Обявление за прием на документи от кандидати за длъжността "Домашен помощник" по проект „Патронажна грижа в Община Свиленград”

                                                                                                                                                  

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

 

Община Свиленград, в качеството си на конкретен бенефициент по проект „Патронажна грижа в Община Свиленград”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, Процедура BG05M9OP001-2.40 ” Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 2” и в изпълнение на дейностите по Процедура BG05M9OP001-2.101  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 3” ОБЯВЯВА прием на документи от кандидати за заемане на ДЛЪЖНОСТТА „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК”.

І.Минимални изисквания за заемане на длъжността „Домашен помощник”:

-Степен на завършено образование-основно;

-Образователно-квалификационна степен-не се изисква;

-Професионален опит-не се изисква;

Наличието на професионален опит се счита за предимство.

ІІ.Характер на работата.

Характерът на работата е определен с длъжностна характеристика.Екземпляр може да бъде получен при подаване на документите.Изпълнението на длъжността, включва:доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги, в подкрепа на лицата, които са застрашени в най-голяма степен от създадената извънредна ситуация в страната.

ІІІ.Необходими документи:

1.Заявление до Кмета на община Свиленград-по образец;

2.Документ за самоличност / за справка/;

3.Професионална автобиография;

4.Копие от документ за придобита образователно-квалиификационна степен, която се изисква за длъжността;

5.Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена позиция-по образец;

6.Копие на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит-ако  е приложимо.

7.Медицинско сжидетелство.

ІV. Място и срок на подаване на документите:

Кандидатите могат да подават горепосочените документи до 15.05.2020г. на електронна поша [email protected] или в Центъра  за административно обслужване на гражданите, бул.”България” №32, всеки работен ден от 8.30 часа до 17.30 часа.

Заявление и декларация по образец  могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Свиленград на адрес: www.svilengrad.bg  или да се получат всеки работен ден в Центъра  за административно обслужване на гражданите, бул.”България” №32.

  За допълнителна информация тел.0379/74349- Дейност „Социални услуги” в Община Свиленград.

С кандидатите за заемане на длъжността „Домашен помощник” ще бъдат сключвани поетапно трудови договори, в зависимост от броя и потребностите на лицата, заявили желание за предоставяне на следните услуги:

- доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства;

- заплащане на битови сметки;

- заявяване и получаване на неотложни административни услуги

 

Като прикачени файлове, които можете да изтеглите,  към съобщението са приложени необходимите документи за кандидатстване  - Заявление и Декларация.

Файлове:

Заявление К3 1.doc Заявление К3 1.doc

ДЕКЛАРАЦИЯ 1.docx ДЕКЛАРАЦИЯ 1.docx

https://www.livechatalternative.com/