Обява за конкурс за длъжност Старши експерт към Дирекция "ОСЕ" в ОбА - Свиленград

О Б Я В А

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – СВИЛЕНГРАД

Бул.”България” №32, тел.0379/ 74302

На основание чл.14 от НПКПМДСл, във връзка с чл.10а от ЗДСл

и Заповед №1190/08.08.2023г. на Кмета на Община Свиленград

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. Конкурсът се обявява за длъжност – СТАРШИ ЕКСПЕРТ „РЕГИСТРИРАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СДЕЛКИ“ в Дирекция „Общинска собственост и екология” към Общинска администрация – Свиленград.

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността /КДА/:

- степен на образование – ВИСШЕ / БАКАЛАВЪР

- професионален опит – 1 ГОДИНА

- ранг – V МЛАДШИ

- Области на висше образование – Социални, стопански и правни науки;

- Професионално направление – Администрация и управление, Икономика

3. Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в специални нормативни актове:

- длъжността се заема по служебно правоотношение и кандидатът трябва да отговаря на условията на чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител.

4. Начин на провеждане на конкурса :

4.1. Решаване на тест;

4.2. Интервю.

5. Кандидатите да представят следните документи:

5.1. Заявление за участие в конкурс по образец съгласно Приложение №3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;

5.2. Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл във връзка с чл.7, ал.1 от Закона за държавния служител;

5.3. Копия от документ за придобита образователно-квалификационна степен /диплома/;

5.4. Копия от документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и правоспособност /по преценка на кандидата/;

5.5. Копия от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит

Забележка: Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

6. Място на подаване на документите: Сградата на общинска администрация, гр.Свиленград, бул.”България”№32, в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ или по електронен път чрез електронна поща: [email protected], като в този случай заявлението по т.5.1 и декларацията по т.5.2 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

7. Срок за подаване на документите: 10 дни от датата на публикуване на настоящата обява /чл.10а, ал.1, т.4 от ЗДСл/

8. Списъците и другите съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на партерния етаж в сградата на ОбА– Свиленград и на електронната страница на Община Свиленград.

9. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

Основна цел на длъжността: Осъществяване на дейностите по актуване и деактуване на общинска собственост, управление и разпореждане на общинска собственост.

Области на дейност: Участие в разработване и провеждане на ефективна общинска политика по отношение на придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост.

- Организира дейностите по актуване, деактуване на общинските имоти и воденета на регистрите свързани с тях.

- Организира дейността по провеждането на търгове за продажба и учредяване право на строеж върху имоти- Частна общинска собственост /ЧОС/.

- Подготвя процедурите по ликвидиране на съсобственост, замяна, доброволна делба на имоти- ЧОС.

- Подготвя и организира процедурите по учредяване право на пристрояване, надстрояване върху имоти- ЧОС.

- Организира продажбата на части от общински имоти във връзка с чл.17 от Закона за устройство на територията.

- Подготвя и организира процедури по управление на безстопанствени имоти на територията на община Свиленград.

- Организира продажбата на земя на собственици на зaконно построени в нея сгради.

10. Основната месечна заплата се определя съгласно чл.67, ал.4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите в ОбА- Свиленград.

За повече информация относно конкурса - телефон 0379/74303.

https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/for_settlements

 

Файлове:

https://www.livechatalternative.com/