Обява за избор на представител на младите хора в Съвета на децата

Организиране и провеждане процедура за избор на местно ниво на представител на гласа на младите хора в Съвета на децата, консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

От 2003 г. Съвета на децата работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Съветът на децата разработи процедура за избор на свои членове. Прилагането и е разделено на 3 нива : общинско, регионално и национално. За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст до 18 години, избрани в съответствие с настоящата процедура.
Ще се приемат кандидатури в четири направления, като всяко дете може да кандидатства само по едно от тях, както следва:
а) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.
б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса.
в) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца.
г) индивидуални кандидатури.

Ако дете кандидатства по направление а), б) или в), то е необходимо към формуляра за кандидатстване да бъде прикрепен протокол или друг документ, доказващ решение за номинацията.
При попълване на формуляра, след като посочи в кое направление кандидатства, всяко дете има възможност да отбележи дали се самоопределя като дете от уязвима група. С това отбелязване кандидатът автоматично участва в класирането и за свободните квотни места.

Членовете на Съвета на децата следва да отговарят на следните критерии:

Активност

Креативност

Толерантност

Ангажираност към обща кауза

Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии

Ориентираност към резултати

Организаторски умения

Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта

Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта

Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа)

Кандидатите за членове на Съвета на децата трябва да изпратят документите си за кандидатстване до 24.05.2023г. на e-mail:
[email protected]
или по пощата на адрес:
гр. Свиленград
бул."България"32
стая 317
Ивалина Кръстева-Недева

Файлове:

protsedura  suvet-na-detsata 2023.docx protsedura suvet-na-detsata 2023.docx

https://www.livechatalternative.com/