Съобщения

Съобщение за публикуван за обществено обсъждане проект на План за устойчива градска мобилност (ПУГМ)

Община Свиленград уведомява всички граждани и заинтересовани страни, че на страницата на община Свиленград в Раздел „Общински съвет”, секция „Стратегии, планове и програми” е публикуван за обществено обсъждане проект на План за устойчива градска мобилност (ПУГМ). Планът за устойчива градска мобилност на гр. Свиленград е стратегически документ, разработен за периода…

Препоръки за действия при прогнозен екстремален риск за пожари на 26 и 27 юли

Във връзка с прогноза за екстремален риск за пожари на 26 и 27 юли на територията на Хасковска област се предупреждават земеделски стопани, пастири, пчелари, полски работници, посетителите и работещите в горските територии и пътуващите по републиканска и общинска пътна мрежа: да не извършват дейности по почистване на пасища, ливади,…

Второ авиопръскане срещу комари ще се проведе между 25 юли и 3 август

Второ пръскане от въздуха срещу комари ще проведе общината в следващите дни. В периода от 25.07.2023 г. до 03.08.2023 г. от 05.30 до 10.00 часа ще се проведе третиране срещу комари с авиационна техника на земеделски терени покрай река Марица съгласно договор за обществена поръчка с предмет: „Авиохимическо третиране срещу комари…

Пръскане на зелените площи в общината срещу комари и кърлежи ще се проведе в периода 24-31 юли

В период от 24.07.2023 г. до 31.07.2023 г. от 21.00 до 05.00 часа ще се проведе дезинсекция и дезакаризация срещу комари, кърлежи и бълхи на зелените площи на територията на Община Свиленград и абонаментни услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация за Общинска администрация, Исторически музей, Дейност „Детски градини, детска ясла и…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – СВИЛЕНГРАД ЗА МАНДАТ 2024 – 2028 ГОДИНА

    Във връзка с изтичане мандата на действащите съдебни заседатели на 15.01.2024г., участващи в разглеждането на наказателни дела в Районен съд – Свиленград, и в изпълнение на Решение № 1317 от 28.06.2023г., прието с явно гласуване на Редовно заседание на Общински съвет-Свиленград, проведено на 28.06.2023г., Протокол №61, т.14 от…

Съобщения за публикуван проект за измение и допълнение на Наредба №14

         Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на 17.07.2023 г. на интернет - страницата на Община Свиленград в раздел „Общински съвет” - „Проекти на нормативни документи”, Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за условията и реда за…

Забранява се обработката на пасища след 11.00 часа до 15.09.2023 г. поради опасност от пожари

Във връзка с пожароопасния летен сезон със заповед на областния управител на област Хасково Красимир Ангелов се забранява обработката на пасища ежедневно след 11.00 часа в периода от 10.07.2023 г. до 15.09.2023 г. Със заострено внимание да се извършват дейности по почистване на пасища, ливади, горски територии и дворове в…

Прессъобщение за заключителна пресконференция по проект "Въвеждане на добра практика в Община Свиленград по пътя към нулеви отпадъци"

   На 17.07.2023 г., понеделник, от 10:30 часа в Голямата заседателна зала в сградата на ОбА – Свиленград, ет. 1 ще се проведе заключителна пресконференция по проект „Въвеждане на добра практика в Община Свиленград по пътя към нулеви отпадъци”, АДБФП № BG16M1OP002-2.009-0076-C01, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”. На публичното…

Съобщение за публикуван проект, в едно с мотиви на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СВИЛЕНГРАД

Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на 07.07.2023 г. на интернет - страницата на Община Свиленград в раздел „Общински съвет” - „Проекти на нормативни документи”, проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 зa определяне и администриране на местните такси и цени на…

Анкетна карта за нагласите на гражданите на Община Свиленград относно състоянието и бъдещето на градската мобилност

Ръководството на Община Свиленград иска да чуе Вашето мнение, виждане и идеи за проблемите и перспективите за развитие на градската мобилност в град Свиленград. Настоящата анкета се провежда във връзка с разработването на План за устойчива градска мобилност на Община Свиленград и цели събиране на информация относно транспортното поведение, очакванията…

https://www.livechatalternative.com/