малката заседателна зала на Общинска администрация - гр.Свиленград. При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 


 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че:
С Решение № 736/ 01.04.2013 г. на Кмета на  Община Свиленград бе обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на техническо обслужване на офис техника, включващо ремонт на компютърни системи и периферни устройства, доставка на резервни части и консумативи и нова компютърна техника за нуждите на Общинска администрация и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити:ЦДГ, ДЯ и ЗК, ОП “Благоустрояване и озеленяване” и Дейност “Социални услуги”

 Срокът за закупуване на документацията за участие е 30.04.2013 г. – 17:00 часа. Срокът за подаване на офертите за участие – 07.05.2013 г. – 17:00 часа. За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2013-0023

Приложение 7.1

Приложение 7.2

Приложение 7.3

Приложение 7.4


 


logo

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ  ФОНД  ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 thumb_103_bg
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
 www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

OPRR_bg

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изработка на софтуер, доставка и монтаж на техническо оборудване по проект "С богатството на миналото към атрактивно бъдеще"”, финансиран по договор №BG161PO001/3.1-02/2009/002 от 6.7.2011 год. по проект „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”, Приоритет 3 «Устойчиво развитие на туризма», Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции” ще се извърши на 05.04.2013 г. от 13:30 часа в малката заседателна зала в сградата на Общинска администрация - гр.Свиленград. При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 

„Този документ е създаден в рамките на проект „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”
      “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.“

 


 

logo

Европейски съюз
Кохезионен фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”
NSRRlogoCMYK

logo1
Решения за
      по-добър живот


Дирекция “Кохезионна политика за околна среда”
[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че:

 С Решение № 422 от 18.02.2013г. е направена промяна в открита процедураза възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнението на проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” за следните инвестиционни обекти: „Изграждане на ПСОВ-Свиленград и довеждаща инфраструктура”; „ Реконструкция на водопроводна и изграждане на канализационна мрежа в кв. „Капитан Петко войвода” и кв.„Гебран”; „ Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа в кв. „Изгрев”, по проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” по Договор DIR-51011116-С053, реализиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, приоритетна ос 1 ”Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, Референтен номер на процедурата BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10000е.ж.”,   съ-финансирана от Кохезионния фонд на Европейската общност.
           Срокът за закупуване на документацията за участие е до 29.03.2013 г. – 16:00 часа.  
Срокът за подаване на офертите е до 08.04.2013 г.  -17:00часа.
За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2013-0011.
Отварянето на офертите ще се състои на 09.04.2013г. в 10:30 часа в малката заседателна зала на Общинска администрация Свиленград, ет.2.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” , съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд. BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”, проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, ПСОВ и водопроводната мрежа в гр. Свиленград", договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  DIR – 510 11116 – C053.


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет„Консултантски услуги свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проект: №26/321/01184/27.11.2012 «Възстановяване на пътна и ВиК инфраструктура на територията на община Свиленград»,финансиран  по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година.
 ще се извърши на 02.04.2013г. от 10:00 часа в Голямата заседателна зала в сградата на Общинска администрация - гр.Свиленград.


 

logo

Европейски съюз
Кохезионен фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”
NSRRlogoCMYK

logo1
Решения за
      по-добър живот


Дирекция “Кохезионна политика за околна среда”
[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ
               
            ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че с Решение № 640/ 15.03.2013 г. на Кмета наобщина Свиленград бе обявена открита процедураза възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на Инженеринг – работно проектиране, съгласуване, строителство, доставка и монтаж на технологично оборудване, обучение и aвторски надзор при изпълнението на проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна  мрежа в гр.Свиленград” -  Изграждане на ПСОВ-Свиленград и довеждаща инфраструктура”,  по проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” по Договор DIR-51011116-С053, реализиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, приоритетна ос 1 ”Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, Референтен номер на процедурата BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10000е.ж.”,   съ-финансирана от Кохезионния фонд на Европейската общност.   
         Срокът за закупуване на документацията за участие е до 19.04.2013 г. – 17:00 часа.  
Срокът за подаване на офертите е до 29.04.2013 г.  -17:30часа.
За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2013-0022.
Отварянето на офертите ще се състои на 30.04.2013г. в 10:00 часа в малка заседателна зала на Общинска администрация Свиленград, ет.2.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” , съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд. BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”, проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, ПСОВ и водопроводната мрежа в гр. Свиленград", договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  DIR – 510 11116 – C053.

Информация за изпълнението на договор


 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

СЪОБЩЕНИЕ

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за осъществяване на строителен надзор на обекти: 1.„Реконструкция на път HKV 1082 Свиленград-Момково 2.„Изграждане на канализация и подмяна на водопровод в с.Мезек, общ.Свиленград”, по проект №26/321/01184/27.11.2012«Възстановяване на пътна и ВиК инфраструктура на територията на община Свиленград» финансиран по ПРСР 2007-2013г
 ще се извърши на 29.03.2013г. от 14:00 часа в Голямата заседателна зала в сградата на Общинска администрация - гр.Свиленград.

 


 


logo

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ  ФОНД  ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 thumb_103_bg
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
 www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

OPRR_bg

 

 

 

 

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на пътища и изграждане на велопътека в района на с.Мезек,общ.Свиленград, включващо следните обекти: “Рехабилитация на път от  с.Мезек до гробница в с.Мезек”, “Път в с.Мезек от о.т.8 до о.т.42” и “”Изграждане на велопътека по маршрут от отклонението на пътя за с.Мезек до входа на с.Мезек, община Свиленград”, финансиран по договор по проект №BG161PO001/3.1-02/2009/002 „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”, Приоритет 3 «Устойчиво развитие на туризма», Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции” ще се извърши на 26.03.2013г. от 10:30 часа в малката заседателна зала в сградата на Общинска администрация - гр.Свиленград. При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 


logo

Европейски съюз
Кохезионен фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”
NSRRlogoCMYK

logo1
Решения за
      по-добър живот


Дирекция “Кохезионна политика за околна среда”
[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че:

С Решение № 614/ 13.03.2013 г. на Кмета наобщина Свиленград бе обявена открита процедураза възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител - Външен консултант по управление на проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” по Договор DIR-51011116-С053, реализиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, приоритетна ос 1” Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води.”, съ-финансирана от Кохезионния фонд на Европейската общност”, ,
по проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” по Договор DIR-51011116-С053, реализиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, приоритетна ос 1 ”Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, Референтен номер на процедурата BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10000е.ж.”,   съ-финансирана от Кохезионния фонд на Европейската общност.
Срокът за закупуване на документацията за участие е 09.04.2013 г. – 17:00 часа.  Оферти се подават до 16.04.2013г. -17:00 часа. За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2013-0021.

Приложения

Въпроси и отговори

Информация за освобождаване на гаранцията за изпълнение

Плащане Бим Консултинг ЕООД

Плащане Бим Консултинг ЕООД

Плащане Бим Консултинг ЕООД

Плащане Бим Консултинг ЕООД


logo

Европейски съюз
Кохезионен фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”
NSRRlogoCMYK

logo1
Решения за
      по-добър живот


Дирекция “Кохезионна политика за околна среда”
[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че:

С Решение № 640/ 15.03.2013 г. на Кмета наобщина Свиленград бе обявена открита процедураза възлагане на обществена поръчка с предмет„Избор на изпълнител на Инженеринг – работно проектиране, съгласуване, строителство, доставка и монтаж на технологично оборудване, обучение и aвторски надзор при изпълнението на проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна  мрежа в гр.Свиленград” -  Изграждане на ПСОВ-Свиленград и довеждаща инфраструктура”, по проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” по Договор DIR-51011116-С053, реализиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, приоритетна ос 1 ”Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, Референтен номер на процедурата BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10000е.ж.”,   съ-финансирана от Кохезионния фонд на Европейската общност. За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2013-0022.

 

Приложения

Приложение 15.2

Актуализирано приложение №11

Партида на имот №581038

Скица

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори 2

Въпроси и отговори 3


 

СЪОБЩЕНИЕ
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки  е публикувана Публична покана с идентификационен номер 9013349 за обществена поръчка за услуга с ПРЕДМЕТ:  “Избор на изпълнител за извършване на одит” по проект „Укрепване на административния капацитет и по-ефикасно управление в общинските администрации на Любимец и Свиленград”, Договор №12-11-30/08.11.2012г., с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален Фонд”
Срок за подаване на оферти за участие – 27.03.2013г., 17:00 часа.

Указания

Приложения

Договор

Публична покана

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 


 

СЪОБЩЕНИЕ
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на изпълнител за дейности по информация и публичност”, по проект „Укрепване на административния капацитет и по-ефикасно управление в общинските администрации на Любимец и Свиленград”, Договор №12-11-30/08.11.2012г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален Фонд, Приоритетна ос І  "Добро управление", подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, ще се извърши на 21.03.2013г. от 10:30 часа в малката заседателна зала в сградата на Общинска администрация - гр.Свиленград.При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 


 

"МБАЛ - Свиленград" ЕООД съобщава

че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер 9013025
С ПРЕДМЕТ: „Транспорт на диализно болни от домовете им до отделението по хемодиализа в  “МБАЛ-СВИЛЕНГРАД” ЕООД и връщане обратно, съгласно определен месечен график”

Образци

Публична покана

 


 

"МБАЛ - Свиленград" ЕООД съобщава

че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер 9012864
С ПРЕДМЕТ: „Доставка на нов лек автомобил 7 места,  за нуждите на MБАЛ – Свиленград ЕООД”

Образци

Публична покана

 


logo

Европейски съюз
Кохезионен фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”
NSRRlogoCMYK

logo1
Решения за
      по-добър живот


Дирекция “Кохезионна политика за околна среда”
[email protected]

 

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки  е публикувана Публична покана с идентификационен номер 9012860 за обществена поръчка за доставка с ПРЕДМЕТ: „Доставка на канцеларски материали” по проект: Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” по договор

, реализиран по Оперативна Програма „Околна среда 2007-2013г.”, Приоритетна ос 1„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейската Общност.

Срокът за подаване на оферти за участие е 14.03.2013г.
Документацията за участие може да бъде изтеглена оттук:

 

Техническо задание

Указания

Приложения

Приложения

Приложения

Договор


logo

Европейски съюз
Кохезионен фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”
NSRRlogoCMYK

logo1
Решения за
      по-добър живот


Дирекция “Кохезионна политика за околна среда”
[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че:

С Решение № 614/ 13.03.2013 г. на Кмета наобщина Свиленград бе обявена открита процедураза възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител - Външен консултант по управление на проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” по Договор DIR-51011116-С053, реализиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, приоритетна ос 1” Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води.”, съ-финансирана от Кохезионния фонд на Европейската общност”, ,
по проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” по Договор DIR-51011116-С053, реализиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, приоритетна ос 1 ”Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, Референтен номер на процедурата BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10000е.ж.”,   съ-финансирана от Кохезионния фонд на Европейската общност.
Срокът за закупуване на документацията за участие е 09.04.2013 г. – 17:00 часа.  Оферти се подават до 16.04.2013г. -17:00 часа. За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2013-0021.

Приложения и документация

Въпроси и отговори

 


 


logo

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ  ФОНД  ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 thumb_103_bg
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Инвестираме във Вашето бъдеще
“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
“Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.“

OPRR_bg

 

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ-СВИЛЕНГРАД” ЕООД ПО 30 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ № BG161PO001/4.1-05/2011/004 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013Г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с горе цитираната процедура ви уведомяваме че:

С Решение №370/11.02.2013г. на Кмета на Община Свиленград са променени сроковете по процедурата.

Срок за получаване искания за документация и за достъп до документация – 22.03.2013г. – до - 16:00 часа

Срок за получаване  на оферти – 01.04.2013г. – до 17:00 - часа

Дата на отваряне на офертите – 02.04.2013г. – 11:00 часа
 

 


logo

Европейски съюз
Кохезионен фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”
NSRRlogoCMYK

logo1
Решения за
      по-добър живот


Дирекция “Кохезионна политика за околна среда”
[email protected]

 

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава ,че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена обществена поръчка съгласно ЗОП,
С ПРЕДМЕТ:
Доставка на оборудване за административни цели” по проект: „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” по Договор DIR-51011116-C053, реализиран по Оперативна Програма „Околна среда 2007-2013г.”, Приоритетна ос 1„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейската Общност.

Срокът за подаване на оферти за участие е 08.04.2013г.
Документацията за участие може да бъде изтеглена оттук:

 

Техническо задание

Указания

Приложения

Договор


 

СЪОБЩЕНИЕ
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че Публична покана с идентификационен номер 9012970 за обществена поръчка за услуга с ПРЕДМЕТ:  “Избор на изпълнител за извършване на одит” по проект „Укрепване на административния капацитет и по-ефикасно управление в общинските администрации на Любимец и Свиленград”, Договор №12-11-30/08.11.2012г., с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален Фонд” Е ОТТЕГЛЕНА ОТ САЙТА НА АОП

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 


logo

Европейски съюз
Кохезионен фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”
NSRRlogoCMYK

logo1
Решения за
      по-добър живот


Дирекция “Кохезионна политика за околна среда”
[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА - ОТТЕГЛЕНА ОТ САЙТА НА АОП

       ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер 9012624 с ПРЕДМЕТ: „Доставка на канцеларски материали” по проект: Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” по договор DIR-51011116-C053, реализиран по Оперативна Програма „Околна среда 2007-2013г.”, Приоритетна ос 1„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейската Общност.
   Срок за подаване на оферти за участие: 07.03.2013 г. , час: 17:00.

Съобщение за оттегляне

Техническо задание

Указания

Приложения

Приложения Мерки за публичност

Приложение 3.1.

Договор

Публична покана


logo

Европейски съюз
Кохезионен фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”
NSRRlogoCMYK

logo1
Решения за
      по-добър живот


Дирекция “Кохезионна политика за околна среда”
[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че:

     С Решение № 342/ 06.02.2013 г. на Кмета наобщина Свиленград бе обявена открита процедураза възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за извършване строителство при изпълнението на инвестиционен проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна  мрежа в гр.Свиленград” - Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа в кв. „Изгрев, по проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” по Договор DIR-51011116-С053, реализиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, приоритетна ос 1 ”Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, Референтен номер на процедурата BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10000е.ж.”,   съ-финансирана от Кохезионния фонд на Европейската общност.   
         Срокът за закупуване на документацията за участие е до 15.03.2013 г. – 16:00 часа.  
Срокът за подаване на офертите е до 25.03.2013 г.  -17:00часа.
За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2013-0015.
Отварянето на офертите ще се състои на 28.03.2013г. в 10:30 часа в малка заседателна зала на Общинска администрация Свиленград, ет.2.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз  чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” , съфинансирана от Европейския съюз  чрез Кохезионен фонд. BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”, проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, ПСОВ и водопроводната мрежа в гр. Свиленград", договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  DIR – 510 11116 – C053.

 


 

logo

Европейски съюз
Кохезионен фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”
NSRRlogoCMYK

logo1
Решения за
      по-добър живот


Дирекция “Кохезионна политика за околна среда”
[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ПРОМЯНА  В ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
 Избор на изпълнител на Инженеринг – работно проектиране, съгласуване, строителство, доставка и монтаж на оборудване и авторски надзор при изпълнението на инвестиционен проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” - Реконструкция на водопроводна и изграждане на канализационна мрежа в кв. „Капитан Петко войвода”  и кв.„Гебран”
С РЕШЕНИЕ №486/25.02.2013Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

 

 1. Прави се промяна в текста на стр.36-37 от Документацията за участие като: ОТПАДА точка 2.1. Рискове при изпълнение на проекта.
 2. Прави се промяна в текста на стр.47-55 от Документацията за участие  в т.2.Критерии и методика за определяне на комплексна оценка на офертите.
 3. Прави се промяна в Приложение №19- Техническо предложение.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз  чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” , съфинансирана от Европейския съюз  чрез Кохезионен фонд. BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”, проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, ПСОВ и водопроводната мрежа в гр. Свиленград", договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  DIR – 510 11116 – C053.

 


ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер 9012445 с ПРЕДМЕТ: “Избор на изпълнител за доставка на канцеларски материализа нуждите на проект „Укрепване на административния капацитет и по-ефикасно управление в общинските администрации на Любимец и Свиленград”, Договор №12-11-30/08.11.2012г., с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален Фонд”
Срок за подаване на оферти за участие: 28.02.2013 г. , час: 17:00.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Техническо задание

Указания

Приложения

Обща спецификация

Публична покана


 

logo

Европейски съюз
Кохезионен фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”
NSRRlogoCMYK

logo1
Решения за
      по-добър живот


Дирекция “Кохезионна политика за околна среда”
[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че:

С Решение № 384/ 13.02.2013 г. на Кмета наобщина Свиленград бе обявена открита процедураза възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на Инженеринг – работно проектиране, съгласуване, строителство, доставка и монтаж на оборудване и авторски надзор при изпълнението на инвестиционен проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” - Реконструкция на водопроводна и изграждане на канализационна мрежа в кв. „Капитан Петко войвода”  и кв.„Гебран”, по проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” по Договор DIR-51011116-С053, реализиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, приоритетна ос 1 ”Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, Референтен номер на процедурата BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10000е.ж.”,   съ-финансирана от Кохезионния фонд на Европейската общност. Срокът за закупуване на документацията за участие е 22.03.2013 г. – 16:00 часа. За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2013-0019.

Приложения

Актуализирана методика

Актуализиран образец

Въпроси и отговори 1

Въпроси и отговори 2

Въпроси и отговори 3

Съобщение

 


 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

СЪОБЩЕНИЕ

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава ,че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена обществена поръчка съгласно ЗОП,
С ПРЕДМЕТ: Строителен надзор за обект изграждане на “Защитено жилище”, в УПИ VIII, за обществено обслужване, кв. 40а, гр. Свиленград’’ , по договор  №26/321/01115/03.10.2012г “Изграждане на защитено жилище на територията на община Свиленград”, по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ,ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, мярка 321 “Основни услуги за населението в селските райони.”

Приложения

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение

Плащане "Екип МГ ООД"


logo

Европейски съюз
Кохезионен фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”
NSRRlogoCMYK

logo1
Решения за
      по-добър живот


Дирекция “Кохезионна политика за околна среда”
[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че:

С Решение № 342/ 06.02.2013 г. на Кмета наобщина Свиленград бе обявена открита процедураза възлагане на обществена поръчка с предмет„Избор на изпълнител за извършване строителство при изпълнението на инвестиционен проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” - Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа в кв. „Изгрев”  , по проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” по Договор DIR-51011116-С053, реализиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, приоритетна ос 1 ”Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, Референтен номер на процедурата BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10000е.ж.”,   съ-финансирана от Кохезионния фонд на Европейската общност.
Срокът за закупуване на документацията за участие е 15.03.2013г. – 16:00 часа.
 За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2013-0015.

Приложения

Количествено - стойностна сметка

Въпроси и отговори


 


logo

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ  ФОНД  ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 thumb_103_bg
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
 www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

OPRR_bg

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че:

С Решение № 339/ 06.02.2013 г. на Кмета наобщина Свиленград бе обявена открита процедураза възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изработка на софтуер, доставка и монтаж на техническо оборудване по проект "С богатството на миналото към атрактивно бъдеще"”, финансиран по договор №BG161PO001/3.1-02/2009/002 от 6.7.2011 год. по проект „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”, Приоритет 3 «Устойчиво развитие на туризма», Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”. Срокът за закупуване на документацията за участие е 07.03.2013 г. – 16:00 часа. За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2013-0014.

Приложения

 


 

LOGO_Zemedelie_Kompoziciya_01

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че:

С Решение № 335/ 06.02.2013 г. на Кмета наобщина Свиленград бе обявена открита процедураза възлагане на обществена поръчка с предмет: „Консултантска услуга за управление на проект №26/322/00967/19.11.2012 „Възстановяване и благоустрояване на парк Младежки” по Мярка 322 ”Обновяване и развитие на населените места” по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. Срокът за закупуване на документацията за участие е 05.03.2013 г. – 16:00 часа. За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2013-0013.

Приложения


logo

Европейски съюз
Кохезионен фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”
NSRRlogoCMYK

logo1
Решения за
      по-добър живот


Дирекция “Кохезионна политика за околна среда”
[email protected]

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че:

С Решение № 333/ 05.02.2013 г. на Кмета наобщина Свиленград бе обявена открита процедураза възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнението на проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” за следните инвестиционни обекти: „Изграждане на ПСОВ-Свиленград и довеждаща инфраструктура”; „ Реконструкция на водопроводна и изграждане на канализационна мрежа в кв. „Капитан Петко войвода” и кв.„Гебран”; „ Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа в кв. „Изгрев”, по проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” по Договор DIR-51011116-С053, реализиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, приоритетна ос 1 ”Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, Референтен номер на процедурата BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10000е.ж.”,   съ-финансирана от Кохезионния фонд на Европейската общност. Срокът за закупуване на документацията за участие е 15.03.2013 г. – 16:00 часа. За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2013-0011.

 

Приложения

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори 2

Въпроси и отговори 3

Техническа редакция в документацията за участие

Актуализирана методика

Актуализиран образец

Плащане ЕН АР КОНСУЛТ ЕООД

Плащане ЕН АР КОНСУЛТ ЕООД

Плащане ЕН АР КОНСУЛТ ЕООД

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
по

Обществена поръчка съгласно ЗОП:

С ПРЕДМЕТИзбор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнението на проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” за следните инвестиционни обекти: „Изграждане на ПСОВ-Свиленград и довеждаща инфраструктура”; „ Реконструкция на водопроводна и изграждане на канализационна мрежа в кв. „Капитан Петко войвода” и кв.„Гебран”; „ Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа в кв. „Изгрев”, попроект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” по Договор DIR-51011116-С053, реализиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, приоритетна ос 1 ”Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, Референтен номер на процедурата BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10000е.ж.”,   съ-финансирана от Кохезионния фонд на Европейската общност.

Освободена гаранция за изпълнение на договора на 29.04.2015г. на изпълнителя „ЕН Ар Консулт” ЕООД, съгласно договора.

 


 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

СЪОБЩЕНИЕ

 ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава ,че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена обществена поръчка съгласно ЗОП,
С ПРЕДМЕТ: Изграждане на Защитено жилище”, в УПИ VIII ,за обществено обслужване, кв. 40а, гр. Свиленград’’ , по Договор  №26/321/01115/03.10.2012г.,“Изграждане на защитено жилище на територията на община Свиленград” ,по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ,мярка 321 “Основни услуги за населението в селските райони”

Приложение 1

Приложение 2

Плащане “Антора” ЕАД – гр.Разград

Плащане “Антора” ЕАД – гр.Разград

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение


logo

Европейски съюз
Кохезионен фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”
NSRRlogoCMYK

logo1
Решения за
      по-добър живот


Дирекция “Кохезионна политика за околна среда”
[email protected]

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че:

С Решение № 326/ 04.02.2013 г. на Кмета наобщина Свиленград бе обявена открита процедураза възлагане на обществена поръчка с предметИзбор на изпълнител за осигуряване нa  публичност, ефективно информиране на обществото и организиране на публични събития при изпълнението на инвестиционен проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водпроводна мрежа в гр.Свиленград”, по Договор DIR-51011116-C053, реализиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, съ-финансирана от Кохезионния фонд на Европейската общност, по проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” по Договор DIR-51011116-С053, реализиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, приоритетна ос 1 ”Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, Референтен номер на процедурата BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10000е.ж.”,   съ-финансирана от Кохезионния фонд на Европейската общност.
Срокът за закупуване на документацията за участие е 07.03.2013г. – 16:00 часа.
 За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2013-0007.

Приложения

Въпроси и отговори

Плащане "Ламбаджиев Стандарт" ООД"

Плащане "Ламбаджиев Стандарт" ООД"

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
по Обществена поръчка съгласно ЗОП:

С ПРЕДМЕТ:
 „Избор на изпълнител за осигуряване нa  публичност, ефективно информиране на обществото и организиране на публични събития при изпълнението на инвестиционен проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водпроводна мрежа в гр.Свиленград”, по Договор DIR-51011116-C053, реализиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, съ-финансирана от Кохезионния фонд на Европейската общност,попроект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” по Договор DIR-51011116-С053, реализиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, приоритетна ос 1 ”Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, Референтен номер на процедурата BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10000е.ж.”,   съ-финансирана от Кохезионния фонд на Европейската общност.

 ОСВОБОДЕНА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА НА  01.07.2015г.


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

Община Свиленград публикува открита процедура по ЗОП, регистрирана под Идентификационен № 00040-2013-0010 за услуга с предмет „Консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането дейностите по проекта, включително разработване на тръжни документации за избор на изпълнител”, проект Договор №26/322/00965/08.11.2012 „Реконструкция на улична мрежа на гр. Свиленград  в кв. Гебран и „Възстановяване на мост в с.Момково на р. Момковска, гр. Свиленград” по Мярка 322 ”Обновяване и развитие на населените места” по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. Информация за процедурата може да бъде намерена на сайта на община Свиленград, „Профил на купувача” и на сайта на АОП  - www.aop.bg

Приложения

Информация за освобождаване на гаранциите за участие

Плащане "2МС КОНСУЛТИНГ ЕООД"


 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

СЪОБЩЕНИЕ 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена обществена поръчка съгласно ЗОП,
С ПРЕДМЕТ:„Консултантски услуги свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проект: №26/321/01184/27.11.2012 «Възстановяване на пътна и ВиК инфраструктура на територията на община Свиленград»,финансиран  по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година.

Приложения

Плащане Европартнърс Консулт ООД

Информация за изпълнението по договор

Информация за освобождаване на гаранцията за изпълнение


 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава ,че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена обществена поръчка съгласно ЗОП,
С ПРЕДМЕТ:„Консултантски услуги свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проект: „Рехабилитация /основен ремонт/ на улици в централна градска част на гр. Свиленград и благоустрояване на площад в с. Студена, община Свиленград”, вкл. разработване на тръжни процедури за избор на изпълнители”;
по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година ”

Приложения

Информация за освобождаване на гаранцията за изпълнение

Плащане "ЕВРОСТАРТ 2008" ЕООД


ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер  9011796 с ПРЕДМЕТ: “ Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Общинска администрация гр. Свиленград, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити ЦДГ, ДЯ, ЗК, ОП „Благоустрояване и озеленяване” и Дейност “Социални услуги - Свиленград”
Срок за подаване на оферти за участие: 12.02.2013 г. , час: 17:00.

Техническо задание

Указания

Приложения

Обща спецификация

Публична покана


logo

Европейски съюз
Кохезионен фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”
NSRRlogoCMYK

logo1
Решения за
      по-добър живот


Дирекция “Кохезионна политика за околна среда”
[email protected]

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

До всички участници закупили документация за обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на Инженеринг – работно проектиране, съгласуване, строителство, доставка и монтаж на оборудване и авторски надзор при изпълнението на инвестиционен проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” - Реконструкция на водопроводна и изграждане на канализационна мрежа в кв. „Капитан Петко войвода”  и кв.„Гебран”.

 Уведомяваме Ви, че обществена поръчка с предмет:„Избор на изпълнител на Инженеринг – работно проектиране, съгласуване, строителство, доставка и монтаж на оборудване и авторски надзор при изпълнението на инвестиционен проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” - Реконструкция на водопроводна и изграждане на канализационна мрежа в кв. „Капитан Петко войвода”  и кв.„Гебран открита с Решение №229/23.01.2013г. на Кмета на Община Свиленград се прекратява с Решение №320/01.02.2013г. на Кмета на Община Свиленград.
Парите за закупената документация ще бъдат възстановени, съгласно посочените условия в ЗОП.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” , съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд. BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”, проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, ПСОВ и водопроводната мрежа в гр. Свиленград", договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  DIR – 510 11116 – C053.


ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер 9011766 с ПРЕДМЕТ: „Извършване на дезинсекция срещу комари, ларви на комари, кърлежи и бълхи на зелените площи на територията на Община Свиленград и абонаментни услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация за ВРБК”Дейност ЦДГ, Детски Ясли и Здравни Кабинети”и Дейност „Социални услуги”.
Срок за подаване на оферти за участие: 11.02.2013 г. , час: 17:00.

Указания

Техническо задание

Приложения

Публична покана

Плащане ЕТ„ДИМИТЪР ХЪРСЕВ”

Плащане ЕТ„ДИМИТЪР ХЪРСЕВ”

Плащане ЕТ„ДИМИТЪР ХЪРСЕВ”

Плащане ЕТ„ДИМИТЪР ХЪРСЕВ”

Плащане ЕТ„ДИМИТЪР ХЪРСЕВ”

 logo

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ  ФОНД  ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 thumb_103_bg
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Инвестираме във Вашето бъдеще
“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
“Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.“

OPRR_bg

 

 

 

 

 

С решение № 284/30.01.2013г. на кмета на община Свиленград е открита процедура за доставка с предмет “Доставка, монтаж  и  пускане в експлоатация на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ-Свиленград” ЕООД по 30 обособени позиции във връзка с договор за финансиране № BG161PO001/4.1-05/2011/004  по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г.

Приложение

Въпроси и отговори


 


logo

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ  ФОНД  ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 thumb_103_bg
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
 www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

OPRR_bg

 

 

 

 

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че:

С Решение № 272/ 25.01.2013 г. на Кмета наобщина Свиленград бе обявена открита процедураза възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на пътища и изграждане на велопътека в района на с.Мезек,общ.Свиленград, включващо следните обекти: “Рехабилитация на път от  с.Мезек до гробница в с.Мезек”, “Път в с.Мезек от о.т.8 до о.т.42” и “”Изграждане на велопътека по маршрут от отклонението на пътя за с.Мезек до входа на с.Мезек, община Свиленград”, финансиран по договор по проект №BG161PO001/3.1-02/2009/002 „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”, Приоритет 3 «Устойчиво развитие на туризма», Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”. Срокът за закупуване на документацията за участие е 01.03.2013 г. – 16:00 часа. За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2013-0005.

Приложения

Въпроси и отговори


LOGO_Zemedelie_Kompoziciya_01

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Община Свиленград публикува публична покана на сайта на АОП  - www.aop.bg, регистрирана под Идентификационен № 9011552 с предмет „Изработване на технически проекти за обект: Реконструкция на уличната мрежа на гр.Свиленград, кв. Гебран" и  за обект:„Възстановяване на мост в с. Момково на р. Момковска, община Свиленград” по проект №26/322/00965/08.11.2012 по Мярка 322 ”Обновяване и развитие на населените места” по Програма за развитие на селските райони 2007-20013г.

Срок на валидност на публичната покана – 04. 02. 2013 г. Срок за подаване на офертите – до 07.02.2013 г. до 17:00 часа.

Указания

Техническо задание за улици в кв. Гебран

Техническо задание за мост в с. Момково

Приложения

Проект на договор

Методика

Публична покана


LOGO_Zemedelie_Kompoziciya_01

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер 9011551 с предмет: „Изработване на технически проекти за обект: „Реконструкция и благоустрояване на Парк Младежки” по проект №26/322/00967/19.11.2012 по Мярка 322 ”Обновяване и развитие на населените места” по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. Срок за подаване на оферти за участие: 06.02.2013 г., час: 17:00.

Указания

Техническо задание

Приложения

Проект на договор

Архитектурна ситуация

Публична покана

 


LOGO_Zemedelie_Kompoziciya_01

СЪОБЩЕНИЕ

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава ,че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за предоставяне на услуга с предмет:

Изработване на технически проекти за обект: „Реконструкция на път HKV 1082 Свиленград-Момково”по проект №26/321/01184/27.11.2012 „Възстановяване на пътна и ВиК инфраструктура на територията на община Свиленград”  по Мярка 321 ”Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” по Програма за развитие на селските райони 2007-20013г.

Указания

Техническо задание

Приложения

Проект на договор

Публична покана


logo

Европейски съюз
Кохезионен фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”
NSRRlogoCMYK

logo1
Решения за
      по-добър живот


Дирекция “Кохезионна политика за околна среда”
[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че:

С Решение № 229/ 23.01.2013 г. на Кмета наобщина Свиленград бе обявена открита процедураза възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на Инженеринг – работно проектиране, съгласуване, строителство, доставка и монтаж на оборудване и авторски надзор при изпълнението на инвестиционен проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” - Реконструкция на водопроводна и изграждане на канализационна мрежа в кв. „Капитан Петко войвода”  и кв.„Гебран”, по проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” по Договор DIR-51011116-С053, реализиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, приоритетна ос 1 ”Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, Референтен номер на процедурата BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10000е.ж.”,   съ-финансирана от Кохезионния фонд на Европейската общност. Срокът за закупуване на документацията за участие е 04.03.2013 г. – 16:00 часа. За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2013-0002.

Приложения

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” , съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд. BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”, проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, ПСОВ и водопроводната мрежа в гр. Свиленград", договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  DIR – 510 11116 – C053.


С решение № 195/18.01.2013г. на Кмета на Община Свиленград е открита процедура за услуга с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ИНФОРМАЦИЯ И  ПУБЛИЧНОСТ”, финансирана със средства от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  по проект: „Укрепване на административния капацитет и по-ефикасно управление в общинските администрации на Любимец и Свиленград” по Договор за финансиране №12-11-30/08.11.2012г.

Приложения

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд


СЪОБЩЕНИЕ
               
            ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД  уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на  строителни материали и инструменти за нуждите на Община Свиленград” по III – та обособена позиция – “Доставка на ВиК и ОВ материали” ще се извърши на 23.01.2013 г. от 10:30 ч. в малката заседателна зала на втория етаж в Общинска администрация – гр. Свиленград.
            При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава ,че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена обществена поръчка съгласно ЗОП,
С ПРЕДМЕТ:  Избор на консултант за осъществяване на строителен надзор на обекти:
1.„Реконструкция на път HKV 1082 Свиленград-Момково
2.„Изграждане на канализация и подмяна на водопровод в с.Мезек, общ.Свиленград”, по проект №26/321/01184/27.11.2012«Възстановяване на пътна и ВиК инфраструктура на територията на община Свиленград» финансиран по ПРСР 2007-2013г.

Приложения

 Плащане “ЕКИП МГ" ООД

Информация за освобождаване на гаранцията за изпълнение

Информация за изпълнението на договор


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

СЪОБЩЕНИЕ

 ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава ,че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена обществена поръчка съгласно ЗОП,
С ПРЕДМЕТ: „Изграждане на канализация и подмяна на водопровод в с.Мезек, общ.Свиленград” по проект №26/321/01184/27.11.2012 «Възстановяване на пътна и ВиК инфраструктура на територията на община Свиленград» по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година ”

Приложения

Приложение


 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
СОУ “Д-р Петър Берон” гр.Свиленград съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер 9011232 с предмет: „Доставка на терминални работни станции за нуждите на СОУ “Д-р Петър Берон” гр.Свиленград по Национална програма “Информационни и комуникационни технологии в училище”
Срок за подаване на оферти за участие: 24.01.2013 г. , час: 17:00.

Указания

Техническо задание

Приложения

Публична покана

 logo

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ  ФОНД  ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 thumb_103_bg
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
 www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

OPRR_bg

 

 

 

 

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Разработване на интепретационни възстановки за Средновековна крепост и Тракийска куполна гробница в с. Мезек”, по проект "С богатството на миналото към атрактивно бъдеще" по Договор №BG161РО001/3.1-02/2009/002, финансиран по ОП "Регионално развитие" 2007-2013, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие", Приоритет 3 "Устойчиво развитие на туризма", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-02/2009 "Подкрепа за развитието на туристически атракции" ще се извърши на 25.01.2013г. от 15:30 часа в голямата заседателна зала в сградата на Общинска администрация - гр.Свиленград. При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 

„Този документ е създаден в рамките на проект „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”


"МБАЛ - Свиленград" ЕООД съобщава

че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер 9010876
С ПРЕДМЕТ:“Осигуряване на денонощна, физическа, невъоръжена охрана за опазване на имущество и сгради, заедно с прилежащите площи на ”МБАЛ-Свиленград”ЕООД".

Срок за подаване на оферти за участие: 17.01.2013 г. час: 16:00.

Указания и образци

Публична поканаlogo

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ  ФОНД  ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 thumb_103_bg
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Инвестираме във Вашето бъдеще
“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
“Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.“

OPRR_bg

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ
Община Свиленград уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура с предмет „РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА В „МБАЛ-СВИЛЕНГРАД” ЕООД” финансирана със средства от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект: „Реконструкция, обновяване и оборудване на „МБАЛ-Свиленград” ЕООД по Договор за финансиране № BG161PO001/4.1-05/2011/004 Ще се извърши на 07.01.2013г. от 11:00 в Малката заседателна зала на общинска администрация. При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 


 

СЪОБЩЕНИЕ
           
      ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД  уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : Рехабилитация (основен ремонт) на улици централна градска част в гр.Свиленград”

 ще се извърши на 12.12.2012 г. от 10:30 ч. в малката заседателна зала на втория етаж в Общинска администрация – гр. Свиленград.

           

При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.


 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер 9010017 с ПРЕДМЕТ: „Приготвяне и доставка на готова храна за Дневен център за деца с увреждания »Надежда» гр.Свиленград
Срок за подаване на оферти за участие: 18.12.2012 г. , час: 17:00.

Указания

Техническо задание

Приложения

Публична покана


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер 9009245 С ПРЕДМЕТ:

"Избор на експерт за подготовка и провеждане на тръжни процедури" по проект:„Укрепване на административния капацитет и по-ефикасно управление в общинските администрации на Любимец и Свиленград”, Договор № 12-11-30/08.11.2012г., финансиран по ОП „Административен капацитет” 2007-2013


Срок за подаване на оферти за участие: 04.12.2012 г. час: 17:00.

Указания

Приложения

Задължения на бенефициентите за осигуряване
на информация и публичност

Публична покана

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 


 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Залесяване на неземеделски земи и последващо отглеждане на насажденията на имот №001919 в землището на гр.Свиленград”, финансиран по Мярка 223”Първоначално залесяване на неземеделски земи” по ПРСР 2007-2013 , съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ №26/223/00217 от 17.10.2011г. ”
ще се извърши на 19.11.2012г. от 14:00 часа в малката заседателна зала в сградата на Общинска администрация - гр.Свиленград. При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.logo

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ  ФОНД  ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 thumb_103_bg
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Инвестираме във Вашето бъдеще
“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
“Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.“

OPRR_bg

 

 

 

 

 

 

 

 

С решение № 1825/25.10.2012г. е открита процедура за строителство с предмет:  „РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА В „МБАЛ-СВИЛЕНГРАД” ЕООД”финансирана със средства от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект: „Реконструкция, обновяване и оборудване на „МБАЛ-Свиленград” ЕООД по Договор за финансиране № BG161PO001/4.1-05/2011/004

Приложения

Количествена сметка


"МБАЛ - Свиленград" ЕООД съобщава

че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер 9008051
С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за доставка и подмяна на 1 брой  асансьорна уредба в „МБАЛ-Свиленград”ЕООД  гр. Свиленград.

Срок за подаване на оферти за участие: 13.11.2012 г. час: 16:00.

Образци

Публична покана


ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че:
С Решение № 1835/ 26.10.2012 г. на Кмета на  Община Свиленград бе обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване на територията на гр. Свиленград". Срокът за закупуване на документацията за участие е 03.12.2012 г. – 16:00 часа. Срокът за подаване на офертите за участие – 13.12.2012г. – 17:00 часа. За повече информация на страницата на Агенция по Обществени Поръчки, Открита процедура № 00040-2012-0038.

Отговори на зададени въпроси във връзка с поръчкатаlogo

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ  ФОНД  ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 thumb_103_bg
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
 www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

OPRR_bg

 

 

 

 

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД уведомява, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изработка на софтуер, доставка и монтаж на техническо оборудване по проект "С богатството на миналото към атрактивно бъдеще"”, финансиран по договор №BG161PO001/3.1-02/2009/002 от 6.7.2011 год. по проект „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”, Приоритет 3 «Устойчиво развитие на туризма», Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции” ще се извърши на 05.11.2012 г. от 14:30 часа в малката заседателна зала в сградата на Общинска администрация - гр.Свиленград. При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.


АРХИВ "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

https://www.livechatalternative.com/