Сайтът е в процес на обновяване!

Обявление за конкурс за заемане на длъжността «ДИРЕКТОР» на Детска градина «Радост» гр. Свиленград

 

О Б Я В Л Е Н И Е  

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД, на основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ), във връзка с чл. 217, ал. 5 от Закона предучилищното и училищното образование (ЗПУО), чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № 1196/06.08.2021 г. на Кмета на Община Свиленград

 

 

О Б Я В Я В А

 

 

  І. Конкурс за заемане на длъжността «ДИРЕКТОР» на общинска детска градина в Община Свиленград – Детска градина «Радост» гр. Свиленград, с адрес гр. Свиленград, ул. Иларион Макариополски” № 8.

 

  ІІ. Кратко описание на длъжността:

  Директорът на общинската детска градина прилага държавната и общинска политика в областта на предучилищното образование, ръководи и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност на институцията, планира, организира, контролира и отговаря за образователния процес, както и за придобиване на ключови компетентности от децата, отговаря за законосъобразното и ефективно управление на ресурсите, осъществява взаимодействие с родители и други заинтересовани страни.

 

ІІІ.Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование: висше, образователно-квалификационна степен "магистър.
 2. Професионално направление: „педагогика” с присъдена професионална квалификация „педагог” и/или „детски учител”, „детски и начален учитал”, специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация „учител” и допълнителна професионална квалификация „детски учител”.
 3. Професионален опит: не по-малко от 5 (пет) години учителски стаж.
 4. Длъжността може да се заема от: български граждани, граждани на друга държава членка на ЕС, чужди граждани, ако са предложени по междудържавни спогодби, продължително пребиваващи в страната чужди граждани – със съгласие на началника на съответното регионално управление на образованието, дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани.
 5. Кандидатът не трябва да е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.
 6. Кандидатът не трябва да е поставен под запрещение.
 7. Кандидатът не трябва да е лишаван по съдебен ред от право да упражнява учителска професия.
 8. Кандидатът не трябва да страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и са пречка за заемане на длъжност педагогически специалист, определени с Наредба №4 от 2016 г. на Министерство на здравеопазването.
 9. На кандидата не трябва да е налагано дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 3 от КТ и трудовото му правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ.
 10. Компетентности, по които ще се оценяват кандидатите:
  1. 1.Педагогическа;
  2. 2.Управленска;
  3. 3.Социална и гражданска.

 

ІV.  Необходими документи:

 1. Заявление до кмета на община Свиленград за допускане до конкурс (по образец);
 2. Документ за самоличност (копие);
 3. Документи за завършено висше образование, придобита образователно-квалификационна степен, учителска правоспособност и допълнителна квалификация (копия);
 4. Автобиография (европейски формат), попълнена на компютър, подписана от кандидата;
 5. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж (копие);
 6. Карта за предварителен медицински преглед, включително за липсата на заболявания по чл. 2 от Наредба №4 от 24.10.2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист – оригинал;
 7. Служебна бележка, че кандидатът не се води на диспансерен учет за психично заболяване – оригинал;
 8. Декларация (по образец), проверка за съдимост се изисква по служебен път.
 9. Копия на други документи (сертификати, дипломи, удостоверения) за образование и квалификация, в т. ч. компютърни умения, владеене на чужд език и др., ако кандидатът притежава такива.

 

         Всички копия на документи се заверяват собственоръчно от кандидата.

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

Копията на документите, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

Документите, издадени в чужбина, се представят с лицензиран превод на български език.

Подаването на документи става лично или чрез упълномощено лице в срока и мястото, определени в настоящото обявление.

Определеното за приемане на документите лице ги завежда във входящ регистър, за което издава на приносителя документ.

Не се приемат за участие в конкурса и съответно връщат незабавно на кандидатите документи, които са подадени след изтичане на крайния срок за получаване.

 

V. Начин на провеждане на конкурса

1. Конкурсът се провежда в три етапа:

Първи етап – допускане по документи;

Втори етап – писмен изпит-тест за определяне нивото на общите компетентности и основните познания, необходими за заемане на длъжността;

Трети етап – събеседване.

2.До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

3.Недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за съображенията за отказа.

4.Допуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за датата, часа на започване и мястото за провеждане на конкурса.

5.Писменият изпит включва 30 (тридесет) затворени въпроса тестови задачи, свързани с прилагането на нормативната уредба, действаща в системата на народната просвета, касаеща функционирането на общинската детска градина и със специфичното съдържание на функциите и отговорностите на длъжността ДИРЕКТОР на общинска детска градина.

6.Председателят на конкурсната комисия, преди започването на писмения изпит, запознава кандидатите със системата на определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста.

7.След приключване на втория етап комисията проверява писмените работи и председателят на комисията уведомява кандидатите за резултатите от теста, като на допуснатите до събеседване кандидати писмено се съобщават датата, мястото и часа на провеждането му.

8.Събеседването се провежда по определен график, като кандидатите се подреждат по азбучен ред.

9.Председателят на конкурсната комисия, преди започването на събеседването, запознава кандидатите със системата за определяне на резултатите.

10.Комисията оценява кандидатите по следните критерии:

 • Компетентност по прилагането на действащата нормативна уредба в системата на предучилищното образование и задължителната документация в детската градина;
 • Компетентност по правата и задълженията на директора като орган на управление за детската градина, за която кандидатства;
 • Компетентност относно правомощията на директора като работодател в съответствие с трудовото законодателство;
 • Компетентност по съставянето на бюджета на детската градина и законосъобразното, целесъобразно и икономично разпореждане с бюджетните средства;
 • Компетентности – комуникативни, стратегически, лидерски, аналитични, педагогически, управленски, социални, граждански, работа в екип.

 

  VІ. Срок и място за подаване на документите:

     Документите за участие в конкурса се подават в сградата на Общинска администрация Свиленград, бул. „България” №32, в Центъра за информационно обслужване на гражданите, в срок до 12.10.2021 год. включително, всеки работен ден от 8.00 до 17.30 ч.

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис: «Конкурс за заемане на длъжност «Директор» на Детска градина «Радост» и трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция, имейл и телефон за връзка.

      Комплектът документи и Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност са на разположение на кандидатите в сградата на Общинска администрация Свиленград, бул. „България” №32, в Центъра за информационно обслужване на гражданите. Могат да бъдат изтеглени и от електронната страница на Община Свиленград.

     За информация и справки: Дирекция „Хуманитарни дейности”, стая 318, тел. 0379 74318, e-mail: [email protected], в срока за подаване на документи.

Информация, относно провеждането на конкурса ще бъде публикувана в сайта на  Община Свиленград или на местата за информация на гражданите във фоайето на първи етаж в сградата на Общинска администрация.

 

 

АРХ. АНАСТАС КАРЧЕВ /п/

Кмет на Община Свиленград

 

 

 

 

 

 

 

Файлове:

Заявление за участие в конкурса.pdf Заявление за участие в конкурса.pdf

Декларация за участие в конкурс.pdf Декларация за участие в конкурс.pdf

Длъжностна характеристика.pdf Длъжностна характеристика.pdf