Сайтът е в процес на обновяване!

Община Свиленград стартира прием на заявления за включване в заетост на безработни лица по проект „Осигуряване на достъп до заетост в община Свиленград”

    Община Свиленград съобщава, че във връзка с реализацията на Договор № BG05M9OP001-1.046-0001-C01 „Осигуряване на достъп до заетост в община Свиленград”, реализиран в рамките приоритетна ос 1  „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, чрез ВОМР по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, стартира прием на заявления за участие за включване във временна  заетост (за срок от 6 или 9 месеца) на 30 лица за следните длъжности:

 • Работник поддръжка - 13 души;

 • Градинар  - 13 души;

 • Чистач/хигиенист - 2 души;

 • Работник, кухня – 1 човек;

 • Пазач,портиер – 1 човек.

По проекта се предвижда 26 от одобрените кандидати предварително да преминат обучение за придобиване на професионална квалификация, както следва:

 1. 13 души ще преминат обучение по  професия "Помощник в строителството", специалност "Основни и довършителни работи" , първа квалификационна степен. След успешно завършване на обучението, ще бъдат назначени на длъжност „Работник поддръжка”;

 2.  13 души ще преминат обучение по  професия "Работник в озеленяването", специалност "Озеленяване и цветарство", първа квалификационна степен. След успешно завършване на обучението, ще бъдат назначени на длъжност „Градинар” .

По настоящата процедура могат да кандидатстват лица, отговарящи на следните критерии:

 1.  Безработни /неактивни лица, извън образование и обучение , вкл. и с ниско образование,  на възраст от 30 до 54 години вкл.

 2. Безработни, вкл. продължително безработни /неактивни лица, извън образование и обучение, на възраст над 54 години.

Забележка :

 •  Безработно лице –  лице, регистрирано в Дирекция „Бюро по труда –Свиленград”;

 • Продължително безработно лице – лице, с регистрация в Дирекция „Бюро по труда –Свиленград” над 12 мес.;

 • Неактивно лице – Лице, без регистрация в Дирекция „Бюро по труда –Свиленград” , регистрирано в Бюрото по труда и невключено в заетост.

      Необходими документи:

 1.  Заявление-декларация по образец;

 • Заявление-декларация по образец може да се получи от:

       1. Център за административно и информационно обслужване в Общинска администрация Свиленград и ДБТ- Свиленград 

или

 1. От сайта на Общинска администрация - Свиленград, раздел „Администрация”, секция „Свободни места”

Срок и място за представяне на документите:

До 28.02.2020год. в Център за административно и информационно обслужване на граждани /ЦАИОГ/ в сградата на Общинска администрация- Свиленград .

 

За допълнителна информация:

тел: 0379/74331 Светлана Динкова- Маргаритова - Ръководител проект