Сайтът е в процес на обновяване!

Обява за конкурс за възлагане на управлението на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско имущество на „БУРДЕНИС КОМПОСТ” ЕООД

 

                                    Приложение №9

                   към Конкурсна документация,

утвърдена с Решение №456/24.02.2021г.на Общински съвет Свиленград,

изменена с Решение №482/31.03.2021 на Общински съвет Свиленград,

 

 

ОБЯВА

 

Общински съвет Свиленград, на основание чл.21, ал.2, вр.ал.1,т.9 от ЗМСМА, чл.21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия и чл.37, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Решение №456/24.02.2021г. на Общински съвет Свиленград, изменено с Решение 482/31.03.2021 на Общински съвет Свиленград

 

ОБЯВЯВА

Конкурс за възлагане на управлението на  еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско имущество на „БУРДЕНИС КОМПОСТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Свиленград, бул.”България” №198, вписан в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с БУЛСТАТ: 206187780 за срок от 3 години при следните условия:

1.Обект на конкурса – Възлагане на управлението на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско имущество „БУРДЕНИС КОМПОСТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Свиленград, бул.”България” №198, вписан в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с БУЛСТАТ: 206187780 за срок от 3 години.

2.Етапи на конкурса –  Процедурата по възлагане на управлението протича в следните етапи:

2.1. допускане на кандидатите на база на представените документи и критериите за подбор;

2.2. изпращане на покани до допуснатите кандидати за провеждане на писмената част от конкурсната процедура;

2.3. провеждане на писмената част от конкурсната процедура, оценяване на работите на кандидатите и допускане до следващата част на кандидатите, получили оценка над минималната;

2.4. изпращане на покана и провеждане на интервюта с допуснатите кандидати;

2.5. изготвяне на крайно класиране на кандидатите на база на писмената и устната част на конкурсната процедура;

2.6. изготвяне и изпращане на предложение с класираните кандидати до компетентния орган по назначаване.

3. Процедура за оценка - Процедурата за оценка включва две части:

 – писмена част включваща представяне на концепция за развитие на предприятието и приноса на кандидата към неговото управление и

-устна част (интервю), състояща се от въпроси, на които всеки от кандидатите следва да отговори.

За двете части се определят минимални оценки, непостигането на които е основание за отстраняването на кандидатите от по-нататъшно участие в конкурсната процедура.

4.Изисквания към кандидатите за участие в конкурса:

4.1.Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл.20 от Закон за публичните предприятия.

4.1.1. да са  български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

4.1.2.да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по една от следните специалности: мениджмънт, икономика, право, технически науки, химия;

4.1.3.да има най-малко 5 години професионален опит в областта на управлението и контрола на търговски дружества, предприятия или други стопански, административни или финансови дейности, както и дейности, свързани с опазването и управлението на околната среда и др. Съгласно чл.34 от ППЗПП се зачита и международно признат изследователски или консултантски опит.;

4.1.4. да не е поставен под запрещение;

4.1.5. да не e осъждан за умишлено престъпление от общ характер;

4.1.6. да не е лишен от правото да заема съответната длъжност;

4.1.7. да не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

4.1.8. да не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

4.1.9. да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

4.1.10. да не заема висша публична длъжност по чл.6, ал.1, т.1 – 38 и т.41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;

4.1.11. да не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;

4.1.12. да не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

4.1.13. да не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;

4.1.14. да отговаря на други изисквания, предвидени в устава на дружеството.

4.1.15.Забраните по 4.1.11 и 4.1.12 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

4.1.16.Не може да бъде управител лице, което работи по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподаватели във висше училищеи/или като лекари или лекари по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения.

4.2.Обстоятелствата по т.4.1 се заявяват с декларация /Приложение №1 и Приложение №1/, неразделна част от конкурсната документация и следва да са изпълнение преди подписване на договора за управление.

5. Срок на договора и начин на определяне на месечното възнаграждение:

Договорът за възлагане на управлението с избрания кандидат се сключва за срок от 3 /три/ години.

6. Необходими документи за участие в конкурса:  Заявление за участие в конкурса по утвърден образец съгласно конкурсната документация, към което се прилагат два отделни плика, както следва:

6.1. ПЛИК №1 - съдържа документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие и критериите за подбор:

6.1.1. Автобиография (CV);

6.1.2 Нотариално заверено копие на документ за завършено висше образование по една от следните специалности: мениджмънт, икономика, право, технически науки, химия;

6.1.3. Нотариално заверено копие на документ за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

6.1.4. Нотариално заверено копие от трудова книжка или осигурителна книжка, или друг документ, удостоверяващ професионален опит

6.1.5   Данните, свързани със съдимостта на кандидатите, се установяват служебно по реда на чл.35б от Наредба № 8 от 26.02.2008г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.

Забележка: Електронното служебно свидетелство за съдимост по т.10 се издава за лица, за които не са съставяни бюлетини за съдимост, включително и по

чл.78а НК. В останалите случаи, както и за лицата, родени в чужбина, свидетелство за съдимост се издава по общо установения ред и следва да се представи от кандидата.

 

6.2 ПЛИК №2:

Концепция за развитие на предприятието и приноса на кандидата към неговото управление на „БУРДЕНИС КОМПОСТ” ЕООД за тригодишен период съгласно  чл.35 от ППЗПП (концепцията за развитие се представи на хартиен и на електронен носител)

Заявлението за участие, Плик №1 и Плик №2 се поставят в един общ запечатан непрозрачен плик с не нарушена цялост, който се надписва с позицията, за която се кандидатства и наименованието на публичното предприятие, трите имена на кандидата, адрес, електронна поща и телефон  за кореспонденция и връзка, запечатания плик  се завежда в специален регистър по реда на постъпване, за което на кандидата се издава входящ номер.

7. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът се провежда на три етапа:

Първи етап- Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания и критериите за подбор;

Втори етап–Оценяване на изготвена и представена от кандидатите концепция за развитие на предприятието и приноса на кандидата към неговото управление. Оценката на концепция за развитие на предприятието се формира въз основа на следните критерии:

  • съответствие на проекта с нормативната уредба;
  • съответствие на формулираните цели и задачи с вида на предприятието и с предмета на дейност;
  • съответствие на разработения проект с обективното състояние на предприятието
  • логическа структура на разработката;
  • степен на практическо приложение на придобитите теоретични и практически познания.

 

Общата оценка на всеки кандидат по писмената част се получава като средноаритметична величина от оценките на всички членове на Комисията.Кандидати, чиито концепции са оценени по установения ред не по-ниско от „4", се допускат до участие в интервю.

След приключване на втория етап недопуснатите кандидати до втори и трети етап от конкурса се уведомяват писмено, и се отправя покана към допуснатите кандидати за участие в третия етап от конкурса – събеседване, в която се определя денят и часът за провеждането му.

Трети етап- Събеседване с кандидатите (интервю).

Темите, предмет на събеседване /интервю/ с кандидатите са:

1. Особености и характеристики на дейността на публичното предприятие;

2.Източници на финансиране и начини за стабилизиране/ подобряване на финансовото състояние на публичното предприятие;

3. Органи на управление на публичното предприятие – права и задължения.

4. Обосновано представяне на приоритетите и задачите на предприятието;

5. Степен на познаване на нормативната уредба;

6. Административни умения, професионални и делови качества;

 

  • време на събеседването комисията по провеждане на конкурса може да поставя и други допълнителни въпроси от областта на действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на публични предприятия с общинско участие и в областта на управлението на отпадъците.

В условията на извънредна епидемична обстановка и други извънредни обстоятелства, е допустимо провеждането на събеседването (интервюто) дистанционно в електронна среда.

Всеки член на Комисията оценява показаните от кандидатите резултати по определената скала.Резултатът от оценката на конкретния кандидат от всеки член на Комисията се получава като средноаритметична величина от оценките от втория и третия етап на конкурса.

Крайната оценка на кандидатите се получава като сума от оценките им по писмената част с тегло 40% и по устната част (интервюто) с тегло 60% по формулата:

Крайна оценка = (оценка от писмената част) х 0,4 + (оценка от
устната част) х 0,6

8.Срок и място за подаване на документите: Заявлението за участие в конкурса, заедно с необходимите документи се подават лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно на адрес: гр.Свиленград, бул.”България”№32 в Център за административно и информационно обслужване на граждани /ЦАИОГ/ до 30/тридесет/ дни, включително от датата на публикуване на обявата за конкурса. Ако срокът изтича в неработен ден, крайната дата за подаване на документите се счита първия работен ден след посочения краен срок.

8.1.Първият етап на конкурса да се проведе в третия работен ден след крайния срок за получаване на заявленията за участие, в сградата на Общинска администрация Свиленград, бул.”България”№32, ст.320 от 10:30 часа. При промяна на датата, часа и мястото на провеждане на конкурса, кандидатите следва да бъдат уведомени своевременно.

9. Заинтересованите лица могат да получат данни за финансовото състояние на дружеството от годишните финансови отчети, които са обявени в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на дружеството и са общодостъпни.

 

Файлове:

Документация.docx Документация.docx