Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщения

До 29 май 2020 г. се удължава срокът за набиране на проектни предложения по Правилника на общински фонд за подкрепа на местни инициативи и по Правилника за финансово подпомагане на младежки дейности

Община Свиленград удължава  срока на обявените процедури за набиране на проектни предложения по Правилника за организацията, дейността и управлението на общински фонд за подкрепа на местни инициативи в Община Свиленград и по Правилника за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности в Община Свиленград. Новият срок за подаване на…

Пътна карта на пътищата с винетки на територията на община Свиленград

В услуга на гражданите е изготвена пътна карта за територията на община Свиленград, която показва по кои пътища могат да се движат автомобили с винетки и по кои без винетки. Тя е изготвена по предложение на Общинска комисия по безопасност на движението в община Свиленград. Картата е приложена към съобщението.

Съобщение от „ВиК” ЕООД Хасково за превантивни мерки за предотвратяване на разпространението на корона вирус и отчитане на водомерите електронно

СЪОБЩЕНИЕ от 17.03.2020 г. Уважаеми клиенти, Във връзка със Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването за мерките срещу разпространението на корона вируса, обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание извънредно положение в страната и предприетите от Правителството по-строги мерки за защита от вируса, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Хасково…

Обява за отмяна на публичното обсъждане на годишния отчет на общинския бюджет за 2019 г.

                 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЛЕНГРАД   ОБЯВА ЗА ОТМЯНА НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И  ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2019 Г., насрочено на 12 .03. 2020 г. от 14.00 часа в малката зала на Общинска администрация – Свиленград. Отмяната е…

СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на събеседване с подалите заявления за участие по проект „Осигуряване на достъп до заетост в Община Свиленград”

  Община Свиленград съобщава, че във връзка с реализацията на  Договор № BG05M9OP001-1.046-0001-C01, финансиран по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура на подбор на проекти  BG05M9OP001-1.046 МИГ Свиленград-Ареал- Достъп до заетост на територията на МИГ Свиленград-Ареал,  реализиран в рамките на приоритетна ос 1 ”Подобряване достъпа до заетост и…

Уведомяват се всички заинтересовани лица, че могат да се запознаят със СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2019-2023 г. и ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2020 г. на сайта на община Свиленград

Всички заинтересовани лица могат да се запознаят със СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2019-2023 г. и ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2020 г. на сайта на община Свиленград - www.svilengrad.bg  -  Секция „Дейности” –  Раздел „Общинска собственост” – Подраздел „Общинска собственост – Обявления”. Програмата…