Община Свиленград информира, че крайният срок за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.024 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап II“ е до 16.01.2024 г.

Община Свиленград информира всички заинтересовани страни - собственици на многофамилни жилищни сгради и Председатели на Сдружения на собствениците, че крайният срок за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.024 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП II“, С ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ е до 16.01.2024 г. По процедурата могат да кандидатстват и всички СС, които са в резервния списък след извършената оценка и класиране по процедурата – Етап I.

С оглед необходимото време за проверка и подготовка на проектно предложение, Общинска администрация Свиленград ще приема заявления за участие до 12.00 ч. на 10.01.2024 г.

Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) , проектирани са преди 26 април 1999 г. и в които броят самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик. Сградата следва да е жилищна и да е предназначена за постоянно обитаване, в която най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ се заема от жилища .

По настоящата процедура, която представлява втори етап от изпълнението на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“, интензитетът на БФП е 80% от допустимите разходи, като се изисква съфинансиране от крайните получатели на средствата в размер на 20% от размера на допустимите разходи за СМР по изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност.

Крайният получател / Сдружението на собствениците/ финансира изцяло със собствени средства и следните съпътстващи дейности:

  • Извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;
  • Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и на технически паспорт на сградата;
  • Изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;
  • Авторски и строителен надзор съгласно ЗУТ;
  • Изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор (лица от регистъра по чл.44 ал. 1 от Закона за енергийна ефективност) след приключване на дейностите по изпълнение на СМР;
  • Въвеждане на обекта в експлоатация;
  • Публичност и информация на проекта;
  • Организация и управление на проекта.

За всеки проект цялата предвидена БФП (80% от стойността на всички допустими разходи) се предоставя в етапа на строителство като част от стойността на строително-монтажните дейности.

Кандидатстването задължително е в партньорство с общината, след подписано партньорско споразумение и подадено Заявление за участие от СС, ведно с всички изискуеми придружаващи документи. Насоки за кандидатстване и образци на необходимите документи на Сдружения на собствениците за кандидатстване по процедурата, както и документи за учредяване на СС може да изтеглите на интернет адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Info/fbf34c6a-8f67-4d16-9019-3bd43c71b70f

https://www.livechatalternative.com/