Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщения

ПРОТОКОЛ №1 ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, ОПРЕДЕЛЕНА С РЕШЕНИЕ № 456/24.02.2021Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СВИЛЕНГРАД

          С настоящото Община Свиленград оповестява Протокол №1 от дейността на комисия, определена с Решение №456/24.02.2021г. на Общински съвет- Свиленград  . Протоколът е относно дейността на Комисията по проведен първи етап „Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания и критериите за подбор“ от процедура за провеждане…

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЛЕНГРАД   ОБЯВА  ЗА  ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ  НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2020 г.   На  28 .05. 2021 г. от 14.00 часа  в голямата зала на Общинска администрация Свиленград, на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси Председателят на Общински съвет…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №17 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

   Общинска администрация - Свиленград     С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на 22.04.2021г. на интернет страницата на Община Свиленград в раздел „Общински съвет” - „Проекти на нормативни документи”, проект на Наредба за изменение…

Обява за конкурс за възлагане на управлението на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско имущество на „БУРДЕНИС КОМПОСТ” ЕООД

                                      Приложение №9                    към Конкурсна документация, утвърдена с Решение №456/24.02.2021г.на Общински съвет Свиленград, изменена с Решение №482/31.03.2021 на Общински съвет Свиленград,     ОБЯВА   Общински съвет Свиленград, на основание чл.21, ал.2, вр.ал.1,т.9 от ЗМСМА, чл.21, ал. 1 от Закона за…

Обявен е прием за обучение и кандидатстване за длъжности в Българската армия

О Б Я В А НА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ   Със заповед на Министъра на отбраната на Република България е обявен прием за обучение и кандидатстване за длъжности в Българската армия както следва:   1. За военни формирования от Сухопътните войски 195 (сто деветдесет и пет) войнишки длъжности за…

Съобщение за започнало административно производство за установяване на владение на безстопанствен недвижим имот на територията на Община Свиленград

Общинска администрация – Свиленград публикува настоящото съобщение на основание чл.66 от АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС /АПК/, с което се уведомяват всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство за издаване на заповед за установяване на владение на безстопанствен недвижим имот на територията на  Община Свиленград, представляващ масивна селскостопанска сграда със застроена площ…