ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД 2023-2027 Г.

          Община Свиленград  уведомява гражданите и заинтересованите страни, че на 05.02.2024г., на интернет страницата на Общинска администрация - Свиленград, в раздел „Общински съвет“, подраздел "Стратегии, планове и програми" е публикуван за обществено обсъждане проект  на „Програма за опазване на околната среда на община Свиленград 2023-2027г. "

         В срок до  05 март 2024 г., включително  се провеждат писмени обществени консултации във връзка с предложения вариант. Становища, мнения и коментари могат да се изпращат на хартиен носител на адрес: гр. Свиленград, бул. „България“ №32, чрез ЦАО ( т.нар. деловодство); Текстовете може да се предоставят и по електронен път на имейл адрес: [email protected]

            Публикуваният проект на Програма за опазване на околната среда на община Свиленград 2023-2027г. се различава от публикувания на 14.08.2023г. само по съдържанието на Раздел II, който е разширен спрямо този публикуван на посочената дата. 

https://www.livechatalternative.com/