Разположение

Свиленградска община е разположена в югоизточната част на Хасковска област и на РБългария. В североизточния й край са склоновете на Сакар планина ,на югозапад- Източните Родопи, включва части от Горно-тракийската низина.
Земеделското производство в общината е насочено главно към отглеждане на тютюн, лозя, житни и овощни култури.Условията в района са подходящи и за производство на памук.Селското стопанство има водеща икономическа функция в общината.

Общината има уникална даденост да бъде граница на България с две съседни държави-Турция и Гърция.

Това определя водещата й роля в бъдещото развитие на европейските транспортни коридори, свързващи Западна и Централна Европа с Близкия и с Далечния Изток.Община Свиленград има стратегическо местоположение - разположена е на границата с Турция и Гърция по протежение на транспортен коридор №4 в посока Истанбул и в близост до други важни транспортни артерии. Историята на Свиленград датира още от IV хил.пр.н.е.- когато в земите му са се заселили тракийското племе одриси.През римската епоха съществувал път, който вървял на ляво по брега на р.Марица.Съществуват писмени паметници, които доказват българската принадлежност на тази Община преди и след времето на цар Симеон.

В Свиленград са открити множество културно-исторически паметници доказващи богатата история на града и развитието на общината през различните векове. Тук е открит средновековен български некропол от IX - XIV в.През 1529г. Мустафа паша построява мост над р.Марица , който е един от най-забележителните архитектурни паметници в тази част на Европа от времето на османското владичество. През града на път за Цариград са минавали Г.С.Раковски, П.Р.Славейков, Др.Цанков, Хр.Г.Данов,Др.Манчов.В Мустафа паша ( Свиленград ) е идвал и Васил Левски ,преоблечен като ловец.Тук той е основал таен революционен комитет.Името си Свиленград на Петър Станчов , който е учителствувал в Мустафа паша ( Свиленград ) през учебната 1874-1975г.

Общият размер на община Свиленград е 70 537,10 ха.Населението е 25 792 души, като от тях 19 960 са в Свиленград. Общината включва един общински център и 23 села.През територията й преминават части от транспортните оси на международен път Е-80 и продължението на Е-85 към РГърция. Железопътната линия София-Пловдив-Свиленград-Истанбул , свързваща РБългария и Община Свиленград с европейската жп-мрежа , е категоризирана като важна магистрална линия, подходяща за комбинирани превози.

Развитието на транс-граничното сътрудничество е от изключително значение за общината.Уникалната й даденост да граничи с Турция и Гърция, крие големи възможности за конкретни дву – и тристранни проекти в сферата на икономиката,културата,бизнеса,околната среда,екологията.Трансграничните инициативи са със значим потенциал за икономическия просперитет на Свиленград.

https://www.livechatalternative.com/