Сайтът е в процес на обновяване!

Общината стартира прием на заявления за включване в заетост по проект „Социално - икономическа интеграция на маргинализираните общности като ромите на територията на МИГ Свиленград Ареал"

     Община Свиленград съобщава, че във връзка с реализацията на Договор №BG05M9OP001-2.043-0001-C01 „Социално - икономическа интеграция на маргинализираните общности  като ромите на територията на МИГ Свиленград Ареал", реализиран в рамките приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” чрез водено от общностите местно развитие по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, стартира прием на заявления за участие за включване в заетост на 32 лица, от които:

  • сметосъбирач - 4 души;
  • работник  в строителството - 5 души;
  • работник в озеленяването - 23 души;

     Целевата група по настоящата процедура включва - безработни/неактивни лица, които се самоопределят като „роми”. След определения срок за прием, ще се извърши подбор на участниците по документи. Всички, които отговарят на условията за заемане на длъжностите, за които кандидатстват, ще бъдат поканени за провеждане на събеседване. Дейността ще приключи с обявяване на списък на лицата, с които ще бъде сключен трудов договор.

Изисквания към участниците:

Безработни/неактивни лица, които се самоопределят като „роми”

Необходими документи:

Заявления за участие по образец

Срок и място за подаване на документите:

До 28.02.2020год. в  стая №317 (етаж 2) в сградата на Общинска администрация- Свиленград 

 

За допълнителна информация:

тел: 0379/315; 0884/576148 -  Ваня Папазова- Координатор по проекта

 

Проект  „Социално - икономическа интеграция на маргинализираните общности  на територията на Община Свиленград", Договор №BG05M9OP001-2.043-0001-C01,финансиран по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.