Сайтът е в процес на обновяване!

На заключителна пресконференция ще бъдат представени постигнатите резултати по проект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци - община Свиленград”

                      

На 21 септември от 16,30 часа в Голямата зала на Общинска администрация – Свиленград, ет.1, ще се състои заключителна пресконференция по проект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци - община Свиленград”. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, Приоритетна ос „Отпадъци”.

Ще бъдат представени изпълнените дейности, постигнатите цели и резултати от реализирането на проекта.

На събитието са поканени представители на Управляващия орган на ОПОС, представители на служби и институции, представители на НПО, медии, граждани.

 

 

 

 

         ------------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ---------------------------------------------------------------

          Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци- община Свиленград”, Договор №BG16M1OP002-2.005-0010, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.