Сайтът е в процес на обновяване!

Нова заповед на кмета на общината във връзка с провеждането на търгове и процедури в ОбА - Свиленград

О Б Щ И Н А   С В И Л Е Н Г Р А Д

 З А П О В Е Д

№ 1691 / 13.11.2020 год.

 На основание чл. 44 , ал. 2 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № РД-01-651/11.11.2020 год. на Министъра на здравеопазването

 

                                                                                            О Т М Е Н Я М:

 

      Моя Заповед № 1684/12.11.2020 год.

 

                                                                                           Н А Р Е Ж Д А М:

 

Във връзка със Заповед №1687/12.11.2020 год. на Кмета на Община Свиленград, раздел II, т.1 от същата:

1. Да се разреши достъпът на външни лица само за участие в предварително обявени обществени поръчки, търгове и конкурси за фиксираните за тях дати.

2. Лицата следва да удостоверят правото си на присъствие по обществена поръчка, търг или конкурс със съответните документи.

3. Достъпът да се осъществява само до Голямата заседателна зала в Общинска администрация-Свиленград, находяща се на първия етаж, при строго спазване на противоепидемичните мерки и дистанция, съгласно Заповед № РД-01-651/11.11.2020 год. на Министъра на здравеопазването.

          Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

          Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на директорите на Дирекция ОПКСК и Дирекция ОСЕ в Общинска администрация - Свиленград.

 

 

  арх. Анастас Карчев

  Кмет на Община Свиленград