Обява за прием на заявления-декларации за отпускане на стипендии на студенти в професионални направления „Медицина” и „Здравни грижи”

 

Съгласно новоприет Правилник за условията и реда за отпускане на стипендии на студенти от общината, обучаващи се в професионални направления „Медицина” и „Здравни грижи”, община Свиленград обявява прием на документи със следните изисквания:

Кандидатите за отпускане на стипендия подават до Кмета на община Свиленград заявление-декларация по утвърден образец (Приложение №2 към Правилника - прикачен файл към обявата) в срок от 15-ти до 31-ви октомври на календарната година, придружено със следните документи:

1. Уверение от висшето училище, от което е видно, че студентът се е записал в определената в чл. 4, т. 2 специалност;

2. Документ от висше учебно заведение, удостоверяващ успеха от предходната учебна година на студента или копие от дипломата за средно образование – за студенти първи курс;

3. Мотивационно писмо, изразяващо академичните цели и/или постижения на кандидатите и показващо ангажираност и мотивация за учене.

Заявленията-декларации заедно с придружаващите ги документи се депозират в „Център за административно и информационно обслужване“ в община Свиленград на адрес: гр. Свиленград, бул. „България” №32, всеки работен ден от 8:00 часа до 17:30 часа.

Заявленията се разглеждат и одобряват от комисия в срок до 15 ноември. Кандидатите се класират според критериите по Приложение №1 от Правилника. Кметът на община Свиленград утвърждава списъка и сключва договор с всеки от одобрените кандидати, съгласно изискванията на Кодекса на труда и Закона за задълженията и договорите по утвърден образец (Приложение № 3 към Правилника).

 

Линк към Правилника: https://www.svilengrad.bg/bg/pravilnitsi/pravilnik-za-usloviyata-i-reda-za-otpuskane-na-stipendii-na-studenti-ot-obshtina-svilengrad-obuchavashti-se-v-profesionalni-napravleniya-meditsina-i-zdravni-grizhi-priet-s-reshenie-1429/270923g-na-obs-svilengrad

Файлове:

Приложение №2_Заявление-декларация.docx Приложение №2_Заявление-декларация.docx

https://www.livechatalternative.com/