Сайтът е в процес на обновяване!

Обява за конкурс за длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ „УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” в Дирекция „Общинска собственост и екология” към Общинска администрация – Свиленград

 

О Б Я В А

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – СВИЛЕНГРАД

Бул.”България” №32, тел.0379/ 74302

На основание чл.14 от НПКПМДСл, във връзка с чл.10а от ЗДСл

и Заповед №812/27.05.2021г. на Кмета на Община Свиленград

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

1. Конкурсът се обявява за длъжност – СТАРШИ ЕКСПЕРТ „УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” в Дирекция „Общинска собственост и екология” към Общинска администрация – Свиленград.

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността /КДА/:

          - степен на образование – ВИСШЕ / БАКАЛАВЪР

          - професионален опит –  1 ГОДИНА

          - ранг –    V МЛАДШИ

          - Области на висше образование – Социални, стопански и правни науки;

- Професионално направление – Администрация и управление, Икономика

3. Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в специални нормативни актове:

         - длъжността се заема по служебно правоотношение и кандидатът трябва да отговаря на условията на чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител.

 4. Начин на провеждане на конкурса :

           4.1. Решаване на тест;

           4.2. Интервю.

 5. Кандидатите да представят следните документи:

 5.1.  Заявление за участие в конкурс по  образец  съгласно Приложение №3 към чл.17, ал.2 от  Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;

5.2. Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл  във връзка с чл.7, ал.1  от Закона за държавния служител;

 5.3. Копия от документ за придобита образователно-квалификационна степен /диплома/;

 5.4. Копия от документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и правоспособност;

  5.5. Копия от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит

Забележка: Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

    6. Място на подаване на документите: Сградата на общинска администрация-Свиленград, гр.Свиленград, бул.”България”32, в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани /ЦАИОГ/

 7. Срок за подаване на документите: 10 дни от датата на публикуване на настоящата обява /чл.10а, ал.1, т.4 от ЗДСл/

8. Списъците и другите съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на партерния етаж в сградата на ОбА– Свиленград и на електронната страница на Община Свиленград.

9. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика: 

Основна цел на длъжността: Осъществяване на дейности по управление и разпореждане на общинска собственост.

Области на дейност: Участие в разработване и провеждане на ефективна общинска политика по отношение управлението на общинската собственост.

- Организира дейността по провеждането на търгове за продажба и учредяване право на строеж върху имоти- Частна общинска собственост /ЧОС/.

- Подготвя процедурите по ликвидиране на съсобственост, замяна, доброволна делба на имоти- ЧОС.

- Подготвя и организира процедурите по учредяване право на пристрояване, надстрояване върху имоти- ЧОС.

- Организира продажбата на части от общински имоти във връзка с чл.17 от Закона за устройство на територията.

- Организира продажбата на земя на собственици на зaконно построени в нея сгради.

- Издава удостоверения относно собствеността на недвижимите имоти и заверява молби-декларации по обстоятелствена проверка.

- Организира дейностa по воденето на регистрите на общинската собственост.

10. Основната месечна заплата се определя съгласно чл.67, ал.4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

 

За повече информация относно конкурса - телефон 74303,

и в Интегрираната информационна система на държавната администрация:

https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/75390