Информация за проект "Въвеждане на добра практика в Община Свиленград по пътя към нулеви отпадъци"

По проект "Въвеждане на добра практика в Община Свиленград по пътя към нулеви отпадъци", Договор № BG16M1OP002-2.009-0076, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г., приключи изпълнението по Договор „Доставка, монтаж и внедряване на система за претегляне на генерирания битов отпадък и система за интелигентно сметосъбиране”.

В проекта са обособени пилотни райони от гр. Свиленград, включващи следните улици: ул.”Шести септември”; ул.”Христо Шишманов”; ул.”Иван Вазов”; ул.”Стефан Стамболов”; ул.”Тодор Каблешков”; ул.„Алеко Константинов”; ул.”Максим Горки”; ул.”Гео Милев”; ул. „Самарско знаме”; ул.”Александър Стамболийски”14; бул.”България” 130; бул. ”България” 132. Пилотен район са и селата Капитан Андреево и Генералово. На всички съдове за битов отпадък са монтирани сензори и гравитационни ключалки.

Разработената по проекта Информационна платформа за граждани е насочена пряко към гражданите и е достъпна в раздел Екология - секция Система за интелигентно сметосъбиране – https://www.svilengrad.bg/bg/ekologiya Тя дава възможност на всички домакинства от демонстрационния проект да наблюдават количеството генериран и събран битов отпадък от предоставените им индивидуални съдове. Платформата предлага достъп през интернет браузер чрез клиентски акаунти, които допълнително ще бъдат раздадени на гражданите.

За повече информация: Гергана Тонева – гл. експерт "Екология", тел: 0379 74359

https://www.livechatalternative.com/