ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – СВИЛЕНГРАД ЗА МАНДАТ 2024 – 2028 ГОДИНА

    Във връзка с изтичане мандата на действащите съдебни заседатели на 15.01.2024г., участващи в разглеждането на наказателни дела в Районен съд – Свиленград, и в изпълнение на Решение № 1317 от 28.06.2023г., прието с явно гласуване на Редовно заседание на Общински съвет-Свиленград, проведено на 28.06.2023г., Протокол №61, т.14 от дневния ред и подпечатано с официалния печат на ОбС-Свиленград, е открита процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Свиленград за мандат януари 2024 – януари 2028 година.

      На Общо събрание на съдиите от Окръжен съд - Хасково, проведено на 27.04.2023г., са определени 35 бр. съдебни заседатели за Районен съд - Свиленград, като от тях 25 бр. трябва да бъдат предложени от Общински съвет – Свиленград. Критериите и необходимите документи за кандидатстване, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт, са изброени по-долу в обявлението.

    Комисията за избор на кандидати за съдебни заседатели кани заинтересованите жители на община Свиленград да входират в деловодството на Общински съвет – Свиленград - ет.2, стая 320 в сградата на Общинска администрация - Свиленград, необходимите документи за участие в откритата процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Свиленград за мандат януари 2024 – януари 2028 година, поставени в запечатан плик, лично или с пълномощно, в срок до 30.08.2023 г. вкл., като същите ще бъдат заведени с входящ номер по реда на тяхното постъпване.

І.Изисквания към кандидатите:

1. За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

1.1. е на възраст от 21 до 68 години;

1.2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

1.3. има завършено най-малко средно образование;

1.4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

1.5. не страда от психически заболявания.

2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

2.1. е съдебен заседател в друг съд;

2.2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

2.3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

2.4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към Районен съд – Свиленград.

3. Необходими документи:

3.1. Подробна автобиография, подписана от кандидата;

3.2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3.3. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

3. 4. Данни за контакт на две лица, към които Общинският съвет да се обръща за препоръки;

3.5. Мотивационно писмо;

3.6. Писмено съгласие;

3.7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3;

3.8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

     Съгласно чл.88, ал.4 от ЗСВ, обстоятелството, че кандидатът не е осъждан за умилешно престъпление, независимо от реабилитацията, се установява служебно от комисията по електронен път или чрез справка за съдимост, издадена от съответното бюро за съдимост по месторождение на кандитата.

     На основание чл.68 ал.5 от Закона за съдебната власт, списъкът на допуснатите до участие кандидати се публикува на интернет страницата на Общински съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл.68а.

     Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

     Необходимите документи за кандидатстване за съдебни заседатели за Районен съд – Свиленград за мандат 2024г. – 2028г. могат да се изтеглят от официалната интернет страница на Общински съвет – Свиленград или да се получат от деловодството на Общински съвет-Свиленград, находящо се в стая 320 в сградата на Общинска администрация-Свиленград всеки работен ден от 08.30 до 17,30часа.

Файлове:

1_Заявление_за_участие.pdf 1_Заявление_за_участие.pdf

2_Автобиография.pdf 2_Автобиография.pdf

3_Декларации.pdf 3_Декларации.pdf

4_Заявление_до_КРДОПБГДСРСБНА.pdf 4_Заявление_до_КРДОПБГДСРСБНА.pdf

Приложение 3_ Данни за лицата.doc Приложение 3_ Данни за лицата.doc

Приложение 7_ Мотивационно писмо.doc Приложение 7_ Мотивационно писмо.doc

https://www.livechatalternative.com/