Удължава се приемът на заявления за включване в заетост на безработни лица по проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Свиленград”

 

Община Свиленград съобщава, че във връзка с реализацията на Договор № BG05SFPR002-2.002-0091-C01 „Укрепване на общинския капацитет в Община Свиленград” по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 удължава приема на заявления за участие за включване във временна заетост (за срок от 1 година и 10 месеца) на 2 лица за следната длъжност:

Социален работник

По настоящия проект могат да кандидатстват лица, отговарящи на следните критерии:

Висше образование – Специалност:

Специална педагогика / Социална педагогика / Психология / Социални дейности

Необходими документи:

1. Копие на диплома за завършено образование

2. Автобиография

3. Заявление-декларация по образец;

Забележка: Заявление-декларация по образец може да се получи от:

1. Център за административно и информационно обслужване в Общинска администрация Свиленград и ДБТ Свиленград или

2. В сайта на Общинска администрация Свиленград, раздел „Администрация” секция „Свободни места”

Срок и място за представяне на документите:

До 28.03.2023 г. в Център за административно и информационно обслужване на граждани /ЦАИОГ/ в сградата на Общинска администрация - Свиленград.

За допълнителна информация:

тел: 0379/74322 Александра Мандиева - Ръководител проект

 

www.eufunds.bg

Проект: „Укрепване на общинския капацитет в Община Свиленград” финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс

Договор № BG05M9OP001-1.046-0001-C01

Файлове:

Заявление.docx Заявление.docx

https://www.livechatalternative.com/