Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщения

Общината стартира процедура за набиране на проектни предложения за младежки дейности

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД   на основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности в Община Свиленград   ОБЯВЯВА   стартиране на процедура за набиране на проектни предложения Предложенията следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на…

Публично обсъждане на План за интегрирано развитие на община Свиленград (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

План за интегрирано развитие на община Свиленград (ПИРО) за периода 2021-2027 г. ще бъде представен на обществеността на публично обсъждане, което ще се проведе на 17 март 2021 г. от 13.00 часа в Голямата зала на Общинска администрация – Свиленград.

Анкета за обратна връзка с гражданите и бизнеса относно административното обслужване

  Общинска администрация-Свиленград е в подготовка за въвеждане на Общата рамка за оценка (Common Assessment Framework - CAF). Моделът CAF е инструмент за управление на качеството чрез самооценка и има за цел да бъде катализатор на процеса за цялостно подобряване на организацията. В тази връзка е изготвена Анкетна карта за…

СТАРТИРА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ЗАЕТОСТ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ПО ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАРГИНАЛИЗИРАНИ ОБЩНОСТИ"

                     ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ – ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СВИЛЕНГРАД-АРЕАЛ“       Бурденис Компост ЕООД и Община Свиленград съобщават, че във връзка с реализацията на  Договор№BG05M9OP001-2.096-0005-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014- 2020,…

Общината стартира прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2021 година

КОМИСИЯ, назначена със Заповед №44/13.01.2020 г. на Кмета на Община Свиленград, в изпълнение на изискването на чл. 6 от Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми, приет с Решение №99/30.03.2016 г. на Общински съвет Свиленград, изменен и допълнен…

Започна плащането на местните данъци и такси за 2021 г.

       Дирекция “Местни данъци и такси и търговска дейност“ към Общинска администрация - Свиленград уведомява гражданите и юридическите лица, че започна плащането на местните данъци и такси за 2021 г. Данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства се плащат на две равни вноски в…

Съобщение за дистанционно провеждане на публично обсъждане за поемане на общински дълг чрез осигуряване на мостово финансиране от фонд "Флаг" ЕАД за реализация на проект

   Община Свиленград обявява дистанционно провеждане на публично обсъждане за поемане на общински дълг чрез осигуряване на мостово финансиране от фонд "Флаг"ЕАД за реализация на проект "Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Свиленград, кв."Изгрев". На основание чл.21, ал.1, т.10  от ЗМСМА,  чл. 15 от Закона за общинския дълг,  Наредба…

Обявен е Проектосписък за настаняване в общинско жилище въз основа на определената към 31.12.2020г. поредност по групи и подгрупи в Община Свиленград.

            Община Свиленград  съобщава, че на основание чл.14 от Наредба за условията и реда  за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд,  е   изготвен   Проектосписък  за настаняване в общинско жилище  въз основа на определената към 31.12.2020г. поредност по групи и подгрупи в Община Свиленград.           Проектосписъкът ще бъде…

„Бурденис Компост” ЕООД гр. Свиленград произвежда и продава компост за органичен тор

„Бурденис Компост” ЕООД гр. Свиленград продава компост в насипно състояние. Могат да го закупят  всички желаещи да обогатят почвата в стопанствата и градините си – земеделски производители и фирми,  частни лица, за лични стопанства, зеленчукови и овощни градини, цветни градини и зелени площи  и др.  „Бурденис Компост” се намира в…

Съобщение за изготвен проект на план за действие на общинските концесии

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД  На основание чл.8, ал.10 от ЗОС във връзка с чл.40, ал.3, т.2 от ЗК   Съобщава, че е изготвен проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2021г.), който е публикуван в раздел Общинска собственост - Обявления.  В 14-дневен срок от публикуване на проекта на…