Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на събеседване с подалите заявления за участие по проект „Осигуряване на достъп до заетост в Община Свиленград”

  Община Свиленград съобщава, че във връзка с реализацията на  Договор № BG05M9OP001-1.046-0001-C01, финансиран по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура на подбор на проекти  BG05M9OP001-1.046 МИГ Свиленград-Ареал- Достъп до заетост на територията на МИГ Свиленград-Ареал,  реализиран в рамките на приоритетна ос 1 ”Подобряване достъпа до заетост и…

Уведомяват се всички заинтересовани лица, че могат да се запознаят със СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2019-2023 г. и ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2020 г. на сайта на община Свиленград

Всички заинтересовани лица могат да се запознаят със СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2019-2023 г. и ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2020 г. на сайта на община Свиленград - www.svilengrad.bg  -  Секция „Дейности” –  Раздел „Общинска собственост” – Подраздел „Общинска собственост – Обявления”. Програмата…

Съобщение за публикуван проект за изменение и допълнение на Наредба № 6 за преместваемите обекти и рекламните елементи на територията на Община Свиленград.

Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на интернет страницата на Община Свиленград - www.svilengrad.bg, в раздел „Общински съвет” - „Проекти на нормативни документи”, Проект за изменение и допълнение на Наредба № 6 за преместваемите обекти и рекламните елементи на територията на Община Свиленград. Проектът за…

Съобщение за публикуван проект за отмяна на Наредба №17 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свиленград и приемане на НОВА Наредба №17 за определяне и администриране на местните данъци в Община Свиленград на Общински съвет Св

Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на интернет страницата на Община Свиленград - www.svilengrad.bg, в раздел „Общински съвет” - „Проекти на нормативни документи”, Проект за отмяна на Наредба №17 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свиленград, приета с решение №41г. по…

Съобщение за подаден протест от Окръжна прокуратура Хасково

На основание чл.22, ал.2, изречение второ от ЗМСМА председателя на ОбС- Свиленград съобщава,че е подаден протест от Ц.Пазаитова - Живакова -прокурор в ОП-Хасково срещу Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Свиленград.

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2019Г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЛЕНГРАД ОБЯВА  ЗА  ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ  НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2019Г.   На  12 .03. 2020 г. от 14.00 часа  в малката зала на Общинска администрация - Свиленград, на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси Председателят на Общински съвет -…

Обява за желаещи да се включат в Националната програма "Предоставяне на грижи в домашна среда"

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА”   ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 1.  Подобряване на качеството на живот на хора с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, и хора над 65 г. възраст в невъзможност…

Обява за стартиране на процедура за набиране на предложения за местни инициативи - сесия 2020

НАСТОЯТЕЛСТВО НА ОБЩИНСКИ ФОНД ЗА ПОДКРЕПА НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ В ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД  на основание чл. 9, ал. 1 от Правилника за организацията, дейността и управлението на общински фонд за подкрепа на местни инициативи в Община Свиленград  ОБЯВЯВА стартиране на процедура за набиране на предложения за местни инициативи сесия 2020   Предложенията…