Сайтът е в процес на обновяване!

ХК "Свиленград" организира хандбален турнир на 24 септември в Спортната зала

           

                    ХК „Свиленград” организира хандбален турнир на 24.09.2021г. от 17:30 часа в Спортна зала Свиленград.

              Мероприятието е част дейностите по проект "Обичам и играя хандбал" АДБФП BG06RDNP001-19.054-0005-C01, финансиран по ПРСР 2014-2020 по  процедура МИГ Свиленград ареал 7.11 - „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство".

            Демонстрация, включваща в себе си целия процес на тренировка - физическа,техническа и тактическа подготовка и историята на хандбала в Свиленград ще бъдат представени от малките спортисти.  В  турнира ще вземат участие и ветерани по хандбал. Една от основните цели на Сдружение "Хандбален клуб" Свиленград" е да развива и утвърждава спорта хандбал сред гражданското общество, да подпомага утвърждаването на здравословен начин живот сред подрастващите.

               Мероприятието ще постави началото на новия хандбален сезон.

 

 

 

----------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------------------------

 

Проект „Обичам и играя хандбал”, договор BG06RDNP001-19.054-0005-C01/2020, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на  селските райони.