Обява на Военно окръжие II степен – Хасково

О Б Я В А

Военно окръжие II степен – Хасково информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 250 /двеста и петдесет/ длъжности, определени за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани

С П И С Ъ К

Наименование на вакантната длъжност

МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ

Военно звание - Редник 3-ти клас; Редник 2-ри клас; Редник 1-ви клас

Военно формирование и място за изпълнение на службата

НВУ „Васил Левски“

Гр. Велико Търново

Брой-90

Минимално образование и квалификация НЕ СЕ ИЗИСКВА

Наименование на вакантната длъжност

МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ ПО АРТИЛЕРИЯ И ПРОТИВОВЪЗДУШНА ОТБРАНА

Военно звание - Редник 3-ти клас; Редник 2-ри клас; Редник 1-ви клас

Военно формирование и място за изпълнение на службата

Факултет по „Артилерия, ПВО и КИС“ - гр. Шумен

Брой-60

Минимално образование и квалификация НЕ СЕ ИЗИСКВА

Наименование на вакантната длъжност

МЛАДШИ ИЗПЪЛНИТЕЛ

Военно звание - Редник 3-ти клас; Редник 2-ри клас; Редник 1-ви клас

Военно формирование и място за изпълнение на службата

в.ф. 22 160 – гр. Плевен

Брой-100

Минимално образование и квалификация НЕ СЕ ИЗИСКВА

ОБЩО ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ССДР: 250

КАНДИДАТИТЕ С ПОСТОЯНЕН АДРЕС В ОБЛАСТ ХАСКОВО ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ХАСКОВО ИЛИ ОФИСИТЕ ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНИТЕ ХАСКОВО, ХАРМАНЛИ И СВИЛЕНГРАД В

СРОК ДО 28.04.2023 г.

СРОЧНАТА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ ЗАПОЧВА НА

7 СЕПТЕМВРИ 2023 г. С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 6 МЕСЕЦА

С кандидатите, одобрени за срочна служба в доброволния резерв се сключва договор. За времето на изпълнение на срочната служба резервистите са със статут на военнослужещи, получават основно месечно възнаграждение, имат осигурено настаняване, имат право на неплатен служебен отпуск от работодателя/органа по назначаването, защитени са от прекратяване на трудовото или служебното им правоотношение, имат право на платен отпуск или обезщетение, в случай, че същият не е ползван.

След изпълнение на договора за срочна служба в доброволния резерв, българските граждани могат да бъдат приети на военна служба или на служба в доброволния резерв без провеждане на конкурс. Същите ползват предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация, в т.ч. в органите и структурите в системата за защита на националната сигурност, при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

ТЕЛ. 038/60 45 50 -Военно окръжие Хасково

GSM 0887903093 - Офис за военен отчет Свиленград

ИЛИ НА МЯСТО ВЪВ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ХАСКОВО, УЛ. „КОМ“ № 3

https://www.livechatalternative.com/