Сайтът е в процес на обновяване!

Общинска администрация - Свиленград, набира участници - младежи до 29г. във връзка с реализиране на проект „Младите хора на община Свиленград- активни участници на пазара на труда” по ОП „Развитие на човешките ресурси”

    

Целта на проекта е свързана с подпомагане на безработните млади хора със средно или висше образование до 29 годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в Дирекция „Бюро по труда”- гр. Свиленград, да се включат в пазара на труда, да повишат своята конкурентоспособност и адаптивност. За постигането на тази цел ще бъдат наети по трудов договор 10 лица на възраст до 29 г., за период от 6 месеца.

Одобрените кандидати предварително ще преминат обучение по дигитална ключова компетентност, проведено от лицензиран Център за професионално обучение.

 

Изисквания към участниците:

  1. Възраст: Младежи до 29 г. включително
  2. Образование: Средно или Висше
  3. Заетост: Безработни лица, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в Дирекция „Бюро по труда”- гр. Свиленград

 

Необходими документи:

  1. Заявление-декларация по образец
  2. Автобиография
  3. Диплома за завършено образование

 

  1. Срок и място за представяне на документите:

До 28.02.2020год. в Център за административно и информационно обслужване на граждани /ЦАИОГ/ в сградата на Общинска администрация- Свиленград или на електронната поща на адрес: [email protected]

 

  1. За допълнителна информация:

тел: 0379/74303 Цветелина Андреева- Ръководител проект

 

Този документ е създаден в рамките на проект  № от ИСУН  BG05M9OP001-1.052-0001 "Младите хора на община Свиленград - активни участници на пазара на труда",  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд .Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОП РЧР 2014-2020 г.”.