Сайтът е в процес на обновяване!

Обява за отмяна на публичното обсъждане на годишния отчет на общинския бюджет за 2019 г.

                 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЛЕНГРАД

  ОБЯВА ЗА ОТМЯНА НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И  ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2019 Г.,

насрочено на 12 .03. 2020 г. от 14.00 часа в малката зала на Общинска администрация – Свиленград.

Отмяната е на основание Заповед №319 от 09.03.2020 г. на кмета на Община Свиленград за преустановяване на мероприятия на закрито във връзка с превантивни мерки за предотвратяване на вирусна инфекция с COVID-19.

При насрочване на нова дата за провеждане на публичното обсъждане тя ще бъде обявена по същия ред на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и Наредба №13 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Свиленград.