Обява за конкурс за длъжността Директор на Дирекция "Местно икономическо развитие, проекти и програми" при Общинска администрация – Свиленград    

О Б Я В А

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – СВИЛЕНГРАД

Бул.”България” №32, тел.0379/74302

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.10а, ал.1 и ал.2  от Закона за държавния служител и чл.13, ал.1и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №331/12.03.2024г. на Кмета на община Свиленград

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС :

  1. Конкурсът се обявява за длъжността ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ” при Общинска администрация – Свиленград           

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността /КДА/:

 - степен на образование – ВИСШЕ/ МАГИСТЪР

 - професионален опит –   4 /ЧЕТИРИ/ ГОДИНИ

 - ранг –  ІІІ МЛАДШИ

 - Области на висше образование – Социални, стопански и правни науки;

3. Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в специални нормативни актове:

 - длъжността се заема по служебно правоотношение и кандидатът трябва да отговаря на условията на чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител.

4. Допълнителни изисквания и компетентности: Управленска компетентност; Стратегическа компепетност; Лидерска компетентност; Работа в екип; Ориентация към резултати;  Фокус към клиента (вътрешен/външен); Компетентност за преговори и убеждаване и Дигитална компетентност

4.1 Умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

-  професионален опип- над 5 години

- владеене на английски език, удостоверено с документ /владеенето на два или повече чужди езици е предимство/;

5. Начин на провеждане на конкурса:

5.1. Защита на концепция за стратегическо управление.

Тема на разработката: Визия, цели и приоритетни проекти за развитие, програмни и стратегически документи  на Община Свиленград.

 Концепцията следва да бъде разработена на  формат А4 до 15 стандартни машинописни страници- с подпис на всяка страница, запечатана в плик, върху който е изписано името на кандидата/

* На основание чл.14, ал.4 от Наредбата за провеждане на кинкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

5.2. Интервю.

6. Кандидатите да представят следните документи:

6.1.   Заявление за участие в конкурс по  образец  съгласно Приложение №3 към чл.17, ал.2 от  Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;

6.2. Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл  във връзка с чл.7, ал.1  от Закона за държавния служител;

6.3. Копия от документ за придобита образователно-квалификационна степен /диплома/;

6.4. Копия от документи, удостоверяващи допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;

6.5. Копия от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

*Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, притежаващ писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, съгласно чл.18, ал.2 от Административно процесуалния кодекс.

    7. Място на подаване на документите: гр.Свиленград, бул.”България”32, в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ или по елетронен път на адрес: [email protected], като в този случай Заявлението по чл. 17, ал. 2 и Декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.

 8. Срок за подаване на документите: 10 дни от датата на публикуване на настоящата обява /чл.10, ал.1, т.4 от ЗДСл/

9. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

Цел на длъжността:

Осъществява оперативно управление, ръководи методически, планира, организира, координира и контролира цялостната дейност и служителите в дирекцията. Привличане на външно финансиране за дейностите на община Свиленград,     

Длъжността е пряко свързана с:

- Организиране разработването, координиране, мониторинг, анализ и отчетност на участието  на общината в програми и проекти, финансирани от Европейския съюз или от други международни финансови институции и донори, както и проекти, включени в националните планове за развитие и програмите на Република България.

- Разработване и мониторинг на програмни и стратегически документи на община Свиленград и определяне на цели и приоритети за развитие, съгласно функциите на дирекцията.

10. Размерът на основната месечна заплата се определя съгласно чл.67, ал.4 от Закона за държавния служител, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и вътрешните правила за заплатите  в ОбА- Свиленград

*При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията.

11. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на партерния етаж в сградата на ОбА– Свиленград и на електронната страница на Община Свиленград- www.svilengrad.bg

Лице за контакт:

Цветелина  Андреева, телефон: 0379/74303, електронна поща: [email protected].

                                        Утвърдил:

                                                                                                                                арх. АНАСТАС КАРЧЕВ

                                                                                                                       Кмет на община Свиленград

 

 

Портал за работа в държавната администрация

https://jobs.government.bg/PJobs/adverJobs.jsf?sect=6

 

Административен регистър

https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list

 

Декларация от лицето по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМД

https://iisda.government.bg/competitions/competition_file/90222_232254

 

Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС

https://iisda.government.bg/competitions/competition_file/90222_232257

 

 

https://www.livechatalternative.com/