Обява за публично обсъждане на проекта на бюджет на община Свиленград за 2024 г.

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ЗА 2024 г.

На 26.01.2024 г. от 14.00 часа в малката зала на Общинска администрация – Свиленград, на основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси ще се проведе публично обсъждане на проекта на общински бюджет за 2024 г. при следния дневен ред:

  • Представяне на проекта за общински бюджет за 2024 г.
  • Становища, мнения и предложения от страна на местната общност.
  • Изготвяне на протокол, който е неразделна част от проекта, и предоставянето му за разглеждане на заседанията на комисиите към Общинския съвет.

Гражданите предварително могат да се запознаят с материалите на сайта на общината или в стая №320 в ОбА от 24.01.2024 г.

https://www.livechatalternative.com/