Сайтът е в процес на обновяване!

Обява за желаещи да се включат в Националната програма "Предоставяне на грижи в домашна среда"

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА”

 

 1. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

1.  Подобряване на качеството на живот на хора с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, и хора над 65 г. възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България, чрез предоставянето на персонална грижа в домашна среда, насочена към подпомагане на ежедневните им потребности за самообслужване.

2.  Осигуряване на заетост на пълно или непълно работно време на наетите по Програмата лица.

4.  Социална сигурност на включените в Програмата лица в краткосрочен план (социално и здравно осигуряване) и в по-дългосрочен план (пенсионно осигуряване).

 

 1. ОБЕКТ, ОБХВАТ И УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМАТА

По програмата се осигурява заетост на безработни лица като домашни помощници за предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, и хора над 65 г. възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България. Безработните лица ще бъдат назначавани на длъжност „Домашна помощница/ Домашен помощник“ с код по НКПД: 5152 1002.

 

 1. Териториален обхват

Програмата ще се реализира на територията на цялата страна.

 

 1. Обхват на лицата, участващи в програмата
  1. Безработни лица, регистрирани в дирекция „Бюро по труда“.

Безработни лица, обект на Програмата, които могат да се включват в нея само при изявено тяхно желание, са:

 • полагащите грижи за деца до 3-годишна възраст;
 • родители, които отглеждат сами детето/децата си;
 • настойници и попечители;
 • бременни жени след третия месец на бременността им;
 • лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане;
 • лица, за времето, в което полагат грижи за болен член на семейството или за болен роднина по възходяща и низходяща линия до втора степен;
 • лица, полагащи грижи за член на семейството или за роднини по възходяща и низходяща линия до втора степен, които са с трайно увреждане и се нуждаят постоянно от чужда помощ.

2.2.  Хора, нуждаещи се от предоставянето на грижи в домашна среда по Програмата, могат да бъдат хора:

2.2.1.   с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;

2.2.2.   на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България.

За целите на Програмата „хора на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България“ са лица, които:

 • са навършили 65 г. възраст към момента на подаване на заявлението за включване в Програмата;
 • живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа;
 • са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома).

В случаите, когато поради недостиг на финансов ресурс не могат да бъдат удовлетворени заявленията на всички потенциални потребители, отговарящи на горепосочените условия, включването в Програмата се осъществява по реда на подаването на заявленията.

Лицата по т. 2.2. могат да бъдат включени в Програмата, ако отговарят и на следните условия:

 • месечният доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца на подаване на заявлението-декларация, е равен или по-нисък от 5-кратния размер на гарантирания минимален доход /≤ 375 лв./  (ГМД), определен с Постановление на Министерския съвет;
 • да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;
 • да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;
 • да не са прехвърляли чрез договор за дарение през последната една година собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях;
 • да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година, като общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на ГМД;
 • да не са включени в механизма лична помощ;
 • да не ползват целодневно дейности, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда на друго основание и/или финансирани по други финансови механизми, програми, и проекти.

 

 1. ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА

1.   Доставяне и/или приготвяне на храна, помощ при хранене.

2.   Пазаруване – снабдяване на нуждаещите се с ежедневно необходимите продукти и лекарства.

3.   Помощ за поддържане на лична хигиена – подпомагане при събличане/обличане, къпане, ресане, поставяне в инвалидна количка, други грижи, необходими за личната хигиена на лицето.

4.   Поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от лицето.

5.   Други грижи в домашна среда, съобразно индивидуалните потребности на лицето (палене на печка, цепене и внасяне на дърва, почистване на сняг и други).

 

 1. ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА

А. От Държавния бюджет се осигуряват средства, както следва:

1.   За всяко безработно лице, наето по Програмата, на работодателя се предоставят средства за:

1.1.   Трудово възнаграждение при пълно или непълно работно време в размер, определен в НПДЗ;

1.2.   Допълнителни възнаграждения по минимални размери по Кодекса на труда и нормативните актове за неговото прилагане върху средствата по 1.1.;

1.3.   Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 или по чл. 319 от Кодекса на труда.

1.4.   Възнаграждения по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване;

1.5.   Дължими вноски за сметка на работодателя за фонд "Пенсии", фонд "Трудова злополука и професионална болест", фонд "Общо заболяване и майчинство" фонд „Безработица”, върху полученото, включително начисленото и неизплатено, брутно трудово възнаграждение или неначисленото брутно трудово възнаграждение, включително възнаграждението по чл. 30а, ал. 1, т. 3 и 6 от Закона за насърчаване на заетостта, съгласно чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, както и за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и Националната здравноосигурителна каса, определени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и в Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

 

 1. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА

Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда” е със срок на действие до 31.12.2020 г.

На основа на мониторинга и оценката за изпълнение на Програмата може да се предложи продължаване срока на нейното действие.

 

За допълнителна информация: Мариана Димитрова - Ръководител Дейност "Социални услуги" в община Свиленград, тел. 0379 74 349