Сайтът е в процес на обновяване!

Общината стартира прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2021 година

КОМИСИЯ, назначена със Заповед №44/13.01.2020 г. на Кмета на Община Свиленград, в изпълнение на изискването на чл. 6 от Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми,

приет с Решение №99/30.03.2016 г. на Общински съвет Свиленград,

изменен и допълнен с Решение №174/25.05.2016 г. на Общински съвет Свиленград

на основание чл. 8, от Правилника

 

ОБЯВЯВА

стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2021 година

 

Кандидатите (семейство, двойка, лице) трябва да отговарят на следните критерии за финансово подпомагане за извършване на дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ:

1. Да са български граждани, притежаващи постоянен и настоящ адрес на територията на Община Свиленград през последните три години. При двойките във фактическо съжителство и при семействата на това условие следва да отговаря поне единият от кандидатите;

2. Да нямат задължения към Община Свиленград;

3. Да са здравно осигурени (без прекъснати здравно осигурителни права);

4. Да не са поставени под запрещение или с влязла в сила присъда;

5. Да са семейства или лица, живеещи на семейни начала, което се удостоверява с копие от удостоверение за сключен граждански брак или при двойките, които са във фактическо съжителство, с Декларация (Приложение № 2);

6. Възрастта на жените, кандидатстващи за финансиране по програмата да  съответства на Наредба № 28 от 20.06.2007 г. за дейности по асистирана репродукция на Министерство на здравеопазването.

7. Да е налице доказан стерилитет (независимо с женски и/или с мъжки фактор), лечим единствено с методите на АРТ и по-конкретно IVF или ICSI. Удостоверяването се извършва с медицински документи.

8. Удостоверяването на необходимостта от извършване на дейности по асистирана репродукция се извършва с медицински документи, издадени от лечебни заведения, оторизирани за тези дейности:

а) етапни епикризи;

б) медицински картони;

в) стимулационни протоколи;

г) удостоверения от клиники с отразяване факта на лечението на пациента при тях;

д) извършени  манипулации.

При нужда комисията може да изисква и допълнителни документи и данни от медицинските заведения, както и да извършва проверки и запитвания.

Документите следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми.

Документите се подават в Центъра за информационно обслужване на гражданите в сградата на Общинска администрация Свиленград по утвърдените формуляри и съпътстващи документи.

Заявлението и придружаващите документи може да получите от интернет страницата на Община Свиленград www.svilengrad.bg и в Центъра за информационно обслужване на гражданите.