Сайтът е в процес на обновяване!

На 8 октомври е официалното откриване на обекти: Социален Център, гр.Свиленград, НЧ „Васил Левски 1933” и ОУ „Любен Каравелов”

                                            

 

Прессъобщение 

На 08.10.2020 г. от 14:00 ч. в училищния двор на ОУ „Любен Каравелов”, гр. Свиленград, ул. „Хан Аспарух“  №50, ще се проведе церемония „Официално откриване на обекти: Социален Център, гр.Свиленград, НЧ „Васил Левски 1933” и  ОУ „Любен Каравелов”, ведно със заключителна пресконференция по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради общинска собственост”, Договор № BG16RFOP001-2.002-0019-C01, финансиран по  Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет.

Проектът е изпълнен по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”.

Общата стойност на Договора за безвъзмездната финансова помощ (БФП) е 1 151 618,56лв.

По проекта бе извършено енергийно обновяване на сградите на Социален Център, гр. Свиленград, НЧ „Васил Левски 1933” и  ОУ „Любен Каравелов”. 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради общинска собственост”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие