Общинска администрация обявява свободно работно място за длъжността Младши специалист „Контрол по общинските наредби”

 

Общинска администрация - Свиленград обявява свободно работно място за: Длъжността Младши специалист „Контрол по общинските наредби” в Инспекторат „Контрол по общинските наредби”, Дейност „Други дейности по икономиката”

Минимални изисквания за длъжността:

Образование: Средно

Минимален професионален опит: не се изисква

Длъжността се заема по трудово правоотношение.

Кратко описание на длъжността:

Основна цел на длъжността: Извършване на контролна дейност по отношение спазване на нормативните актове на Общински съвет- Свиленград на територията на общината.

Преки задължения: Осъществява превантивен, текущ и последващ контрол по спазване на нормативни актовете на ОбС- Свиленград от всички физически и юридически лица на територията на община Свиленград.

Изготвя доклади за установени нередности и нарушения до ръководителя на Инспектората.

Подпомага дейността на инспекторите в звеното при осъществяване на техните функции.

Въвежда в електронна система Акстър фишове и наказателни постановления, съставени от органите на МВР.

Изпълнява задължения произтичащи от Вътрешните правила на Общинска администрация и издадените във връзка с тях заповеди на кмета на общината.

Необходими документи:

Заявление в свободен текст, в което да са посочени електронната поща и/или телефон за връзка;

Автобиография;

Диплома за завършено образование;

Други - по преценка на кандидатите.

Срок и място за представяне на документите:

До 17.30 ч. на 15.06.2023 год. в Център за административно и информационно обслужване на граждани в сградата на Общинска администрация - Свиленград или на електронната поща на адрес: [email protected]

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

За допълнителна информация:

тел: 0379/74303 Цветелина Андреева - Н-к отдел „ЧРАИО”

https://www.livechatalternative.com/