Обява за конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ПРОЕКТИ, ПРОГРАМИ, ИНВЕСТИЦИИ” в Дирекция „Местно икономическо развитие, проекти и програми” при Общинска администрация – Свиленград

О Б Я В А

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – СВИЛЕНГРАД

бул. „България” №32, тел.0379/ 74302

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.10а, ал.1 и ал.2  от Закона за държавния служител и чл.13, ал.1и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №332/12.03.2024г. на Кмета на община Свиленград

ОБЯВЯВА КОНКУРС :

  1. Конкурсът се обявява за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ПРОЕКТИ, ПРОГРАМИ, ИНВЕСТИЦИИ” в Дирекция „Местно икономическо развитие, проекти и програми” при Общинска администрация – Свиленград-

2.  Минимални изисквания за заемане на длъжността /КДА/:

- степен на образование – ВИСШЕ / БАКАЛЪВЪР

- професионален опит –  2/ДВЕ/ ГОДИНИ

- ранг – ІV МЛАДШИ

- Области на висше образование – Социални, стопански и правни науки.

3.  Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в специални нормативни актове:

 - длъжността се заема по служебно правоотношение и кандидатът трябва да отговаря на условията на чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител.

4. Допълнителни изисквания  и компетентности: Аналитична компетентност; Ориентация към резултати; Работа в екип; Комуникативна компетентност; Фокус към клиента (вътрешен/външен); Професионална компетентност и Дигитална компетентност

4.1 Умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

- магистърската степен на образование е предимство;

- владеене на английски език /владеенето на два или повече чужди езици е предимство/;

5. Начин на провеждане на конкурса:

5.1. Решаване на тест;

5.2. Интервю.

На основание чл.14, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

6.1.   Заявление за участие в конкурс по  образец  съгласно Приложение №3 към чл.17, ал.2 от  Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;

6.2. Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл  във връзка с чл.7, ал.1  от Закона за държавния служител;

 6.3. Копия от документ за придобита образователно-квалификационна степен /диплома/;

 6.4. Копия от документи, удостоверяващи допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;

 6.5. Копия от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

*Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, притежаващ писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, съгласно чл.18, ал.2 от Административно процесуалния кодекс.

7. Място на подаване на документите: гр.Свиленград, бул.”България”32, в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ или по елетронен път на адрес: [email protected], като в този случай Заявлението по чл. 17, ал. 2 и Декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.

8. Срок за подаване на документите: 10 дни от датата на публикуване на настоящата обява /чл.10, ал.1, т.4 от ЗДСл/

9. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

Цел на длъжността: Набиране на информация за външно финансиране за дейностите на Община Свиленград. Разработване на проектни предложения с Национално и Европейско финансиране. Участие в разработването на стратегически документи на Община Свиленград.     

 Области на дейност: Местно икономическо развитие на Община Свиленград; Проекти с Европейско и Национално финансиране; Стратегически и програмни документи на Община Свиленград;

Длъжността е пряко свързана с:

Разработване и/или участие в разработването на проектни предложения за участия в конкурси и програми за финансиране - от ЕС, от националния бюджет, от други международни и национални програми, покани и обяви за набиране на проектни предложения;

Участие в разработването на стратегически и програмни документи на Община Свиленград;

Подготвяне и организиране провеждането на различни мероприятия и срещи, пресконференции свързани с информиране на обществеността за дейностите на Община Свиленград и възможностите за кандидатстване за външно финансиране;

10. Размерът на основната месечна заплата се определя съгласно чл.67, ал.4 от Закона за държавния служител, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите  в ОбА- Свиленград

*При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията.

11. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса  се обявяват на информационното табло на партерния етаж в сградата на ОбА– Свиленград и на електронната страница на Община Свиленград- www.svilengrad.bg

Лице за контакт:

Цветелина  Андреева, телефон: 0379/74303, електронна поща: [email protected].

Утвърдил:

                                                                            

                                                                                   арх. АНАСТАС КАРЧЕВ

                                                                              Кмет на община Свиленград

 

Заявление за участие в конкурс - чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл

https://iisda.government.bg/competitions/competition_file/90429_233276

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл

https://iisda.government.bg/competitions/competition_file/90429_233276

Линк към Портала за работа в държавната администрация

https://jobs.government.bg/PJobs/

Линк към Административен регистър

https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/for_settlements

https://www.livechatalternative.com/