Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщения

Съобщение за Проект за приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свиленград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е              Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на интернет страницата на Община Свиленград - www.svilengrad.bg, в раздел „Общински съвет” - „Проекти на нормативни документи”, Проект за приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет…

Съобщение за публикуван проект Проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е              Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на интернет страницата на Община Свиленград - www.svilengrad.bg, в раздел „Общински съвет” - „Проекти на нормативни документи”, Проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7…

Заповед на кмета на общината за пропускателен контрол на достъпа до центровете за социални услуги

ЗАПОВЕД №1826/ 08.11.2021 На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.63, ал.46 и 11 и чл. 63 в от Закона за здравето и във връзка със Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. НАРЕЖДАМ: Да бъдат преустановени посещенията в Дневен център за деца с тежки множествени увреждания, Дневен център за стари хора „Дълголетие“, Пенсионерски…

Обява на Офис за военен отчет за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

                 О Б Я В А За провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина. 1. Със заповед…

Съобщение за публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 за условията и реда на изхвърляне, събиране, транспортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територи

Съобщение за публикувана Заповед за зоните за сметосъбиране на територията на община Свиленград

  Във връзка с проведено производство по издаване на общ административен акт – Заповед за обявяване на границите на районите и вида на предлаганите от Община Свиленград услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси за 2022 г. и на основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс,…

1 ноември е последният срок за плащане на втора вноска за местните данъци и последна вноска за патентен данък за 2021

Дирекция “Местни данъци и такси и търговска дейност“ към Общинска администрация Свиленград напомня на юридически лица и граждани, че 1 ноември 2021 г. /понеделник/ е последният срок за плащане на втора вноска за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци, данък върху превозните средства и последна вноска за патентен…

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността ДИРЕКТОР на Детска градина „Радост”

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността ДИРЕКТОР на Детска градина „Радост” - Община Свиленград Комисия, назначена със Заповед № 1199/06.08.2021 г. на Кмета на Община Свиленград, реши: Допуска до конкурс следните кандидати: Благовеста Иванова Кръстева - Димитрова Тодорка Чанкова Хърсева Няма недопуснати до конкурс кандидати. Писменият изпит-тест ще се…

Заключителна пресконференция и церемония за официално откриване на обектите по проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Свиленград, кв. „Простор”

    На 19.10.2021г. Община Свиленград организира заключителна пресконференция и церемония за официално откриване на обектите по проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград, кв. „Простор”,които ще се състоят както следва:   Заключителна пресконференция – 19 октомври 2021 г. (вторник) от 13:00 ч. в конферентната зала ет.1,…