Сайтът е в процес на обновяване!

Обява на Офис за военен отчет за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

             

 

 О Б Я В А

За провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина.

1. Със заповед № ОХ-951/21.10.2021 г., на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва:

1. за военно формирование 22980 – София – 11 (единадесет) места;

2. за военно формирование 52210 – Банкя – 11 (единадесет) места;

3. за военно формирование 28860 – Горна Малина – 20 (двадесет) места.

Кандидатите за участие в конкурса да подадат заявление до съответния началник на териториална структура по военния отчет по постоянен адрес с приложени към него:

- автобиография;

- заверени копия от диплома за завършено образование и/или свидетелство за квалификация, които се изискват за длъжността;

- копие на документ за професионален опит /ако имат такъв/;

- свидетелство за съдимост за работа в МО /издава се служебно/;

- декларация за наличие на обстоятелства по чл. 141, ал. 1, т. 5, 6 и 7 от ЗОВСРБ;

- декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в запаса (ако имат такова);

- съгласие за предоставяне и обработка на лични данни;

- удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно основанието за прекратяване на договора за военна служба и датата на отчисляване от списъчния състав /при условие че са служили/;

- копие от заповед за освобождаване от военна служба /при условие, че са изпълнявали военна служба/;

- удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България /при условие, че са сключили договор за служба в доброволния резерв/;

- експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, издадено от Централна Военно медицинска комисия /ЦВМК/ към Военномедицинска академия /ВМА/;

- както и протокол за психологическа пригодност издаден от Лаборатория за психично здраве и превенция /ЛПЗП/ към Военномедицинска академия /ВМА/.

При преминаване на медицински прегледи за издаване на експертното решение, кандидатите да представят лична амбулаторна карта с отразен актуален здравословен статус и медицинско удостоверение от психодиспансер;

- копие на военноотчетна книжка – стр. 2 и 3, 8 и 9 /ако притежават такава/;

- други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

2. В съответствие с разпоредбите на чл. 141, ал. 1, т. 2 от ЗОВСРБ, кандидатите, спечелили конкурса, се приемат на военна служба, ако към датата на сключване на договора за военна служба не са навършили 40 (четиридесет) години, а лицата отговарящи на условията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ да не са по-възрастни от 44 (четиридесет четири) години.

За информация: Военно окръжие – Хасково, ул. „Ком” № 3, тел. 038 60 45 50 (ц. сл. Вълчева)

Краен срок за подаване на документите до 26.11.2021 г.