Релеф

Ландшафтът на Община Свиленград е разнообразен - както равнинен, така и хълмист и нископланински. Централната част е заета от Горнотракийската низина, характерна с обширни приречни ниски земи и високи подпочвени води, които благоприятстват използването на земеделските площи. На североизток се разполагат ниските разклонения на Сакар планина, на запад Източно Родопският рид Гората, а на северозапад - Хасковска хълмиста земя. Средната надморска височина варира от 70 м (гр.Свиленград) до 703 м (вр.Шейновец – на границата с община Любимец). Скалната основа е много пъстра, срещат се южнобългарски гранити, кристалинни шисти, гнайси, мрамори, варовици, андезити и др.

https://www.livechatalternative.com/