Сайтът е в процес на обновяване!

Официално откриване на компостираща инсталация за зелени и биоразградими отпадъци по проект на общината, финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020”

На 17 септември от 11 часа ще се състои официалното откриване на модерна компостираща инсталация, изградена по проект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци - община Свиленград”. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, Приоритетна ос „Отпадъци”. Изпълнението на проекта включва  изграждане на инсталация за компостиране, закупуване и доставяне на машини и съоръжения към нея, изграждане на съпътстваща  инфраструктура, закупуване на  транспортни средства и съдове за разделно събрани зелени и биоотпадъци. Местонахождението на новия обект е в землището на Свиленград, местност Деветте чуки, по пътя за с. Сива река.

Инсталацията за компостиране е с капацитет 3 000 тона годишно. Тя ще обслужва всички населени места на територията на община Свиленград.

На събитието са поканени министърът на околната среда и водите, директорът на Управляващия орган на ОПОС, народни представители, областният управител на Хасково, кметове от областта, ръководствата на ПБЗН, EVN, РИОСВ, РЗИ, представители на НПО, медии, граждани.